CUNG CẤP YUCCA DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

  • Thread starter thuhang12
  • Ngày gửi
T

thuhang12

Guest
#1
<div class="text"> <div class="text"> <div> <div style="margin: 0px; padding: 5px; border-width: 0px; font-family: arial,verdana,sans-serif; vertical-align: baseline; color: #444444"> <div> <div> <p> <span style="font-size: medium">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng,</span></p> <p> <span style="font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n &nbsp;nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm YUCCA&nbsp;<span style="font-size: 16px"> </span></span><span style="font-size: 16px">nguy&ecirc;n liệu</span><span style="font-size: medium"> (Bột, nước)&nbsp; - </span><span style="font-size: 16px">nhập khẩu từ</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 16px"> </span>Mỹ</span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; font-style: italic">* Quy c&aacute;ch: đ&oacute;ng th&ugrave;ng, phuy</span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">* </span></span><span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">Th&agrave;nh phần:</span></span><span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px"><em> Yucca Schdigera chiết xuất đậm đặc 100%</em></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">* </span></span><span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng:</span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">-Hấp thu c&aacute;c kh&iacute; độc như NH<span style="font-size: 10px">3</span>,H<span style="font-size: 10px">2</span>S, NO<span style="font-size: 10px">2</span>, NO<span style="font-size: 10px">3&nbsp;</span> l&agrave;m ảnh hưởng đến sức khỏe t&ocirc;m c&aacute;. </span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd; font-weight: bold"><span style="font-size: medium; font-style: italic">- C&oacute; t&aacute;c dụng ức chế sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c loại vi khuẩn c&oacute; hại trong ao nu&ocirc;i, xử l&yacute; v&agrave; l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">-<span style="font-weight: bold">Hấp thu c&aacute;c chất độc hại do thuốc trừ s&acirc;u, thuốc diệt gi&aacute;p x&aacute;c, diệt tạp tồn dư trong ao.</span></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">-<span style="font-weight: bold">Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i</span></span></span></p> <p> <br /> <span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #333399; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">* </span><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Đặc t&iacute;nh: Độ đậm đặc cao, hiệu quả nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ổn định, kh&ocirc;ng ảnh hưởng xấu đến t&ocirc;m, c&aacute; nu&ocirc;i.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"> <span style="color: #ff0000"><u><em><span style="font-size: 26px"><span style="font-family: georgia,serif">YUCCA&nbsp; - SẢN PHẨM TỰ NHI&Ecirc;N, AN TO&Agrave;N V&Agrave; HIỆU QUẢ</span></span></em></u></span></p> <p> <span style="font-style: italic"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-weight: bold">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản:&nbsp;</span><span style="font-weight: bold">vi</span><span style="font-weight: bold">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold">sinh, enzyme, sodium bicarbonate (soda lạnh), oxy nguy&ecirc;n liệu (oxy bột, oxy vi&ecirc;n), Chlorin <span style="color: #0000ff">c</span></span></span></span><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small">&aacute; heo, <span style="font-weight: bold">TCCA</span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic"><span style="font-size: small">...</span></span> </span></p> <p> <span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium; font-style: italic">* <span style="font-size: 24px">Chất Lượng Đảm Bảo - Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh</span></span></span></p> <p> &nbsp;<span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium; font-style: italic">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm</span></span></p> <p> <br /> <span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></p> <p> <span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Van Hanh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: saleinfobiochemical@gmail.com
 

Top