Cung cấp Sợi Fillo (giống sợi khoai tây) dùng cuộn Tôm xuất khẩu

  • Thread starter buichung
  • Ngày gửi
B

buichung

Guest
#1
<p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng,</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="white-space: pre"> </span>&nbsp;Cty Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang cung cấp Sợi Fillo (Shredded Dough hay l&agrave; Sợi Mỳ) d&ugrave;ng để cuộn T&ocirc;m&nbsp;cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến thủy sản xuất khẩu.&nbsp;Cũng giống như SP T&ocirc;m cuộn Khoai T&acirc;y th&igrave; hiện nay thị trường T&ocirc;m cuộn FILLO đang được c&aacute;c&nbsp;Cty tr&ecirc;n thế giới chọn nhập khẩu từ Việt Nam rất lớn.&nbsp;<span style="white-space: pre"> </span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="white-space: pre">&nbsp;</span><span style="white-space: pre"> </span>Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng tăng đ&oacute;, Cty Dai Phat Food đ&atilde; nhập sản phẩm Fillo từ Ch&acirc;u&nbsp;&Acirc;u để cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến Thủy Sản tại Việt Nam với gi&aacute; rất cạnh tranh.&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="white-space: pre"> </span>Hơn nữa Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng muốn t&igrave;m đối t&aacute;c sử dụng, gia c&ocirc;ng hoặc b&aacute;n lại SP T&ocirc;m cuộn Fillo&nbsp;để ch&uacute;ng t&ocirc;i XK.&nbsp;&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="white-space: pre"> </span>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c.&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><br />&nbsp;<span style="white-space: pre"> </span>Qu&yacute; Cty, Doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><br />&nbsp;Mr. B&ugrave;i Chung&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">H/P: 0906.36.75.85&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Skype: buichung68&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Email: buichung09@live.com&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Dai Phat Food Co.,Ltd&nbsp;32 - Street 6 - Song Than II Industrial Zone - Binh Duong</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Đt: 0650.3790540-41 &nbsp; Fax: 0650.3790542</p><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/6/ejs1322182143.JPG"><img style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/6/medium_ejs1322182143.JPG" border="0" /></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BUI CHUNG
- Địa chỉ: Dai Phat Food - KCN Sóng Thần II - Binh Dương
- Điện thoại: 0906367585 - Fax:
- email: buichung09@live.com
 

Top