Đa Nang-Bán 20 đà điểu sinh sản (bố mẹ) 4,5 tuổi (0909 696 396)

  • Thread starter levantrung59
  • Ngày gửi
L

levantrung59

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung
- Địa chỉ: quang Nam, Đa Nang
- Tel, Fax: 0909 696 396 ::: FaX
- email: trunglevan59@yahoo.com
================================

Cần b&aacute;n, sang nhượng lại một phần đ&agrave;n đ&agrave; điểu sinh sản (bố mẹ). Cụ thể<br />- 20 đ&agrave; điểu bố mẹ 4,5 tuổi. Năng suất b&igrave;nh qu&acirc;n: 50 trứng/mẹ/năm. Tỷ lệ ph&ocirc;i: 99%<br />H&ecirc; thống ấp nở đi k&egrave;m gồm:<br />-1 m&aacute;y ấp 224 trứng (bao gồm cả bộ phận s&aacute;t tr&ugrave;ng bằng tia cực t&iacute;m b&ecirc;n trong m&aacute;y)<br />-1 m&aacute;y h&uacute;t ẩm k&egrave;m theo m&aacute;y ấp<br />-1 m&aacute;y bảo quản trứng (nhiệt độ 18oC) 24 trứng (bao gồm cả bộ phận s&aacute;t tr&ugrave;ng bằng tia cực t&iacute;m trong m&aacute;y)<br />-1 m&aacute;y h&uacute;t l&agrave;m sạch trứng<br />-1 th&ugrave;ng s&aacute;t tr&ugrave;ng trứng bằng tia cực t&iacute;m<br />-1 M&aacute;y nở<br />-K&egrave;m theo một số thiết bị kh&aacute;c để qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tự chủ lu&ocirc;n việc &uacute;m đ&agrave; điểu con <br />To&agrave;n bộ hệ thống đi k&egrave;m c&oacute; thể gi&uacute;p vận h&agrave;nh v&agrave; sản xuất con giống ngay khi mua về.<br />Năng suất trung b&igrave;nh 250 con đ&agrave; điểu giống/ năm.<br />Gi&aacute; b&aacute;n to&agrave;n bộ phần tr&ecirc;n (cả đ&agrave; điểu sinh sản v&agrave; hệ thống m&aacute;y m&oacute;c): 270 triệu. Ưu ti&ecirc;n người c&oacute; thiện ch&iacute; mua để x&acirc;y dựng trang trại đ&agrave; điểu giống.<br />C&oacute; thể sang nhượng lu&ocirc;n to&agrave;n bộ trang trại c&ugrave;ng cơ sở vật chất nếu đ&ocirc;i b&ecirc;n c&oacute; thỏa thuận hợp l&yacute;<br />Li&ecirc;n hệ: 0909 696 396 <br />
 

Quảng cáoTop