Đất sạch (Mụn dừa) dùng trồng Rau sạch.

nhuvienx86

Lữ khách
#1
<p>Mụn dừa được l&agrave;m từ c&aacute;c lớp trung t&acirc;m của vỏ dừa. Mụn d&ugrave;a l&agrave; sản phẩm phụ tự nhi&ecirc;n của vỏ dừa. Trong nhiều năm n&oacute; đ&atilde; được hoặc l&agrave; vứt bỏ hoặc để chồng chất l&ecirc;n trong c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến. Từ 1990 c&aacute;c nh&agrave; l&agrave;m vường đ&atilde; thử nghiệm tạo n&ecirc;n một loại đất sạch sử dụng trong việc trồng rau sạch v v &hellip; Họ ph&aacute;t hiện ra rằng t&aacute;i tạo nguồn lực n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c ph&aacute;t triển nguồn rau sạch một c&aacute;ch hiệu quả .<a href="http://sonthuanphat.com/wp-content/uploads/cocopeat8.jpg"><span style="color: blue; text-decoration: none"> </span></a></p><p> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif">Mụn dừa được d&ugrave;ng thay thế hữu hiệu đối với c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c, nhưng như thế n&agrave;o so s&aacute;nh với c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c sử dụng? Mụn dừa cho ph&eacute;p tho&aacute;t nước lớn, v&agrave; n&oacute; c&oacute; hiệu quả cho c&aacute;c tổ chức nước thừa. Khi thử nghiệm với m&ugrave;n gỗ dựa tr&ecirc;n n&oacute; đ&atilde; được chứng minh l&agrave; l&agrave;m giảm đ&aacute;ng kể cả độ ẩm v&agrave; nhiệt độ biến động. Cũng giống như c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c, n&oacute; ngăn chặn sự ph&aacute;t triển cỏ dại. Điều n&agrave;y l&agrave; do c&aacute;c sợi c&oacute; chứa lignin, m&agrave; phải mất một thời gian d&agrave;i để ph&acirc;n r&atilde;. M&ugrave;n dừa cũng tương đối xốp, cho ph&eacute;p kh&ocirc;ng kh&iacute; tốt v&agrave; lưu lượng nước.</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 17px">Một trong những lợi &iacute;ch độc đ&aacute;o nhất của m&ugrave;n dừa kh&ocirc;ng giống như c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c, Mụn dừa được &eacute;p th&agrave;nh b&aacute;nh đ&oacute;ng g&oacute;i nhỏ gọn, thuận tiện cho việc trồng trọt. Những b&aacute;nh mụn dừa c&oacute; thể được sử dụng ngay lập tức &ndash; chỉ cần th&ecirc;m nước . C&oacute; thể lưu trữ m&ugrave;n dừa cho một thời gian d&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ lo lắng về tăng trưởng nấm.</span></p><p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif"> M&ugrave;n dừa l&agrave; tốt hơn so với loại đật sinh học kh&aacute;c cho đời sống thực vật. N&oacute; c&oacute; t&iacute;nh ax&iacute;t trong tự nhi&ecirc;n, sử dụng tốt cho hầu hết c&aacute;c loại rau. Mụn dừa l&agrave; một nguồn dinh dưỡng tốt, đặc biệt l&agrave; kali. N&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m giảm mức độ nitơ, mặc d&ugrave; sự hiện diện của vật liệu hữu cơ kh&aacute;c như ph&acirc;n hữu sẽ gi&uacute;p c&acirc;n bằng độ nitơ</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH MTV Sơn Thuận Phát
- Địa chỉ: 424/4 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 04, Tp. HCM
- Điện thoại: 0937060366 - Fax: 0862618041
- email: info@sonthuanphat.com