cung cấp thuốc thú y theo yêu cầu ở tp.hcm và các tỉnh giá cả hợp lý

#1
<p><font size="2">c&aacute;c đại l&yacute; , c&aacute;c trang trại, c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i vừa v&agrave; nhỏ, c&aacute;c anh em th&uacute; y th&acirc;n mếm .lời đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i k&iacute;nh ch&uacute;c sức khỏe, lời c&aacute;m ơn tới c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; sử dụng thuốc v&agrave; y&ecirc;u cầu tư vấn trong thời gian qua ở tp.hcm v&agrave; c&aacute;c tinh. </font></p><p><font size="2">thời gian sắp tới t&ocirc;i sẽ t&igrave;m th&ecirc;m c&aacute;c loại thuốc c&oacute; t&iacute;nh năng đặc trị cao hơn. như vừa qua tại b&igrave;nh ch&aacute;nh tp.hcm t&ocirc;i đ&atilde; tư vấn v&agrave; khắc phục được bệnh tai xanh ,( th&agrave;nh c&ocirc;ng 90% - 99%) cho c&aacute;c trại v&agrave; hộ chăn nu&ocirc;i ở địa b&agrave;n n&oacute;i tr&ecirc;n.Cũng như c&aacute;c bệnh về gia cầm ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thuốc đạc hiệu v&agrave; tư vấn chăn nu&ocirc;i c&oacute; hiệu quả kinh tế cao. hiện nay c&aacute;c bệnh ở gia s&uacute;c , gia cầm diễn biến rất phức tạp. như ở gia cầm c&oacute; bệnh ĐẦU ĐEN rất kh&oacute; chữa trị. nếu đi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng hướng sẽ g&acirc;y chết rất cao. trường hợp đơn gi&atilde;n như bệnh CRD tr&ecirc;n gia cầm điều trị 5-7 ng&agrave;y kh&ocirc;ng hết, xin qu&yacute; kh h&atilde;y d&ugrave;ng DV-NẤM PHỔI của c&ocirc;ng ty N&Ocirc;NG DƯỢC VIỆT đảm bảo 1-2 ng&agrave;y l&agrave; khỏe ngay.Đ&oacute; l&agrave; trường hợp bệnh CRD ph&aacute;t bệnh do đọc tố của nấm, tơ nấm ăn xuy&ecirc;n qua l&aacute; phổi v&agrave; sinh ra độc tố MYCOTOCSIN g&acirc;y chất vật nu&ocirc;i.V&igrave; trong DV-NẤM PHỔI của n&ocirc;ng dược việt c&oacute; chất kết d&iacute;nh v&agrave; chất hấp phụ độc tố do nấm tiết ra.</font></p><p><font size="2">mọi thắc mắt ch&uacute;ng t&ocirc;i rất sẵn s&agrave;ng được trả lời v&agrave; đến tận nơi điều trị. li&ecirc;n lạc qua dt 0914213600 hoặc email:mrdatt_bt_green@yahoo.com.vn</font></p><p><font size="2">ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen tan đạt
- Địa chỉ: q12. tp.hcm
- Điện thoại: 0914213600 - Fax:
- email: mrdatt_bt_green@yahoo.com.vn