Cung cấp OXY ( viên, hạt) cho ao nuôi tôm cá

  • Thread starter thuhang12
  • Ngày gửi
T

thuhang12

Guest
#1
<p> <span style="font-size: 16px">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu h&agrave;ng đầu c&aacute;c nguy&ecirc;n phụ liệu cao cấp trong lĩnh vực Thủy sản.<br /> <br /> Q<span style="font-size: 20px">u&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu <span style="font-size: 22px"><span style="color: #0000ff">OXYGEN (sodium </span><span style="color: #0000cd">PERCARBONATE, OXY BỘT, HẠT...) </span></span>h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để t&igrave;m được sản phẩm tốt nhất.</span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size: 20px">&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000">&ldquo;Sản phẩm h&agrave;ng đầu cung cấp oxy kịp thời cho ao nu&ocirc;i - </span></strong></span><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 20px">Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu&rdquo;</span></span></strong></p> <p> <span style="font-size: 16px">Mọi quan t&acirc;m về sản phẩm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p> <span style="font-size: 16px">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM</span></p> <p> <span style="font-size: 16px">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: saleinfobiochemical@gmail.com
 

T

thuhang12

Guest
#2
<div class="text"> <p> <strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu cho nu&ocirc;i trồng thủy sản v&agrave; sản xuất thuốc th&uacute; y thủy sản.Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ an t&acirc;m về chất lượng h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; gi&aacute; cả</strong></p> <p> <strong>Một số mặt h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i: </strong></p> <p> <strong>- Vi sinh : chuy&ecirc;n d&ugrave;ng xử l&yacute; nước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;, ổn định m&agrave;u nước, c&acirc;n bằng PH </strong></p> <p> <strong>- Yucca ( bột nước ):&nbsp;</strong><strong> Loại bỏ kh&iacute; độc trong ao nu&ocirc;i nhanh ch&oacute;ng như H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub> </strong></p> <p> <strong>- Enzyme :ph&acirc;n hủy nhanh ch&oacute;ng m&ugrave;n hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải t&ocirc;m c&aacute; nhanh ch&oacute;ng, l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao nu&ocirc;i.</strong></p> <p> <strong>- Chlorin c&aacute; heo 70% :Xử l&yacute; nước ban đầu trước khi thả t&ocirc;m</strong></p> <p> <strong>- Sodiumbicarbonate( soda lanh):&nbsp; Tăng kiềm nhanh ch&oacute;ng, ổn định m&ocirc;i trường </strong></p> <p> <strong>- Oxy ( bột vi&ecirc;n) : cung cấp oxy cho ao nu&ocirc;i </strong></p> <p> <strong>V&agrave; rất nhiều c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ h&agrave;i l&ograve;ng</strong></p> <p> <strong>H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i :</strong></p> <p> <strong>C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</strong></p> <p> <strong>Địa chỉ: 5/4/23 phan huy &iacute;ch p14 G&ograve; Vấp HCM</strong></p> <p> <strong>ĐT: 0822169449.fax: 0839875101</strong></p> <p> <strong>DĐ: Ms. Hạnh: 0903399537- 01239394747</strong></p> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#3
<div class="text"> <div> <div style="margin: 0px; padding: 5px; border-width: 0px; font-family: arial,verdana,sans-serif; vertical-align: baseline; color: #444444"> <div> <div> <p class="p_first"> <span style="font-size: medium">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng,</span></p> <p> <span style="font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n &nbsp;nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm YUCCA&nbsp;<span style="font-size: 16px"> </span></span><span style="font-size: 16px">nguy&ecirc;n liệu</span><span style="font-size: medium"> (Bột, nước)&nbsp; - </span><span style="font-size: 16px">nhập khẩu từ</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 16px"> </span>Mỹ</span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; font-style: italic">* Quy c&aacute;ch: đ&oacute;ng th&ugrave;ng, phuy</span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">* </span></span><span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng:</span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">-Hấp thu c&aacute;c kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">-<span style="font-weight: bold">Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i</span></span></span></p> <p> <span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #333399; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">* </span><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Đặc t&iacute;nh: Độ đậm đặc cao, hiệu quả nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ổn định, kh&ocirc;ng ảnh hưởng xấu đến t&ocirc;m, c&aacute; nu&ocirc;i.</span></span></span></p> <p> <span style="font-style: italic"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-weight: bold">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản:&nbsp;</span><span style="font-weight: bold">vi</span><span style="font-weight: bold">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold">sinh, enzyme, sodium bicarbonate (soda lạnh), oxy nguy&ecirc;n liệu (oxy bột, oxy vi&ecirc;n), Chlorin <span style="color: #0000ff">c</span></span></span></span><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small">&aacute; heo, <span style="font-weight: bold">TCCA</span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic"><span style="font-size: small">...</span></span> </span></p> <p> <span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium; font-style: italic">* <span style="font-size: 24px">Chất Lượng Đảm Bảo - Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh</span></span></span></p> <p> &nbsp;<span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm</span></span></p> <p> <br /> <span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></p> <p class="p_last"> <span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></p> </div> </div> </div> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#4
<p class="p_first"> <span style="font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n &nbsp;nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối </span><span style="font-size: medium">h&agrave;ng</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 16px"> </span></span><span style="font-size: 16px">nguy&ecirc;n liệu</span><span style="font-size: medium"> cao </span></p><p class="p_first"><span style="font-size: medium">cấp trong lĩnh vực thuỷ sản như:</span><span style="font-size: medium"> </span></p><p class="p_first"><font size="3">- Vi Sinh: chuy&ecirc;n d&ugrave;ng xử l&yacute; nước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;</font></p><p class="p_first">&nbsp;-<span style="font-size: medium"> Enzyme, men vi sinh ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span> </p><p> <span style="font-size: medium">- Chlorin 70% c</span><span style="font-size: medium">&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</span></p><p>&nbsp;&nbsp;<strong><font size="4"> V&agrave; rất nhiều c&aacute;c sản phẩm như: Yucca, sodiumbicarbonate, oxy, tcca, iodine, bkc ..................</font></strong> </p><p> <span style="font-size: large"><em><span style="color: #ff0000"><strong>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để t&igrave;m được sản phẩm tốt nhất.</strong></span></em></span></p> <p> <span style="font-size: medium">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm xin li&ecirc;n hệ:</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> <span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV <strong>BIO CHEM</strong></span></p> <p class="p_last"> <span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP:0903399537- 012.3939.4747 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#5
<div class="text"> <p> <strong><span style="font-size: 16px">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng,</span></strong></p> <p> <strong><span style="font-size: 16px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n &nbsp;nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm CHLORIN C&Aacute; HEO 70% - Calcium hypocholorite - ca(ocl)2, TCCA90%, BKC80%, IODINE...........<br /></span></strong></p> <p> <span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000cd">*<em> Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng:</em></span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px">- Xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</span></em></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px">-Tẩy tr&ugrave;ng, s&aacute;t khuẩn trong cải tao ao, khử tr&ugrave;ng dụng cụ, xử l&yacute; nước c&ocirc;ng nghiệp...</span></em></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px">* Chất Lượng Đảm Bảo - Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh</span></em></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm</span></em></span></p> <p> <br /> <span style="font-size: 16px">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></p> <p> <span style="font-size: 16px">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP:0903399537- 012.3939.4747 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></p> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#6
<div class="text"> <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"> <span style="font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu h&agrave;ng đầu c&aacute;c <strong>nguy&ecirc;n phụ liệu cao cấp</strong> trong lĩnh vực Thủy sản.<br /> <br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu Bicar (sodium bicarbonat, soda lạnh...) h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để t&igrave;m được sản phẩm tốt nhất. </span></p> <p style="text-align: center"> <span style="color: #000080"><span style="font-size: large">H&agrave;ng nhập nguy&ecirc;n kiện - Chất lượng đảm bảo - Gi&aacute; rất cạnh tranh!</span></span></p> <p style="text-align: center"> <span style="color: #000080"><span style="font-size: large">&ldquo;Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm nhanh, ổn định m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i tốt&rdquo;</span></span></p> <p> <span style="font-size: medium">Mọi quan t&acirc;m về sản phẩm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p> <span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM</span></p> <p> <span style="font-size: medium">Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy </span><span style="font-size: medium">&Iacute;ch</span><span style="font-size: medium"> &ndash; P.14 &ndash; &nbsp;Q.G&ograve; Vấp &ndash; Tp.HCM</span></p> <p> <span style="font-size: medium">Điện thoại: <strong>08.2216.9449</strong></span></p> <p> <span style="font-size: medium"><strong>HP:0903399537- 012.3939.4747&ndash; Ms.H</strong></span><strong><span style="font-size: medium">ạnh</span></strong></p> <p class="p_last"> <span style="font-size: medium">Email: saleinfobiochemical@gmail.com</span></p> </div> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com