cung cấp trùn

  • Thread starter lamlamlo
  • Ngày gửi
the anh mun bjt nhugn thong tjn nhu nao`
em cung cap cho neu anh muon mua giong thj cong ty em ban cho

ma anh o dau nhj?
co j` thj goi cho em
theo so 01656518235
ko th`j gui wa ljck chat cho em nhe;: sieu_way185

anh em mjnh co the noi chuyen va chja xe kjnh nghjem
cug dc
 


Back
Top