cung cấp Hươu Nai và nhung hươu nai

  • Thread starter nguyendat_tb
  • Ngày gửi
N

nguyendat_tb

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đạt
- Địa chỉ: Đồng NAi
- Tel, Fax: 0946226966 ::: FaX
- email: nguyendat_tb@yahoo.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><font size="4"><font color="#0000ff"><font size="4"><font color="blue"><br /><strong>Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c, hiện tại nh&agrave; m&igrave;nh c&oacute; một trang trại chăn nu&ocirc;i Hươu v&agrave; Nai.H&agrave;ng năm m&igrave;nh thu được kh&aacute; nhiều Nhung( Lộc) v&agrave; con giống. B&aacute;c n&agrave;o cần mua Nhung về để d&ugrave;ng hoặc mua con Giống để chăn nu&ocirc;i th&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh. Đặc biệt b&aacute;c n&agrave;o cần số lượng lớn để kinh doanh, l&agrave;m thuốc hoặc l&agrave;m qu&agrave; th&igrave; m&igrave;nh đ&aacute;p ứng hết.</strong><br /><strong>Hươu, Nai nh&agrave; nu&ocirc;i n&ecirc;n chất lượng khỏi ch&ecirc; c&ograve;n gi&aacute; th&igrave; si&ecirc;u rẻ.</strong><br /><strong><font color="magenta">B&aacute;c n&agrave;o mua con giống m&igrave;nh sẽ tư vấn về chuồng trại, c&aacute;ch chăm s&oacute;c v&agrave; chăn nu&ocirc;i miễn ph&iacute; lu&ocirc;n nha c&aacute;c b&aacute;c</font>.<br /></strong></font></font></font></font><div align="center"><font size="4"><font color="Red"><font size="4"><strong><font size="5">Hotline: 0946.226 966</font></strong></font></font></font><br /></div><div align="center"><font color="DarkGreen"><strong><a target="_blank" style="color: #013481; text-decoration: none" href="http://www.nhunghuounai.yolasite.com/">www.nhunghuounai.yolasite.com</a></strong></font><br /><br /></div><font size="4"><font color="#0000ff"><font size="4"><font color="blue"><strong><font color="red">Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh của một ch&uacute; Nai giống.</font></strong><br /><br /><strong><a class="highslide" style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; color: #013481" href="http://tatca.vn/4rum/watermark.php?src=http://www.dost-dongnai.gov.vn/Portals/90/tinxa/200904/20090408/070203-nai.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_5" style="cursor: url('http://5giay.vn/highslide/graphics/zoomin.cur')" src="http://tatca.vn/4rum/watermark.php?src=http://www.dost-dongnai.gov.vn/Portals/90/tinxa/200904/20090408/070203-nai.jpg" /></a></strong><br /><br /><strong><font color="red">Đ&acirc;y l&agrave; nhung Hươu, mới cắt xong.</font></strong><br /><br /><strong><a class="highslide" style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; color: #013481" href="http://tatca.vn/4rum/watermark.php?src=http://vovnews.vn/Upload/2008031310355253136843_T.Jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_4" style="cursor: url('http://5giay.vn/highslide/graphics/zoomin.cur')" src="http://tatca.vn/4rum/watermark.php?src=http://vovnews.vn/Upload/2008031310355253136843_T.Jpg" /></a></strong><br /><br /><strong>B&aacute;c n&agrave;o muốn thăm quan trang trại vui l&ograve;ng alo cho m&igrave;nh trước nha.M&igrave;nh nhận cung cấp trong cả nước lu&ocirc;n.</strong><br /><br /><strong><font color="darkred">Nh&agrave; cũng c&oacute; cả cao Trăn, cao Khỉ v&agrave; Bao tử Nh&iacute;m nha c&aacute;c b&aacute;c. C&aacute;i n&agrave;y mua về ng&acirc;m rượu th&igrave; khỏi ch&ecirc;,b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu gh&eacute; ủng hộ nha.</font></strong><br /><br /><strong><font color="red"><font size="4">Bảng Gi&aacute; Tham Khảo:</font></font></strong><br /><font color="SeaGreen"><strong><font size="4">- Nhung Nai :700.000đ =&gt; 800.000đ/100g</font></strong><br /><strong><font size="4">- Nhung Hươu : 1.000.000đ =&gt; 1.400.000đ/100g</font></strong><br /><strong><font size="4">- Cao Trăn: 150.000đ/100g</font></strong><br /><strong>- Cao Khỉ: 300.000đ/100g<br />- Cao Hươu: 150.000đ/100g<br /></strong><strong>- Bao Tử Nh&iacute;m: 500.000đ =&gt; 800.000đ/c&aacute;i</strong></font>&nbsp;<br /><br /><strong>Li&ecirc;n hệ:</strong><br /><strong>Đ/C:18 - P.T&acirc;n Hiệp -Tp.Bi&ecirc;n H&ograve;a - Đồng Nai&nbsp;<font color="red">(Nh&agrave; Ri&ecirc;ng)</font></strong><br /><strong>C&ograve;n Trang Trại của em ở dưới Vĩnh Cửu nha c&aacute;c b&aacute;c.</strong><br /><strong>Đ/T:&nbsp;<u><font size="5"><font color="Purple">0946.226 966</font></font></u></strong></font></font></font></font></span>
 

Top