Cung cấp phong lan giống(ThaiLan)

TranNam

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN PhonglanNguyenThanh
- Địa chỉ: 355 Bà Thiên, Nhuận Đức, Củ Chi
- Tel, Fax: 01224990243 ::: FaX 0839968808
- email: swat_co@yahoo.com
================================

<strong><font size="3">_ DNTN Phong Lan Nguyen Thanh<br /></font></strong><strong><font size="3">_T&ecirc;n: Trần Quốc Nam<br /></font></strong><strong>_</strong><strong>ĐChỉ:355 đường B&agrave; Thi&ecirc;n,X&atilde; Nhuận Đức,Huyện Củ Chi</strong><strong><br />_</strong><strong><font size="3">Tell:</font></strong><strong> 01224990243<br /><br /></strong><br />*Cơ sở Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ Phong Lan giống từ Th&aacute;i Lan...như Mokara, Dendrobium, cattleya, ngọc điểm, Vanda m&aacute;t (nắng)&hellip;v&agrave; một số giống lan kh&aacute;c. Lu&ocirc;n tư vấn v&agrave; hỗ trợ c&aacute;ch trồng kỹ thuật mới nhất của năm 2010 đối với kh&aacute;ch đang chuẩn bị lập vườn lan .<br /><span />*L&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n của thế hệ mới,chuy&ecirc;n nu&ocirc;i trồng v&agrave; kinh doanh giống hoa phong lan (đặc biệt l&agrave; giống mokara). Với sự chuyển giao khoa học kỹ thuật tiến bộ c&aacute;c nh&agrave; n&ocirc;ng dễ d&agrave;ng bước v&agrave;o thị trường xuất khẩu&nbsp; hoa phong lan một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng.<br /><span />*Nhận biết được điều đ&oacute; cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn chia sẻ những mục ti&ecirc;u lợi &iacute;ch đến c&aacute;c nh&agrave; đầu tư:&nbsp; <br />_Thứ nhất l&agrave; khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c bạn tham gia nu&ocirc;i trồng v&agrave; kinh doanh hoa lan.<br />_Thứ hai l&agrave; giới thiệu th&ecirc;m một số giống lan si&ecirc;ng b&ocirc;ng c&oacute; năng suất thu nhập đạt hiệu quả kinh tế cao.<br />_Hỗ trợ cho q&uacute;y kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu kinh doanh giống mokara: Ph&acirc;n biệt đ&uacute;ng giống mokara si&ecirc;ng hoa, hỗ trợ khoa học tiến bộ nhanh b&ocirc;ng v&agrave; ph&ograve;ng kh&aacute;ng s&acirc;u bệnh cao.<br /><span />*Hiện nay c&oacute; những loại rất được kh&aacute;ch h&agrave;ng ưa chu&ocirc;ng như: mokara trắng hồng..., mokara v&agrave;ng sjc...v..v...v&agrave; c&ograve;n rất nhiều giống lan kh&aacute;c được nhập từ Th&aacute;i...<br /><span /><font size="3">*</font>Cơ sở đang c&oacute; nhiều loại lan mới... Loại giống f1 tốt nhất hiện nay. Với h&agrave;ng nhập to&agrave;n bộ từ Th&aacute;i, l&aacute; thẳng ko bị khuyết điểm, h&agrave;ng đảm bảo đẹp. Gi&aacute; cả kh&aacute; cạnh tranh của năm 2010.<br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman">Q&uacute;y kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Mr Nam trước khi đến vườn tham quan.Thanks<br /></font></strong>
 

Top