Cung cấp nguyên liệu TAGS - GC và Thủy Sản

  • Thread starter tuan_excelcrop
  • Ngày gửi
T

tuan_excelcrop

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hoàng Tuấn
- Địa chỉ: HCM
- Tel, Fax: 0918285569 ::: FaX ::: FaX
- email: excelcropvn@hcm.vnn.vn
================================

<font size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu TACN v&agrave; Thủy sản như: Bột c&aacute;, B&atilde; đậu n&agrave;nh, bột xương thịt.... Đặt biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; Bioyeast 55% protein l&agrave; nguy&ecirc;n liệu bổ sung chất dinh dưỡng v&agrave; tăng tỉ lệ hấp thu protein đồng thời thay thế 1 phần protein từ c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c với gi&aacute; hấp dẫn v&agrave; ổn định gi&uacute;p nh&agrave; sản xuất v&agrave; chăn nu&ocirc;i đạt hiệu quả cao.<br />Qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:<br />Mr Tuấn - HP:0918285569</font>
 
Back
Top