đăng tin quảng cáo

  • Thread starter công ty cp xuất nhập khẩu MC
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

công ty cp xuất nhập khẩu MC

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cp xuất nhập khẩu MC
- Địa chỉ: tầng 1 building 130 Đốc Ngữ - Ba đình - Hà nội
- Tel, Fax: 04.3232.1306 ::: FaX 04.3232.1305
- email: soilrenuxnkmc@gmail.com
================================

<p><strong>Soilrenu</strong></p><p><em><span style="font-family: Verdana; color: green; font-weight: 700"><font size="5">SoilRenu</font></span><font color="#008000"><span style="font-family: Verdana"><font size="4"> <br /> </font><strong><br /> L&Agrave; G&Igrave; V&Agrave; N&Oacute; C&Oacute; T&Aacute;C DỤNG G&Igrave; ĐỐI VỚI ĐẤT V&Agrave; ĐỜI SỐNG C&Acirc;Y TRỒNG CỦA BẠN?</strong></span></font></em> </p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Qua việc sử dụng qu&aacute; liều ph&acirc;n h&oacute;a học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ s&acirc;u, thuốc diệt <img height="147" border="0" align="right" width="224" src="http://soilrenu-vietnam.com/images/Flower%20grower.jpg" />nấm.. &hellip;ch&uacute;ng ta đ&atilde; t&aacute;c động ti&ecirc;u cực l&ecirc;n vi sinh vật tự nhi&ecirc;n, c&oacute; lợi trong đất. Tin tốt l&agrave; nghi&ecirc;n cứu cho thấy thậm ch&iacute; trong m&ocirc;i trường khắc nghiệt nhất vi sinh vật kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng chết đi, nhưng lại chuyển sang t&igrave;nh trạng kh&ocirc;ng hoạt động, ngủ yen.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> SoilRenu l&agrave; một sản phẩm sinh h&oacute;a được sử dụng c&oacute; chọn lọc ngấm v&agrave;o đất c&ugrave;ng với vi sinh vật. Một trong những phương ph&aacute;p c&oacute; hiệu quả l&agrave; sử ụng những loại enzyme được thiết kế nhằm l&agrave;m đ&aacute;nh thức những vi sinh vật v&agrave; l&agrave;m cho ch&uacute;ng thật sự đ&oacute;i (Những enzyme n&agrave;y được chọn lọc v&agrave; chi đ&aacute;nh thức <img height="131" border="1" align="left" width="227" src="http://soilrenu-vietnam.com/images/Onion%20fields%20comp.jpg" />những vi khuẩn mong muốn cho nhu cầu dinh dưỡng của những c&acirc;y trồng cụ thể). Một khi được đ&aacute;nh thức, những vi sinh vật c&oacute; &iacute;ch bắt đầu ngấu nghiến v&agrave; ngay lập tức bắt đầu ph&acirc;n chia v&agrave; nh&acirc;n theo tỉ lệ kh&ocirc;ng thể tin nổi. V&iacute; dụ như một vi sinh vật c&oacute; thể ph&acirc;n chia ra v&agrave; nh&acirc;n l&ecirc;n đến một tỉ vi sinh vật trong chu k&igrave; 24 giờ tiếp theo. V&agrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể tiếp tục trong v&ograve;ng hai tuần cho đến khi mật độ vi khuẩn tự nhi&ecirc;n n&acirc;ng l&ecirc;n tới mức l&yacute; tưởng, c&acirc;n bằng số lượng trong m&ocirc;i trường.</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000; font-weight: 700"> SoilRenu<u> ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG M&Ocirc;I TRƯỜNG N&Agrave;O?</u></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Qua việc sử dụng SoilRenu lực lượng vi khuẩn h&ugrave;ng mạnh n&agrave;y ta c&oacute; thể l&agrave;m gi&agrave;u những v&ugrave;ng đất kh&ocirc;ng tốt, v&agrave; ti&ecirc;u h&oacute;a những chất g&acirc;y &ocirc; nhiễm kh&oacute; chịu nhất v&agrave; dơ bẩn nhất. Những vi sinh vật t&aacute;i tạo lại những<img height="131" border="1" align="right" width="195" src="http://soilrenu-vietnam.com/images/rice_harvesting.jpg" /> th&agrave;nh phần chất hữu cơ, hoặc những vi sinh vật c&ograve;n sống, chuyển h&oacute;a ch&uacute;ng th&agrave;nh những h&oacute;a chất hữu cơ được sử dụng cho những c&acirc;y quang hợp v&agrave; h&oacute;a tổng hợp. Điều quan trọng l&agrave; phải nhớ việc ăn thức ăn gi&uacute;p cho vi sinh vật nh&acirc;n l&ecirc;n theo ti le thuan. SoilRenu đ&aacute;nh thức ch&uacute;ng từ trạng th&aacute;i kh&ocirc;ng hoạt động bằng c&aacute;ch l&agrave;m cho ch&uacute;ng thật sự đ&oacute;i.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; trong khi vi sinh vật đang ăn chất m&ugrave;n kh&ocirc;, ch&uacute;ng vẫn chi phối đến đất. Đất c&oacute; chứa nhiều chất hữu cơ v&agrave; v&ocirc; cơ gi&agrave;u dinh dưỡng lu&ocirc;n sẵn c&oacute; cho c&acirc;y. Sau khi vi sinh vật ăn chất m&ugrave;n kh&ocirc; v&agrave; đất, n&oacute; thải ch&uacute;ng ra trực tiếp xung quanh hệ thống rễ c&acirc;y. &ldquo;Sự b&agrave;i tiết&rdquo; của vi sinh vật l&agrave;m <img height="131" border="0" align="left" width="188" src="http://soilrenu-vietnam.com/images/Rice%20Field%20Worker.jpg" />gi&agrave;u chất dinh dưỡng v&agrave; l&agrave; một dạng hữu cơ m&agrave; c&acirc;y c&oacute; thể sẵn s&agrave;ng hấp thụ th&ocirc;ng qua hệ thống rễ c&acirc;y của ch&uacute;ng. Do đ&oacute;, bằng việc sử dụng c&ocirc;ng thức SoilRenu của ch&uacute;ng t&ocirc;i, những vi sinh vật c&oacute; thể lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; sẵn trong suốt m&ugrave;a đ&ocirc;ng ăn đất, tạo lớp đất mới v&agrave; l&agrave;m cho chất dinh dưỡng lu&ocirc;n sẵn c&oacute;.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, SoilRenu được sử dụng để đ&aacute;nh thức vi sinh vật v&agrave; l&agrave;m cho ch&uacute;ng thật sự đ&oacute;i. Nhưng nếu ch&uacute;ng ta đ&aacute;nh thức vi sinh vật ma` lai kh&ocirc;ng cho ch&uacute;ng ăn, ngay lập tức ch&uacute;ng trở lai t&igrave;nh trạng ngủ yen. Chất m&ugrave;n kh&ocirc; của SoilRenu l&agrave; nguồn thức ăn gi&agrave;u dinh dưỡng l&yacute; tưởng cung cấp cho vi sinh vật đầy đủ thức ăn v&agrave; năng lượng ch&uacute;ng cần để giữ ch&uacute;ng x&acirc;y dựng bề mặt đất li&ecirc;n tục trong cả năm.</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000; font-weight: 700"> TH&Agrave;NH PHẦN CƠ BẢN CỦA SoilRenu</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> SoilRenu c&oacute; chứa một lượng lớn chất chủng vi khuẩn, enzyme, vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Chất chủng SoilRenu l&agrave; chất pha chế kh&ocirc; của một hoặc nhiều lo&agrave;i vi sinh vật, được chia l&agrave;m ba nh&oacute;m ch&iacute;nh: 1) Rhizobia, v&agrave; những vi khuẩn c&oacute; li&ecirc;n quan đến Rhizobia, l&agrave; một trong những chất pha chế vi khuẩn c&oacute; &iacute;ch r&otilde; <img height="125" border="1" align="right" width="188" src="http://soilrenu-vietnam.com/images/vn_farm.jpg" />r&agrave;ng nhất cho n&ocirc;ng nghiệp sử dụng để ti&ecirc;m chủng rau xanh, v&agrave; 2) Mycorhizea: nhiều nh&oacute;m nấm sống tr&ecirc;n hoặc trong rễ c&acirc;y v&agrave; t&aacute;c động nhằm k&eacute;o d&agrave;i c&aacute;c nh&aacute;nh rễ c&acirc;y v&agrave;o s&acirc;u trong đất. Mycrorhizea l&agrave;m tăng mức hấp thụ nước v&agrave; chất dinh dưỡng của c&acirc;y, đặt biệt l&agrave; trong những v&ugrave;ng đất thiếu m&agrave;u mỡ.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000; font-weight: 700"> Enzyme trong đất:</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> SoilRenu sử dụng những enzyme ph&ugrave; hợp với điều kiện của c&aacute;c loại đất. Những enzyme phụ ph&aacute;t sinh từ những loại tảo bẹ tăng mức độ tăng trưởng của rễ. Sự tăng trưởng của rễ l&agrave; giảm nhu cầu nước l&ecirc;n đến 25% hoặc hơn.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000; font-weight: 700"> Chất m&ugrave;n (Humic):</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Một bề mặt sạch, hữu cơ, kh&ocirc;ng gần biển, chất m&ugrave;n tạo n&ecirc;n từ c&acirc;y ph&acirc;n hủy t&iacute;ch tụ qua h&agrave;ng ng&agrave;n năm, được khai th&aacute;c từ dưới bề mặt, chất kho&aacute;ng kh&ocirc;ng c&oacute; chất oxy h&oacute;a. Việc sử dụng chất m&ugrave;n SoilRenu l&agrave; loại A (Loại 1 được d&ugrave;ng trong c&aacute;c phần của thế giới). Loại chất m&ugrave;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng được tinh chế cho con người ti&ecirc;u thụ. Chất m&ugrave;n chỉ được t&igrave;m thấy ỡ Mỹ. Chất m&ugrave;n chứa 100% chất kho&aacute;ng v&agrave; chất kho&aacute;ng vi <img height="152" border="1" align="left" width="226" src="http://soilrenu-vietnam.com/images/vn_org_farmer.jpg" />lượng v&agrave; được sử dụng trong hai mục đ&iacute;ch: 1) giống như&nbsp; nguồn thức ăn c&oacute; sẵn cho vi khuẩn v&agrave; 2) cung cấp chất c&oacute; m&ugrave;n v&agrave; acid Fulvic nhằm hỗ trợ trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n hủy v&agrave; sau đ&oacute; t&aacute;i tạo lại đất th&ocirc;ng qua sự thay đổi h&oacute;a học tự nhi&ecirc;n. Quy tr&igrave;nh n&agrave;y thực hiện cộng sinh với c&aacute;c vi khuẩn. Chất m&ugrave;n kh&ocirc;ng thực hiện quy tr&igrave;nh v&agrave; lu&ocirc;n giữa dạng h&oacute;a học như khi được khai th&aacute;c. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng quy tr&igrave;nh nghiền cơ học nhằm tạo lỗ nhỏ bằng vi&ecirc;n c&aacute;t cở trung b&igrave;nh để &nbsp;ph&ugrave; hợp cho việc rải v&agrave;o đất.</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000; font-weight: 700"> C&aacute;ch Thức Sử Dụng v&agrave; Liều lượng SoilRenu</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Hướng Dẫn Sử Dụng: Sử dụng SoilRenu se kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; liều lượng duoc an dinh .Ứng Dụng: Rạch hoặc đ&agrave;o đến mặt rọ che rễ rộng bằng c&acirc;y hoặc thực vật. Rải đều SoilRenu tr&ecirc;n diện t&iacute;ch v&agrave; lấp đất lại. Tưới nước to&agrave;n bộ khu vực. Rải SoilRenu đối với c&acirc;y trồng, thực vật c&oacute; tr&aacute;i hoặc đối với c&acirc;y kiểng, bắt đầu từ 450kg l&ecirc;n đến 650kg mỗi hecta. Mỗi vụ chỉ rải 1 lần </span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> C&acirc;y Đang Trồng: Liều lượng căn cứ v&agrave;o k&iacute;ch cỡ của thực vật hoặc c&acirc;y trồng. Đường k&iacute;nh v&agrave; chiều cao của thực vật hoặc c&acirc;y trồng thường được xem như l&agrave; đơn vị đo lường để x&aacute;c định liều lượng cho loại c&acirc;y đ&oacute;. V&iacute; dụ: C&acirc;y C&ocirc;ng Nghiệp (C&agrave; Ph&ecirc;, Cao Su, Điều, Cam, Bưỡi, Sầu Ri&ecirc;ng, Nhản.....) c&oacute; đường k&iacute;nh 1.5m-1.8m v&agrave; chiều cao 2.5m-3.0m cần sử dụng khoảng 0.500kg. Liều lượng n&agrave;y c&oacute; thể ap dụng v&agrave;o c&aacute;c loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i. Để gieo giống ngo&agrave;i đồng hoặc đưa c&acirc;y gh&eacute;p từ vườn ươn ra đồng hoặc những c&acirc;y N&ocirc;ng Nghiệp ( Ng&ocirc;, Đậu, C&agrave;, Dưa, B&iacute;, Khoai, B&ocirc;ng Hoa, C&acirc;y Kiểng &hellip;..). Mỗi c&acirc;y sử dụng khoảng 0.280mg. (khoảng1 muỗng ăn canh đầy). Dựa v&agrave;o kết quả đạt được, sẽ x&aacute;c định việc sử dụng thuốc nhiều hơn hay &iacute;t hơn để trồng trọt trong tương lai.</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000; font-weight: 700"> Lời Giới Thiệu</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 125%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Th&agrave;nh phần: Mercury 0.29 mg/Kg, Arsenic N.D, Cadmium 0.81 mg/Kg, Cobalt 10.781 mg/Kg, Molybdenum 1.2 mg/Kg, Nickel 32.7 mg/Kg, Lead N.D, Selenium N.D, Zinc 64.4 mg/Kg, Chloride 0.08 %, Chromium 3.5 mg/Kg,&nbsp; Humic Acid 463.39 %, Sodium 1.631 mg/Kg, pH 3.6 SU, Mycrorhizea, Rhizobia.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 125%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> 100% ph&acirc;n b&oacute;n kho&aacute;ng chất hữu cơ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, th&ecirc;m chất kho&aacute;ng, t&acirc;ng trưởng vi sinh, giảm s&acirc;u bọ, gia t&acirc;ng sản xuất v&agrave; mầu sắc sản phẩm, phục hồi chức năng ruộng đất, kh&ocirc;ng m&ugrave;i h&ocirc;i, kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i sinh, kh&ocirc;ng độc hại cho người v&agrave; gia x&uacute;c, an to&agrave;n sử dụng.</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Lượng B&oacute;n: sử dụng từ 450kg.- 650kg./hecta. B&oacute;n 1lần /vụ.</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Bảo Quản: Nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; tr&aacute;nh ẩm ước.</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Thời Hạn Sử Dụng: Kh&ocirc;ng giới hạn.</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Nguồn Gốc Sản Xuất: Mỹ (USA)</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Khối Lượng Tịnh: 25kg.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 125%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> Xin Lưu &yacute;: Để được kết qủa tốt hơn trong giai đoạn sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n SoilRenu, xin dưng pha trộn th&ecirc;m ph&acirc;n b&oacute;n c&oacute; hoa&rsquo; chất trước v&agrave; sau 30 ng&agrave;y.</span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 125%" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000"> &nbsp;</span></p> <p align="center" style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt" class="MsoNormal"> <span style="line-height: 125%; font-family: Verdana; color: #008000; font-weight: 700"> <font size="4">SoilRenu-Vietnam</font></span></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top