CUNG CẤP TSP, STPP, SHMP, MSP, DSP, SAPP, TSPP, TKPP, MCP, RP, MSD, v.v…

  • Thread starter tpl
  • Ngày gửi
T

tpl

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Lệ
- Địa chỉ: Quận 11
- Tel, Fax: 08.38580011 ::: FaX
- email: windy_star2003@yahoo.com.hk
================================

C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m đối t&aacute;c nhập khẩu đối với TSP, STPP, SHMP, MKP, MSP, DSP, SAPP, TSPP, TKPP, MAP, DAP, MCP, RP, MSD, v.v&hellip;xuất xứ Trung Quốc với quy c&aacute;ch như sau:<br /><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 459px"><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">Products &amp; Specification<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong></td><td style="width: 251px"><h1><p><font face="宋体">&nbsp;</font></p></h1><h1><font face="宋体">Grade<br /></font></h1><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Trisodium Phosphate 98% (TSP)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech./ Food/Anhydrous <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Sodium Tripolyphosphate 94 (STPP)&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. / Food <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Sodium Hexametaphosphate 68% (SHMP)&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. / Food <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Monopotassium Phosphate 98% (MKP)&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. / Food <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Monosodium Phosphate 98% (MSP)&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech./ Food/Anhydrous <br /></font></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Disodium Phosphate 97% (DSP)&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech./ Food/Anhydrous <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Sodium Acid Pyrophosphate 95% (SAPP</font>)<br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Food Grade<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tera Sodium Pyrophosphate 96% (TSPP)&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. / Food<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tera Potassium Pyrophosphate 96% (TKPP)&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. / Food<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Phosphoric acid 85% (PA)<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. / Food <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Phosphoric acid 75% (PA)<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. / Food <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Monoammonium Phosphate 99% (MAP)&nbsp;&nbsp; <br /></font></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. / Food<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Diammonium Phosphate 99% (DAP)&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. / Food <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Monocalcium Phosphate 22% (MCP)<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Feed grade<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Dicalcium Phosphate 18% (DCP)<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Feed grade<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top"><font face="Times New Roman">Red Phosphorous 98.5%</font> <font face="Times New Roman">(RP)<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Tech. grade<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 459px" valign="top">Modified Sodium Disilicate (MSD)<br /></td><td style="width: 251px" valign="top"><font face="Times New Roman">Detergent grade<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr></tbody></table><span />Nếu c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i với quy c&aacute;ch v&agrave; số lượng cần mua cụ thể. Ms Lệ: 0938.751186 / 38580011<br />
 

Đối tácTop