day rang xay cafe, cung cấp máy thiết bị rang xay cà phê

  • Thread starter hucafoodnt
  • Ngày gửi
H

hucafoodnt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Văn Hùng
- Địa chỉ: tổ 9 Hòa Bắc - Vĩnh Hòa - Nha Trang
- Tel, Fax: 0583551936 ::: FaX 0583551936
- email: hucafoodnt@gmail.com
================================

<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="997" border="0"><tbody><tr><td><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG TY TNHH SẢN XUẤT C&Agrave; PH&Ecirc; HUCA FOOD</strong><br /></td></tr><tr><td><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TỔ 9 H&Ograve;A BẮC &ndash; P VĨNH H&Ograve;A - TP NHA TRANG<br /></strong><font face="Calibri" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://www.sieuthicafe.com/"><strong>www.sieuthicafe.com</strong></a><strong> &ndash; Tel/fax: 058.3551936<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hotline: 093.555.1919</strong><strong><br /></strong></td></tr></tbody></table><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="997" border="0"><tbody><tr><td colspan="3"><strong>&nbsp;&nbsp; </strong><strong>- Đ&Agrave;O TẠO &amp; CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ CHẾ BIẾN C&Agrave; PH&Ecirc; BỘT<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - CHẾ TẠO M&Aacute;Y M&Oacute;C THIẾT BỊ SẢN XUẤT C&Agrave; PH&Ecirc; BỘT<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;- CUNG CẤP HƯƠNG ,NGUY&Ecirc;N LIỆU D&Ugrave;NG TRONG RANG XAY C&Agrave; PH&Ecirc;<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - SẢN XUẤT C&Agrave; PH&Ecirc; BỘT,CUNG CẤP CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM &amp; XUẤT KHẨU<br /></strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">-Bạn l&agrave; người đang rang xay c&agrave; ph&ecirc; như<font face="Calibri">ng ch</font>ất lượng chư<font face="Calibri">a đ</font>ược thơ<font face="Calibri">m ngon</font>&nbsp; đậm đ&agrave;,chư<font face="Calibri">a l&agrave;m <br /></font></font><font size="3"><font face="Calibri">đ</font>ược những gu m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&oacute; t&iacute;nh y&ecirc;u cầu ?<br /></font><font size="3">-Bạn l&agrave; người đang đi l&agrave;m tiếp thị c&agrave; ph&ecirc; bột,bạn muốn tự m&igrave;nh chế biến ra sản phẩm c&agrave; ph&ecirc; bột <br /></font><font size="3">giống hoặc ngon hơn c&agrave; ph&ecirc; bạn đang b&aacute;n để đi bỏ mối&nbsp; được lợi nhuận cao hơn?<br /></font><font size="3">-Bạn đang c&oacute; hệ thống qu&aacute;n giải kh&aacute;t b&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, bạn muốn c&agrave; ph&ecirc; qu&aacute;n bạn b&aacute;n phải c&oacute; hương vị <br /></font><font size="3">thơm ngon đặc trưng,m&agrave; kh&ocirc;ng phải đấu nhiều loại h&agrave;ng kh&aacute;c nhau?<br /></font><font size="3">-Bạn muốn đặt ch&uacute;ng t&ocirc;i rang xay chế biến nhưng bao b&igrave; đ&oacute;ng g&oacute;i lại lấy t&ecirc;n thương hiệu ,điện <br /></font><font size="3">thoại v&agrave; địa chỉ của bạn?<br /></font><font size="3">-Bạn l&agrave; người muốn tạo dựng một doanh nghiệp sản xuất c&agrave; ph&ecirc; bột.Nhưng bạn chưa biết g&igrave; về m&aacute;y <br /></font><font size="3">m&oacute;c,thiết bị (bạn sợ mua m&aacute;y với gi&aacute; cao m&agrave; hiệu quả sử dụng lại kh&ocirc;ng cao) ,c&ocirc;ng nghệ,b&iacute; <br /></font><font size="3">quyết rang xay,c&aacute;ch thức kinh doanh c&agrave; ph&ecirc; bột?<br /></font><font size="3">-Bạn muốn mua c&agrave; ph&ecirc; bột của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i để về sử dụng hoặc l&agrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối?Với c&aacute;c<br /></font><font size="3">&nbsp;d&ograve;ng sản phẩm từ k&yacute; hiệu HUCA 1sao đến 5sao v&agrave; nh&atilde;n hiệu c&agrave; ph&ecirc; CON CHỒN ,HỒN VIỆT, <br /></font><font size="3">STARVINA COFFEE.C&agrave; Ph&ecirc; CON CHỒN V&Agrave;NG. Sẽ đ&aacute;p ứng được thị hiếu của kh&aacute;ch h&agrave;ng khắp<br /></font><font size="3">&nbsp;Bắc,Trung,Nam v&agrave; c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y.C&oacute; chế độ ưu đ&atilde;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng lớn.&nbsp; <br /></font><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong></td></tr><tr><td><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>Thời gian đ&agrave;o tạo th&agrave;nh nghề từ 30 đến 45 ng&agrave;y. Bao gồm:<br /></strong></font><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (học l&yacute; thuyết kết hợp sx trực tiếp tại xưởng của c&ocirc;ng ty)<br /></font></strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">1-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Ph&acirc;n t&iacute;ch hưỡng dẫn c&aacute;ch chọn nguy&ecirc;n liệu ( c&agrave; ph&ecirc; nh&acirc;n, bắp, đậu, đường&hellip;) để c&oacute; chất <br /></font><font size="3">lượng sản phẩm cao,gi&aacute; th&agrave;nh hạ.<br /></font></td><td><font size="3">&nbsp;<br /></font></td><td><font size="3">&nbsp;<br /></font></td></tr></tbody></table><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">2-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Calibri">Ph&acirc;n t&iacute;ch </font>ưu nhược điểm c&aacute;ch pha tẩm của c&aacute;c loại hương liệu ( hương c&agrave; ph&ecirc; dạng nước , dạng bột c&aacute;c loại, bơ, vani, hương sữa , bột b&eacute;o , bột keo, ca cao ,caramen, hương khử m&ugrave;i đậu bắp, rượu, chất tạo đắng, tạo ngọt&hellip;)</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">3-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Hưỡng dẫn thực h&agrave;nh c&aacute;ch thắng đường để tạo cho c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; độ s&aacute;nh đậm m&agrave; kh&ocirc;ng bị chua,(gi&aacute; th&agrave;nh hạ), tạo vị đắng, vị b&eacute;o,vị mặn, vị ngọt .(kh&acirc;u n&agrave;y rất quan trọng, nhiều chỗ kh&ocirc;ng dậy)</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">4-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Hướng dẫn sử dụng vận h&agrave;nh c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c thiết bị d&ugrave;ng trong sản xuất c&agrave; ph&ecirc; bột ( m&aacute;y rang từ đơn giản cho đến c&aacute;c loại m&aacute;y rang theo c&ocirc;ng nghệ của đức, m&aacute;y thắng caramen, m&aacute;y trộn, c&aacute;ch trộn h&agrave;ng thủ c&ocirc;ng khi mất điện, m&aacute;y đập ph&aacute; cục, m&aacute;y xay, m&aacute;y đ&oacute;ng hạn sử dụng, m&aacute;y &eacute;p thủ c&ocirc;ng, m&aacute;y &eacute;p li&ecirc;n tục&hellip;</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">5-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Ph&acirc;n t&iacute;ch c&ocirc;ng thức sao t&acirc;m hương liệu ph&ugrave; hợp cho từng mẻ rang, từng gu,&hellip;</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">6-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Hướng dẫn thực h&agrave;nh c&aacute;ch rang,v&agrave; canh m&agrave;u sắc của c&agrave; ph&ecirc; ,bắp, đậu để đạt được hương vị thơm ngon nhất.</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">7-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Hướng dẫn thực h&agrave;nh c&aacute;ch tẩm hương liệu (loại n&agrave;o tẩm trước&hellip;) v&agrave;o c&agrave; ph&ecirc; rang hoặc bắp đậu rang. L&agrave;m nguội v&agrave; đập ph&aacute; cục.Khử m&ugrave;i đậu ,bắp.Rồi cho v&agrave;o hệ thống th&ugrave;ng hoặc bồn ủ&hellip;(kỹ thuật ủ h&agrave;ng)</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">8-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Kỹ thuật nếm thử c&agrave; ph&ecirc;,Nhằm mục đ&iacute;ch ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; nhận biết được c&aacute;c th&agrave;nh phần c&oacute; trong mẫu nếm thử để l&agrave;m theo được chất lượng giống như mẫu đ&oacute;.</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">9-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Chuyển giao c&ocirc;ng thức (b&iacute; quyết ) chế biến c&agrave; ph&ecirc;, c&ocirc;ng thức đấu trộn giữa c&agrave; ph&ecirc; với đậu bắp&hellip; .(C&agrave; ph&ecirc; cho thị trường miền Bắc, miền Trung, miền Nam, h&agrave;ng cao cấp h&agrave;ng b&igrave;nh d&acirc;n ,c&ocirc;ng thức chế biến của c&aacute;c h&atilde;ng c&agrave; ph&ecirc; đang nổi tiếng tr&ecirc;n thi trường, c&agrave; ph&ecirc; bột xuất khẩu&hellip;)</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">10-</font>&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Calibri">Ph&acirc;n t&iacute;ch t&iacute;nh gi&aacute; th&agrave;nh s</font>ản phẩm cho từng gu h&agrave;ng kh&aacute;c nhau.(nhằm mục đ&iacute;ch đưa ra thị trường c&oacute; thể cạnh về gi&aacute; ,v&agrave; chất lượng.)</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">11-</font>&nbsp;&nbsp; <font size="3">Hướng dẫn sử l&yacute; c&aacute;c loại h&agrave;ng bị c&ocirc;ng nh&acirc;n chế biến bị lỗi để th&agrave;nh h&agrave;ng chất lượng tốt b&aacute;n được ra thị trường&hellip;</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Calibri" size="3">12-</font>&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Calibri">H</font>ướng dẫn c&aacute;ch chọn in bao b&igrave;,đ&oacute;ng ng&agrave;y sản xuất &amp; hạn sử dụng ,xay h&agrave;ng, đ&oacute;ng g&oacute;i, bảo quản sản phẩm.Để đạt hiệu quả về kinh tế m&agrave; chất lượng ngon nhất.</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Calibri" size="3">13-</font>&nbsp;&nbsp; <font size="3">Ph&acirc;n t&iacute;ch hướng dẫn c&aacute;ch chọn mua m&aacute;y m&oacute;c thiết bị nh&agrave; xưởng , với chi ph&iacute; thấp nhất m&agrave; vẫn đạt hiệu quả về chất lượng sản xuất, v&agrave; độ bền cao.( c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c thiết bị d&ugrave;ng trong chế biến c&agrave; ph&ecirc; bột gồm : m&aacute;y rang, m&aacute;y xay,m&aacute;y trộn, th&ugrave;ng v&agrave; m&aacute;y thắng caramen, m&aacute;y đập ph&aacute; cục, m&aacute;y in hạn sử dụng, m&aacute;y &eacute;p bao b&igrave;, m&aacute;y h&uacute;t m&agrave;ng co (d&ugrave;ng đ&oacute;ng hộp c&agrave; ph&ecirc;), m&aacute;ng l&agrave;m nguội, chậu tẩm h&agrave;ng khi mất điện, hệ thống th&ugrave;ng, bồn ủ h&agrave;ng, chậu đựng c&agrave; ph&ecirc; bột khi xay, c&acirc;n,&hellip;).Gi&aacute; cả t&ugrave;y thuộc v&agrave;o c&ocirc;ng suất, v&agrave; vật li&ecirc;u ,v&agrave; cấu tạo của m&aacute;y.Bạn y&ecirc;n t&acirc;m gi&aacute; cả m&aacute;y ,thiết bị ch&uacute;ng t&ocirc;i sx lu&ocirc;n thấp hơn ngo&agrave;i thị trường tr&ecirc;n 20%. Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng. Ngo&agrave;i ra học song khi bạn mở xưởng sx ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật giỏi đến tại xưởng của bạn hỗ trợ bạn sản xuất 1 tuần.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">14-</font>&nbsp; <font size="3">F<font face="Calibri"> B</font>ằ<font face="Calibri">ng nh</font>ữ<font face="Calibri">ng kinh nghi</font>ệ<font face="Calibri">m th</font>ự<font face="Calibri">c t</font>ế<font face="Calibri"> s</font>ả<font face="Calibri">n xu</font>ấ<font face="Calibri">t,b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; đ&agrave;o t</font>ạ<font face="Calibri">o k</font>ỹ<font face="Calibri"> thu</font>ậ<font face="Calibri">t rang xay c&agrave; ph&ecirc; v</font>ớ<font face="Calibri">i s</font>ự<font face="Calibri"> nghi&ecirc;n c</font>ứ<font face="Calibri">u 12 năm qua.Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; ch</font>ế<font face="Calibri"> bi</font>ế<font face="Calibri">n đ</font>ượ<font face="Calibri">c c&aacute;c gu h&agrave;ng hi</font>ệ<font face="Calibri">n nay đang c&oacute; m</font>ặ<font face="Calibri">t tr&ecirc;n th</font>ị<font face="Calibri"> tr</font>ườ<font face="Calibri">ng.V&agrave; t</font>ấ<font face="Calibri">t c</font>ả<font face="Calibri"> nh</font>ữ<font face="Calibri">ng kh&aacute;ch h&agrave;ng b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; h</font>ọ<font face="Calibri">c ngh</font>ề<font face="Calibri"> t</font>ừ<font face="Calibri"> ch</font>ỗ<font face="Calibri"> ch&uacute;ng t&ocirc;i đ</font>ề<font face="Calibri">u th&agrave;nh c&ocirc;ng trong lĩnh v</font>ự<font face="Calibri">c c&agrave; ph&ecirc;.Nhi</font>ề<font face="Calibri">u ng</font>ườ<font face="Calibri">i đ&atilde; l&agrave;m k</font>ỹ<font face="Calibri"> thu</font>ậ<font face="Calibri">t tr</font>ưở<font face="Calibri">ng cho cty ch</font>ế<font face="Calibri"> bi</font>ế<font face="Calibri">n c&agrave; ph&ecirc;,c&oacute; ng</font>ườ<font face="Calibri">i đ&atilde; s</font>ả<font face="Calibri">n xu</font>ấ<font face="Calibri">t v&agrave; ti&ecirc;u th</font>ụ<font face="Calibri"> m</font>ộ<font face="Calibri">t ng&agrave;y đ</font>ế<font face="Calibri">n c</font>ả<font face="Calibri"> t</font>ấ<font face="Calibri">n c&agrave; ph&ecirc; b</font>ộ<font face="Calibri">t.<br /></font></font><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Calibri" size="3">15-</font>&nbsp;&nbsp; <font size="3">F<font face="Calibri"> Đ</font>ế<font face="Calibri">n v</font>ớ<font face="Calibri">i ch&uacute;ng t&ocirc;i b</font>ạ<font face="Calibri">n s</font>ẽ<font face="Calibri"> y&ecirc;n t&acirc;m v</font>ề<font face="Calibri"> ch</font>ấ<font face="Calibri">t l</font>ượ<font face="Calibri">ng </font>đ&agrave;o tạo,khi th&agrave;nh nghề bạn sản xuất sẽ kh&ocirc;ng bị hư hao sản phẩm,bạn sẽ giảm được chi ph&iacute; trong việc chọn mua m&aacute;y m&oacute;c thiết bị<font face="Calibri">, (b</font>ạn sẽ giảm được chi ph&iacute; đến cả trăm triệu đồng).Ngo&agrave;i ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh học ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n ph&acirc;n t&iacute;ch cho bạn c&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng c&agrave; ph&ecirc; bột để kh&ocirc;ng gặp rui ro trong kinh doanh &hellip;.<font face="Calibri">Gi&aacute; c</font>ạ<font face="Calibri">nh tranh,giao h&agrave;ng đ&uacute;ng h</font>ẹ<font face="Calibri">n,đ&aacute;p </font>ứ<font face="Calibri">ng đ</font>ượ<font face="Calibri">c nh</font>ữ<font face="Calibri">ng đ</font>ơ<font face="Calibri">n h&agrave;ng l</font>ớ<font face="Calibri">n.B</font>ằ<font face="Calibri">ng cam k</font>ế<font face="Calibri">t n</font>ế<font face="Calibri">u s</font>ả<font face="Calibri">n ph</font>ẩ<font face="Calibri">m c&agrave; ph&ecirc; b</font>ạ<font face="Calibri">n mua ho</font>ặ<font face="Calibri">c h</font>ọ<font face="Calibri">c ngh</font>ề<font face="Calibri"> t</font>ừ<font face="Calibri"> ch</font>ỗ<font face="Calibri"> ch&uacute;ng t&ocirc;i m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng y&ecirc;u th&iacute;ch ch&uacute;ng t&ocirc;i s</font>ẽ<font face="Calibri"> ho&agrave;n l</font>ạ<font face="Calibri">i ti</font>ề<font face="Calibri">n c&ugrave;ng c&aacute;c chi ph&iacute; li&ecirc;n quan.<br /></font></font><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Calibri" size="3">16-</font>&nbsp;&nbsp; <font size="3">(<font face="Calibri">M</font>ọ<font face="Calibri">i chi ti</font>ế<font face="Calibri">t xin li&ecirc;n h</font>ệ<font face="Calibri">.<br /></font></font><font size="3"><font face="Calibri">&nbsp;Cty TNHH HUCAFOOD <br /></font></font><font size="3"><font face="Calibri">&nbsp;T</font>ổ<font face="Calibri"> 9 &ndash; H&ograve;a B</font>ắc <font face="Calibri">&nbsp;&ndash;&nbsp; Vĩnh H&ograve;a &nbsp;&ndash;&nbsp; Nha Trang&nbsp; &ndash;&nbsp; Kh&aacute;nh H&ograve;a<br /></font></font><font size="3"><font face="Calibri">&nbsp;Tel/Fax: (84.58).355.1936&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp;&nbsp; ĐT t</font>ư<font face="Calibri"> v</font>ấ<font face="Calibri">n: 093.555.1919 (A H&ugrave;ng)<br /></font></font><font size="3"><font face="Calibri">&nbsp;Email: kythuatchebiencaphe@gmail.com<br /></font></font><font size="3"><font face="Calibri">&nbsp;Web:&nbsp; www.hucafood.com&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; www.sieuthicafe.com&nbsp; <br /></font></font><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p>