cung cấp khí argon,chai argon

  • Thread starter tanthoi08
  • Ngày gửi
T

tanthoi08

Guest
#1
<p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: -1in; margin-left: -0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: #003366; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng Ty TNHH KH&Iacute; C&Ocirc;NG NGHIỆP TIẾN PH&Aacute;T</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: -27pt; text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Địa chỉ: 362 Phạm Ngũ L&atilde;o, Phường Hiệp Th&agrave;nh, Thị X&atilde; Thủ&nbsp; Dầu Một, Tỉnh B&igrave;nh Dương</span></p> <h3 style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Kh&iacute; Argon, Vỏ Chai Chứa Kh&iacute; Argon, Argon Tinh Khiết.</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></h3> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: inherit; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Với nhiều k&iacute;ch thước vỏ Argon kh&aacute;c nhau như:&nbsp;Vỏ chai&nbsp;10L Vỏ chai&nbsp;14L, Vỏ chai&nbsp;40L.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: inherit; color: #333333; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: windowtext">Một số đặc điểm của vỏ chai Chứa Kh&iacute; 40 l&iacute;t:&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: inherit; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> - &nbsp; &nbsp;Vỏ b&igrave;nh m&agrave;u xanh<br /> - &nbsp; &nbsp;Dung t&iacute;ch 40 l&iacute;t (+ &ndash; 5%)<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao 1,35m<br /> - &nbsp; &nbsp;Ti&ecirc;u chuẩn GB 5099<br /> - &nbsp; &nbsp;Valve : QF 2D hoặc QF 2C<br /> - &nbsp; &nbsp;Trọng lượng tĩnh: &ge;50 kg<br /> - &nbsp; &nbsp;&Aacute;p suất thử: 250 Bar<br /> - &nbsp; &nbsp;&Aacute;p suất sử dụng : 150 Bar (15 mpa)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Xin bảo đảm gi&aacute; cả hợp l&yacute;, v&agrave; cung cấp dịch vụ tốt nhất tới kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></strong></p> <h3 style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; kh&aacute;ch</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">.</span></span></h3> <h3 style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">&nbsp;</span></h3> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">MỌI CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #ff6600; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">: </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nguyễn Văn T&acirc;n</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Số điện thoại :&nbsp;&nbsp; 0909127708</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoặc Mail :&nbsp;&nbsp;&nbsp; tanthoi08@gmail.com</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Tân
- Địa chỉ: 362 Phạm Ngũ Lão,Phường Hiệp Thành, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Điện thoại: 0909127708 - Fax:
- email: