Cung cấp nguyên liệu dùng trong ntts: Vi sinh,enzyme,yucca,khoáng,men

  • Thread starter biochem57
  • Ngày gửi
B

biochem57

Guest
#1
<div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p><span style="color: #333399; font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; font-weight: bold">SODIUM PERCARBONATE - OXY BỘT V&Agrave; VI&Ecirc;N/ OXYTAGEN</span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">Oxy nguy&ecirc;n liệu - chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản.</span></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">- Th&agrave;nh phần:&nbsp;Sodium Percarbonate 95%</span></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">&nbsp;- Quy c&aacute;ch: 25kg/bao</span></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">&nbsp;- Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng: Cung cấp oxy tức thời cho&nbsp;t&ocirc;m, Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu.</span></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">- T&iacute;nh chất: Dạng bột v&agrave; vi&ecirc;n n&eacute;n, m&agrave;u trắng</span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: bold"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp nhiều mặt h&agrave;ng d&ugrave;ng trong Nu&ocirc;i trồng thủy sản:</span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px">&nbsp;</p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="line-height: 24px">* Nh&oacute;m h&oacute;a Chất xử l&yacute; nước: Sodium bicarbonate 99%,&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px">Sodium percarbonate (oxy bột, oxy vi&ecirc;n), TCCA, SDIC, Chlorine 70% c&aacute; heo, BKC 80%, Protectol, Iodin, Formalin, Saponine, ...</span></span></span></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="line-height: 24px">* Nh&oacute;m nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute;: Enzyme, Vi sinh, Yucca bột, Yucca nước...</span></span></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="line-height: 24px">* Nh&oacute;m nguy&ecirc;n liệu Bổ sung thức ăn: men ti&ecirc;u h&oacute;a, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn,Vitamin C, kho&aacute;ng, Betaglucan...</span></span></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="line-height: 24px"><span style="padding: 0px; margin: 0px">&nbsp;</span></span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #ff4500">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px">&nbsp;<span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px">V&agrave; nhiều loại nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c.</span></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px">&nbsp;</p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; text-align: left; padding: 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px">Mọi quan t&acirc;m về sản phẩm, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></span></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BIO CHEM
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 01239394747 - Fax:
- email: saleinfobiochemical.h@gmail.com
 

B

biochem57

Guest
#2
<p class="p_first"> <span style="font-size: medium">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng,</span></p> <p> <span style="font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n &nbsp;nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm YUCCA&nbsp;<span style="font-size: 16px"> </span></span><span style="font-size: 16px">nguy&ecirc;n liệu</span><span style="font-size: medium"> (Bột, nước)&nbsp; - </span><span style="font-size: 16px">nhập khẩu từ</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 16px"> </span>Mỹ</span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; font-style: italic">* Quy c&aacute;ch: đ&oacute;ng th&ugrave;ng, phuy</span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">* </span></span><span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng:</span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">-Hấp thu c&aacute;c kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">-<span style="font-weight: bold">Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i</span></span></span></p> <p> <span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #333399; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">* </span><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Đặc t&iacute;nh: Độ đậm đặc cao, hiệu quả nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ổn định, kh&ocirc;ng ảnh hưởng xấu đến t&ocirc;m, c&aacute; nu&ocirc;i.</span></span></span></p> <p> <span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung<span style="font-size: medium"> </span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="font-style: italic"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-weight: bold">cấp:</span></span></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: medium">- Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Ch</span><span style="font-size: medium">ất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</span></p> <p> <span style="font-size: medium">- Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi</span><span style="font-size: medium">&ecirc;n, bột</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium">..</span>) cung c</span><span style="font-size: medium">ấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - </span><span style="font-size: medium">Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</span></p> <p> -<span style="font-size: medium"> Enzyme, men vi sinh ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span></p> <p> <span style="font-size: medium">- Chlorin 70% c</span><span style="font-size: medium">&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</span></p> <p> <span style="font-size: medium">- TCCA, BKC, KILL DINE, SAPONIN, FORMALIN...</span></p> <p> <span style="font-size: medium">V&agrave; nhiều sản phẩm chất lượng kh&aacute;c...</span></p> <p> <span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium; font-style: italic">* <span style="font-size: 24px">Chất Lượng Đảm Bảo - Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh</span></span></span></p> <p> &nbsp;<span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm</span></span></p> <p> <br /> <span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></p> <p class="p_last"> <span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 - 0903.399.537 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BIO CHEM
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 012.3939.4747 - Fax:
- email: saleinfobiochemical.h@gmail.com
 
B

biochem57

Guest
#3
<div class="text"> <div class="text"> <p class="p_first"> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp Sodium bicarbonate (soda lạnh / NaHCO3).<br /> <br /> 1. Th&agrave;nh phần: SODIUM BICARBONATE 99%</span> </span><br /> <span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt"> 2. T&iacute;nh chất: dạng bột trắng mịn, h&ograve;a tan tốt trong nước, kh&ocirc;ng để lại cặn.<br /> 3. Quy c&aacute;ch: 25 kg/bao, m&acirc;ũ m&atilde; đẹp</span><br /> 4<span style="color: #00bfff">. </span><span style="font-size: 18pt; color: #0000cd"><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">C&ocirc;ng dụng:</span><br /> <span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm ao nu&ocirc;i nhanh, gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ nhanh; xử l&yacute; nước.</span><br /> <span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i, thực phẩm...</span></span></span></span></p> <p> <span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản:&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">vi</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">sinh, enzyme, yucca, oxy nguy&ecirc;n liệu (oxy bột, oxy vi&ecirc;n), Chlorin <span style="color: #0000ff; font-size: 14pt">c</span></span></span></span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">&aacute; heo, <span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA, BKC, Kill Dine</span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">...</span></span> </span></p> <div style="text-align: center"> <span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></div> <p> <br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p class="p_last"> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747 Ms Hạnh<br /></span></span></p> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BIO CHEM
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 012.3939.4747 - Fax:
- email: saleinfobiochemical.h@gmail.com
 
B

biochem57

Guest
#4
<div class="text"> <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"> <span style="font-family: inherit; line-height: 27px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; font-size: large; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; font-style: inherit; vertical-align: baseline; color: #333399; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-size: small"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #008080">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n Nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối VI SINH nguy&ecirc;n liệu chuy&ecirc;n d&ugrave;ng xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, trại giống, ao c&aacute;. Nguy&ecirc;n liệu ngoại nhập, chất lượng cao, giải ph&aacute;p to&agrave;n diện cho ao.</span></span></strong></span></span></span></p> <p> <span style="font-family: inherit; line-height: 27px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; font-size: large; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; font-style: inherit; vertical-align: baseline; color: #333399; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-size: small"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #008080">* Quy c&aacute;ch: x&ocirc; 11.35kg (25LB)</span></span></strong></span></span></span></p> <p> <span style="font-family: inherit; line-height: 27px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; font-size: large; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; font-style: inherit; vertical-align: baseline; color: #333399; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-size: small"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #008080">* Đặc điểm: dạng bột, tan tốt, hiệu quả lập tức v&agrave; ổn định</span></span></strong></span></span></span></p> <p> <span style="font-family: inherit; line-height: 27px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; font-size: large; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; font-style: inherit; vertical-align: baseline; color: #333399; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-size: small"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #008080">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp:</span></span></strong></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong>- <strong>Enzyme ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong>-&nbsp;<strong> Yucca ( bột, nước) giảm kh&iacute; độc, giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; ph&aacute;t triển nhanh...</strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong>- <strong>Chlorin 70% c&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- BKC 80%, KILL DINE diệt khuẩn cực nhanh, mạnh, kh&ocirc;ng tồn lưu</strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>FORMALIN, SAPONINE ( Khử tr&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; thủy sản, diệt c&aacute; tạp trong ao t&ocirc;m...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p> <br /> <span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">V&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c như: </span></span></span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA,Iodine, </span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">B-Glutan, Protectol, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn, men ti&ecirc;u h&oacute;a, vitamin C, kho&aacute;ng tạt, kho&aacute;ng trộn...</span></span> </span></p> <div style="text-align: center"> <span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></div> <p> <br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p> &nbsp;<span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐC: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp, HCM</span></span></p> <p class="p_last"> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></span></p> </div> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BIO CHEM
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 012.3939.4747 - Fax:
- email: saleinfobiochemical.h@gmail.com
 
B

biochem57

Guest
#5
<p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>BioChem chuy&ecirc;n cung cấp Vitamin C nguy&ecirc;n liệu</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Th&agrave;nh phần: </strong></span></span></span><strong><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: courier new,courier"><span style="font-size: large"><span style="font-family: georgia,palatino"><span style="font-size: x-large">Acid ascorbic 99%&nbsp;</span></span></span></span></span><br /> </strong></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Xuất xứ: India, China</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Quy c&aacute;ch: 25kg/th&ugrave;ng (th&ugrave;ng xanh)</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp:</strong></span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong>- <strong>Enzyme , Vi sinh( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong>-&nbsp;<strong> Yucca ( bột, nước) giảm kh&iacute; độc, giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; ph&aacute;t triển nhanh...</strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong>- <strong>Chlorin 70% c&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- BKC 80%, KILL DINE diệt khuẩn cực nhanh, mạnh, kh&ocirc;ng tồn lưu</strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>FORMALIN, SAPONINE ( Khử tr&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; thủy sản, diệt c&aacute; tạp trong ao t&ocirc;m...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p><p><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">V&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c như: </span></span></span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA,Iodine, </span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">B-Glutan, Protectol, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn, men ti&ecirc;u h&oacute;a, vitamin C, kho&aacute;ng tạt, kho&aacute;ng trộn...</span></span> </span></p> <div style="text-align: center"><span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></div> <p><br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐC: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp, HCM</span></span></p> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747 Ms Hạnh</span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BIO CHEM
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 012.3939.4747 - Fax:
- email: saleinfobiochemical.h@gmail.com
 
B

biochem57

Guest
#6
Chuyên c/c VitaminC,vi sinh,enzyme,yucca,khoáng,men tiêu hoá,bổ gan tăng trọng...

<div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p><span style="color: #333399; font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; font-weight: bold">SODIUM PERCARBONATE - OXY BỘT V&Agrave; VI&Ecirc;N/ OXYTAGEN</span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">Oxy nguy&ecirc;n liệu - chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản.</span></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">- Th&agrave;nh phần:&nbsp;Sodium Percarbonate 95%</span></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">&nbsp;- Quy c&aacute;ch: 25kg/bao</span></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">&nbsp;- Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng: Cung cấp oxy tức thời cho&nbsp;t&ocirc;m, Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu.</span></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: large; font-weight: bold">- T&iacute;nh chất: Dạng bột v&agrave; vi&ecirc;n n&eacute;n, m&agrave;u trắng</span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: bold"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp nhiều mặt h&agrave;ng d&ugrave;ng trong Nu&ocirc;i trồng thủy sản:</span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px">&nbsp;</p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="line-height: 24px">* Nh&oacute;m h&oacute;a Chất xử l&yacute; nước: Sodium bicarbonate 99%,&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px">Sodium percarbonate (oxy bột, oxy vi&ecirc;n), TCCA, SDIC, Chlorine 70% c&aacute; heo, BKC 80%, Protectol, Iodin, Formalin, Saponine, ...</span></span></span></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="line-height: 24px">* Nh&oacute;m nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute;: Enzyme, Vi sinh, Yucca bột, Yucca nước...</span></span></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="line-height: 24px">* Nh&oacute;m nguy&ecirc;n liệu Bổ sung thức ăn: men ti&ecirc;u h&oacute;a, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn,Vitamin C, kho&aacute;ng, Betaglucan...</span></span></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="line-height: 24px"><span style="padding: 0px; margin: 0px">&nbsp;</span></span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #ff4500">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px">&nbsp;<span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px">V&agrave; nhiều loại nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c.</span></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px">&nbsp;</p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; text-align: left; padding: 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px; font-style: italic"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px">Mọi quan t&acirc;m về sản phẩm, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></span></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BIO CHEM
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 01239394747 - Fax:
- email: saleinfobiochemical.h@gmail.com


--------

<p class="p_first"> <span style="font-size: medium">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng,</span></p> <p> <span style="font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n &nbsp;nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm YUCCA&nbsp;<span style="font-size: 16px"> </span></span><span style="font-size: 16px">nguy&ecirc;n liệu</span><span style="font-size: medium"> (Bột, nước)&nbsp; - </span><span style="font-size: 16px">nhập khẩu từ</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 16px"> </span>Mỹ</span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; font-style: italic">* Quy c&aacute;ch: đ&oacute;ng th&ugrave;ng, phuy</span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">* </span></span><span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng:</span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">-Hấp thu c&aacute;c kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">-<span style="font-weight: bold">Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i</span></span></span></p> <p> <span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #333399; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">* </span><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Đặc t&iacute;nh: Độ đậm đặc cao, hiệu quả nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ổn định, kh&ocirc;ng ảnh hưởng xấu đến t&ocirc;m, c&aacute; nu&ocirc;i.</span></span></span></p> <p> <span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung<span style="font-size: medium"> </span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="font-style: italic"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-weight: bold">cấp:</span></span></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: medium">- Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Ch</span><span style="font-size: medium">ất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</span></p> <p> <span style="font-size: medium">- Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi</span><span style="font-size: medium">&ecirc;n, bột</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium">..</span>) cung c</span><span style="font-size: medium">ấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - </span><span style="font-size: medium">Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</span></p> <p> -<span style="font-size: medium"> Enzyme, men vi sinh ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span></p> <p> <span style="font-size: medium">- Chlorin 70% c</span><span style="font-size: medium">&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</span></p> <p> <span style="font-size: medium">- TCCA, BKC, KILL DINE, SAPONIN, FORMALIN...</span></p> <p> <span style="font-size: medium">V&agrave; nhiều sản phẩm chất lượng kh&aacute;c...</span></p> <p> <span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium; font-style: italic">* <span style="font-size: 24px">Chất Lượng Đảm Bảo - Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh</span></span></span></p> <p> &nbsp;<span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm</span></span></p> <p> <br /> <span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></p> <p class="p_last"> <span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 - 0903.399.537 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BIO CHEM
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 012.3939.4747 - Fax:
- email: saleinfobiochemical.h@gmail.com


--------

<p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>BioChem chuy&ecirc;n cung cấp Vitamin C nguy&ecirc;n liệu</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Th&agrave;nh phần: </strong></span></span></span><strong><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: courier new,courier"><span style="font-size: large"><span style="font-family: georgia,palatino"><span style="font-size: x-large">Acid ascorbic 99%&nbsp;</span></span></span></span></span><br /> </strong></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Xuất xứ: India, China</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Quy c&aacute;ch: 25kg/th&ugrave;ng (th&ugrave;ng xanh)</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp:</strong></span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong>- <strong>Enzyme , Vi sinh( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong>-&nbsp;<strong> Yucca ( bột, nước) giảm kh&iacute; độc, giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; ph&aacute;t triển nhanh...</strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong>- <strong>Chlorin 70% c&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- BKC 80%, KILL DINE diệt khuẩn cực nhanh, mạnh, kh&ocirc;ng tồn lưu</strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>FORMALIN, SAPONINE ( Khử tr&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; thủy sản, diệt c&aacute; tạp trong ao t&ocirc;m...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></span></p><p><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">V&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c như: </span></span></span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA,Iodine, </span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">B-Glutan, Protectol, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn, men ti&ecirc;u h&oacute;a, vitamin C, kho&aacute;ng tạt, kho&aacute;ng trộn...</span></span> </span></p> <div style="text-align: center"><span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></div> <p><br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐC: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp, HCM</span></span></p> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747 Ms Hạnh</span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BIO CHEM
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 012.3939.4747 - Fax:
- email: saleinfobiochemical.h@gmail.com
 
Last edited:
B

biochem57

Guest
#7
Công ty BioChem chuyên nhập khẩu và phân phối Vi sinh xử lý nước và đáy dạng nguyên liệu. Sản phẩm chất lượng cao, nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ - Hiệu quả nhanh chóng, an toàn và kinh tế.

*Quy cách: 11.35kg/xô (25LB)

* Xuất xứ: USA

Hàng nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện
Mọi quan tâm vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TM DV BIO CHEM

ĐC: 5/4/23 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, HCM

ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747 Ms Hạnh


--------

Công ty TNHH TM DV BIO CHEM chuyên nhập khẩu và cung cấp Sodium bicarbonate (soda lạnh / NaHCO3).

1. Thành phần: SODIUM BICARBONATE 99%
2. Tính chất: dạng bột trắng mịn, hòa tan tốt trong nước, không để lại cặn.
3. Quy cách: 25 kg/bao, mâũ mã đẹp
4. Công dụng:
* Sản phẩm hàng đầu cho tăng kiềm ao nuôi nhanh, giúp tôm cứng vỏ nhanh; xử lý nước.
* Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nuôi, thực phẩm...

Mọi quan tâm vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TM DV BIO CHEM

5/4/23 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp.

ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747 Ms Hạnh


--------

Kính chào Quý Khách hàng,

Chúng tôi – Công ty BIO CHEM chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm CHLORIN CÁ HEO 70% - Calcium hypocholorite - ca(ocl)2

* Chuyên dùng:

- Xử lý nước ao nuôi tôm cá.

-Tẩy trùng, sát khuẩn trong cải tao ao, khử trùng dụng cụ, xử lý nước công nghiệp...

* Chất Lượng Đảm Bảo - Giá Cả Cạnh Tranh

Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết về sản phẩm


CÔNG TY TNHH TMDV BIO CHEM

Đ/C: 5/4/23 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp
ĐT: 08.22169449
HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH
Email: infobiochemical@gmail.com


--------

Kính chào Quý Khách hàng,

Chúng tôi – Công ty BIO CHEM chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm YUCCA (Bột, nước) - xuất xứ Mỹ

* Chuyên dùng:

-Hấp thu các khí độc, xử lý nước ao nuôi tôm cá.

-Giữ môi trường ao nuôi ổn định, giảm thay nước trong quá trình nuôi

* Chất Lượng Đảm Bảo - Giá Cả Cạnh Tranh

Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết về sản phẩm


CÔNG TY TNHH TMDV BIO CHEM

Đ/C: 5/4/23 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp
ĐT: 08.22169449
HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH
Email: infobiochemical@gmail.com

 

Last edited:
B

biochem57

Guest
#8
BioChem chuyên nhập khẩu và cung cấp nguyên liệu xử lý nước, sát khuẩn: BKC 80%,TCCA, Chlorin 70%, Protectol, PVP Iodine, Formalin, Saponine...

* Công dụng:

- Xử lý nước ao nuôi tôm cá.

-Tẩy trùng, sát khuẩn trong cải tao ao, khử trùng dụng cụ, xử lý nước công nghiệp...

-Tiêu diệt một cách hữu hiệu các loại mầm bệnh thông thường như vi khuẩn, virus, cải thiện chất lượng nước

- Rất an toàn trên tôm, không gây sốc, không tồn lưu lâu trong ao...

* Quy cách:

200kg/phuy; 25,40, 50kg/thùng..

* Xuất xứ: Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc...
Mọi quan tâm vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TM DV BIO CHEM

ĐC: 5/4/23 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, HCM

ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747
 
B

biochem57

Guest
#9
Công ty TNHH TM DV BIO CHEM chuyên nhập khẩu và cung cấp Sodium bicarbonate (soda lạnh / NaHCO3).

1. Thành phần: SODIUM BICARBONATE 99%
2. Tính chất: dạng bột trắng mịn, hòa tan tốt trong nước, không để lại cặn.
3. Quy cách: 25 kg/bao, mâũ mã đẹp
4. Công dụng:
* Sản phẩm hàng đầu cho tăng kiềm ao nuôi nhanh, giúp tôm cứng vỏ nhanh; xử lý nước.
* Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nuôi, thực phẩm...
NGUYÊN LIÊỤ NGOẠI NHẬP - GIÁ CẢ CẠNH TRANH NHẤT!


Mọi quan tâm vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TM DV BIO CHEM

5/4/23 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp.

ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747 Ms Hạnh
 
B

biochem57

Guest
#10
Enzyme xử lý nước , khử mùi hôi đáy ao

NEOBATE – C ( Enzyme)
Thành phần:
Protease : 1000UI/gam
Lipase : 1000UI/gam
Amylase : 1100UI/gam
Công dụng:
- Phân hủy nhanh chóng mùn hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải tôm cá nhanh chóng, làm sạch đáy ao nuôi.
- Loại bỏ các khí độc, khử mùi hôi đấy ao do chất béo thức ăn phân hủy.
- Tăng mật độ vi sinh có lợi, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.
Liều dùng:
- Tháng 1: dùng 500gam cho 1hecta, 1tuần/ lần
- Tháng 2: dùng 750gam cho 1hecta, 1tuần/ lần
- Tháng 3: dùng 850gam cho 1hecta, 1tuần/ lần
- Tháng 4 và 5: dùng 1kg cho 1hecta, 1tuần/ lần
(Độ sâu mực nước 1 – 1.5m)
Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết về sản phẩm
CÔNG TY TNHH TMDV BIO CHEM
Đ/C: 5/4/23 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp
ĐT: 08.22169449
HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH
Email: infobiochemical@gmail.com
 
B

biochem57

Guest
#11
CALCIUM HYPOCHLORITE 70% - CHLORIN 70% CÁ HEO- ca(ocl)2

* Chuyên dùng:

- Xử lý nước ao nuôi tôm cá.

-Tẩy trùng, sát khuẩn trong cải tao ao, khử trùng dụng cụ, xử lý nước công nghiệp...

Ngoài ra chúng tôi còn nhập khẩu và cung cấp nhiều mặt hàng dùng trong Nuôi trồng thủy sản:

* Nhóm hóa Chất xử lý nước: Sodium bicarbonate 99%, Sodium percarbonate (oxy bột, oxy viên), TCCA, SDIC, Chlorine 70% cá heo, BKC 80%, Protectol, Iodin, Formalin, Saponine, ...

* Nhóm nguyên liệu xử lý: Enzyme, Vi sinh, Yucca bột, Yucca nước...

* Nhóm nguyên liệu Bổ sung thức ăn: men tiêu hóa, tăng trọng, bổ gan, áo bọc thức ăn,Vitamin C, khoáng, Betaglucan...

NGUYÊN LIÊỤ NGOẠI NHẬP - GIÁ CẢ CẠNH TRANH NHẤT!

Và nhiều loại nguyên liệu khác.

Mọi quan tâm về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV BIO CHEM

Đ/C: 5/4/23 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp
ĐT: 08.22169449
HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH
Email: infobiochemical@gmail.com