đất, rau giống, hạt giống, giá thể, dung dịch thuỷ canh, rau mầm

caycanhmamxanh

Thành viên mới
#1
<p class="MsoNormalCxSpFirst"><font face="Times New Roman">H&agrave; nội:M&ugrave;a xu&acirc;n m&ugrave;a tốt nhất tự trồng rau sạch.</font></p><font face="Times New Roman"><p><img src="http://nf8.upanh.com/b1.s6.d3/cc623ddb7aeafb16a979cb058c92045a_38435388.20111118162712img4218.120x1.jpg" border="0" /><img width="120" height="120" src="http://nf8.upanh.com/b1.s21.d1/78558450e37f017a8a8e4298dfda7325_38482778.bandocuahang.120x1.jpg" border="0" /><img src="http://ng0.upanh.com/b5.s13.d3/54fa1b116cb602f2220073c1def0d4eb_38706170.65126498large140454.120x1.jpg" border="0" /></p></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Tự trồng rau sạch</strong> l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để bảo vệ gia đ&igrave;</font><font face="Times New Roman">nh nhất l&agrave; c&aacute;c con nhỏ khỏi bị ảnh hưởng bởi rau bẩn, rau trồng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng qui tr&igrave;nh ATVSTP, rau c&oacute; dư lượng thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch, thuốc trừ s&acirc;u, kim loại nặng&hellip;Tự trồng rau lại gi&uacute;p chống n&oacute;ng cho m&aacute;i nh&agrave;, ban c&ocirc;ng. Tạo khoảng xanh gi&uacute;p cải thiện m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute;, l&agrave; niềm vui cho những người gi&agrave;, gi&uacute;p người l&agrave;m c&ocirc;ng sở thư gi&atilde;n, gi&uacute;p trẻ nhỏ y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hơn. Hơn nữa tự trồng rau: tiết kiệm được tiền bạc v&agrave; thời gian đi chợ. V&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều gia đ&igrave;nh ở H&agrave; nội đ&atilde; tự trồng rau v&agrave; phần n&agrave;o đ&atilde; tự chủ động được rau sạch, hơn nữa họ c&ograve;n ph&aacute;t hiện việc trồng rau dần trở th&agrave;nh một sở th&iacute;ch, một niềm đam m&ecirc;. Nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng t&acirc;m sự sau giờ l&agrave;m chỉ muốn về nh&agrave; thật nhanh để&nbsp; chăm s&oacute;c v&agrave; h&aacute;i rau. Tr&ecirc;n mạng cũng đ&atilde; c&oacute; cộng đồng y&ecirc;u rau sạch.com với hội vi&ecirc;n mấy chục ng&agrave;n người.<br /></font><font face="Times New Roman">D&ugrave; điều kiện gia đ&igrave;nh bạn c&oacute; bất kể như thế n&agrave;o, th&igrave; vẫn c&oacute; thể tự trồng rau sạch: nếu c&oacute; trần nh&agrave; th&igrave; c&oacute; thể trồng rau sạch bằng đất nhẹ trong th&ugrave;ng xốp, nếu c&oacute; ban c&ocirc;ng c&oacute; nắng th&igrave; trồng bằng gi&agrave;n thủy canh hồi lưu. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; cả hai thứ tr&ecirc;n nh&agrave; bạn c&oacute; thể trồng rau mầm bằng gi&aacute; trồng rau mầm li&ecirc;n ho&agrave;n ( để rất gọn trong nh&agrave; đảm bảo ng&agrave;y n&agrave;o bạn cũng c&oacute; 1 hoặc 2 rổ rau mầm để ăn) H&atilde;y thử đến xem vườn treo mẫu tại:<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong>cửa h&agrave;ng Mầm xanh</strong>: <strong>77 phố cầu mới</strong>, chợ tạm Ng&atilde; tư sở, H&agrave; nội. đoạn giữa từ c&acirc;y xăng L&aacute;ng đi ra Nguyễn Tr&atilde;i. <br /></font><font face="Times New Roman">Cửa h&agrave;ng chuy&ecirc;n cung cấp: <strong>gi&agrave;n thủy canh hồi lưu </strong>của H&agrave; nội thủy canh, <strong>đất trồng rau sạch</strong>: 25 N/bao 12 kg, <strong>hạt giống rau việt nam</strong>: hơn 30 loại 5N/g&oacute;i nhỏ, <strong>Rau giống c&aacute;c loại:</strong> 2,5 N/kh&oacute;m. <strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong> ( loại chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để b&oacute;n trồng rau hữu cơ) 20N/g&oacute;i, <strong>Gi&aacute; thể trồng rau mầm</strong>: 20 N/g&oacute;i to<strong>. Gi&aacute; trồng rau mầm li&ecirc;n ho&agrave;n</strong>: 410 N/bộ. Khay nhựa, hộp xốp, ph&acirc;n b&oacute;n NPK, đất trồng c&acirc;y cảnh, thiết bị tưới, chất dinh dưỡng trồng thủy canh&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman"><a href="http://www.vatgia.com/raovat/9049/3975879/lam-the-nao-co-the-co-rau-mam-an-hang-ngay-vuon-rau-mam-mi-ni.html">Bộ trồng rau mầm li&ecirc;n ho&agrave;n</a>: 410 N ( đảm bảo h&ocirc;m n&agrave;o gia đ&igrave;nh bạn cũng c&oacute; rau mầm để chế biến)<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;Nếu cần tư vấn c&aacute;ch trồng rau xin h&atilde;y gọi : H&ugrave;ng 091.6533.273<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mạnh Hùng
- Địa chỉ: 77 Phố cầu mới, chợ tạm Ngã Tư Sở, Hà nội
- Điện thoại: 091653273 - Fax:
- email: caycanhmamxanh@gmail.com