Dế Lào Cai

  • Thread starter Phamxuan_cong
  • Ngày gửi
P

Phamxuan_cong

Guest
#1
<p><font size="4"><strong><span class="c1">Chuy&ecirc;n cung cấp dế m&egrave;n giống cho c&aacute;c hộ n&ocirc;ng d&acirc;n; 2000đ/con bố - mẹ; dế cho người nu&ocirc;i chim, c&aacute; cảnh, nu&ocirc;i tắc k&egrave;,... cung cấp cho nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu gi&aacute; rẻ: dế thịt 150 - 180k/kg.</span></strong></font></p><p><font size="2"><span class="c1">Thưa qu&yacute; vị v&agrave; c&aacute;c bạn. Dế m&egrave;n l&agrave; một m&oacute;n ăn thơm ngon, bổ dưỡng đ&atilde; được giới s&agrave;nh ăn nhậu kiểm chứng trong một số năm gần đ&acirc;y v&agrave; được giới thiệu tr&ecirc;n rất nhiều phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng như TV, b&aacute;o, đ&agrave;i, Internet,&hellip; Tuy nhi&ecirc;n n&oacute; vẫn l&agrave; một m&oacute;n ăn đặc sản, xa xỉ với người d&acirc;n ch&uacute;ng ta bởi nhiều l&yacute; do như nh&igrave;n n&oacute; c&oacute; bẻ bẩn bẩn, đen đen kh&oacute; hấp dẫn đối với những người mới nh&igrave;n, xem lần đầu nhưng chưa ăn thử vả lại gi&aacute; của n&oacute; lại rất đắt. Tuy vậy nếu ai đ&atilde; từng một lần gi&aacute;m thưởng thức m&oacute;n dế đen đen đ&oacute; th&igrave; chắc chắn lại muốn thưởng thức th&ecirc;m nhiều lần nữa. T&ocirc;i gi&aacute;m chắc l&agrave; như vậy! Bản th&acirc;n t&ocirc;i cũng vậy, m&ugrave;a h&egrave; năm 2010, lần đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i nh&igrave;n thấy v&agrave; ăn thử rồi sau đ&oacute; m&ecirc; con dế m&egrave;n lu&ocirc;n. T&ocirc;i đ&atilde; về t&igrave;m hiểu t&agrave;i liệu v&agrave; nghi&ecirc;n cứu để nu&ocirc;i đến nay dế của t&ocirc;i ph&aacute;t triển rất tốt v&agrave; t&ocirc;i cũng thường thấy c&aacute;c trang trại kh&aacute;c quảng c&aacute;o l&agrave; 40 &ndash; 45 ng&agrave;y từ l&uacute;c trướng nở tới l&uacute;c b&aacute;n thương phẩm được nhưng t&ocirc;i nu&ocirc;i chỉ c&oacute; 35 ng&agrave;y. Kỹ thuật nu&ocirc;i dế th&igrave; qu&aacute; đơn giản c&aacute;c bạn mới nu&ocirc;i chỉ cần c&oacute; một c&aacute;i hộp giấy v&agrave; c&oacute; giống l&agrave; nu&ocirc;i được ( ai cũng nu&ocirc;i được). Rất nhiều trang trại đ&atilde; giao tr&ecirc;n mạng về kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; n&oacute; đều giống nhau v&agrave; c&ugrave;ng một bản copy ra nhưng về cơ bản l&agrave; như vậy n&ecirc;n t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng ch&eacute;p v&agrave;o cho th&ecirc;m d&agrave;i chỉ c&oacute; điều t&ocirc;i c&oacute; một số cải tiến để năng suất cao hon v&agrave; chi ph&iacute; nu&ocirc;i thấp hơn, lợi nhuận cao hơn. Nếu qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu xem v&agrave; nu&ocirc;i thử h&atilde;y li&ecirc;n lạc theo địa chỉ Mail:</span> <a href="mailto:%3Ca%20href=">Phamcongbh2@gmai.com</a>&quot;&gt;<a href="mailto:phamcongbh2@gmai.com">Phamcongbh2@gmai.com</a>&quot;&gt;<span class="c3"><a href="mailto:%3Ca%20href=">Phamcongbh2@gmai.com</a>&quot;&gt;<a href="mailto:phamcongbh2@gmai.com">Phamcongbh2@gmai.com</a></span> <span class="c1">hoặc gh&eacute; tham trang web:</span> <a href="http://violet.vn/phamcong11"><span class="c1">http://violet.vn/phamcong11</span></a> <span class="c1">để trao đổi th&ocirc;ng tin. T&ocirc;i đảm bảo sẽ b&aacute;n giống gi&aacute; rẻ hơn c&aacute;c chỗ kh&aacute;c v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i tận t&igrave;nh cho người nu&ocirc;i. Qu&yacute; vị c&oacute; thể nu&ocirc;i kinh doanh hoặc nu&ocirc;i cho chim, c&aacute; cảnh,&hellip; t&ocirc;i cũng xin phục vụ mọi nhu cầu dế nu&ocirc;i chim, c&aacute;c cảnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n L&agrave;o Cai. Mọi thắc mắc qu&yacute; vị c&oacute; thể lien lạc theo số điện thoại Phạm Xu&acirc;n C&ocirc;ng 0985814011 hoặc c&oacute; dịp đi qa đất Bảo Nhai qu&yacute; vị c&oacute; thể gh&eacute; qua trang trại trong khu tập thể trường THPT số 2 Bắc H&agrave; để tham quan m&ocirc; h&igrave;nh. Xin nhắc lại với qu&yacute; vị l&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i dế m&egrave;n dễ hơn bất kỳ nu&ocirc;i con vật n&agrave;o, kh&ocirc;ng bệnh tật, gi&aacute; thị trường hiện nay khoảng <strong><span class="c4">300.000đ/kg m&agrave; theo t&ocirc;i t&iacute;nh to&aacute;n th&igrave; chi ph&iacute; nu&ocirc;i khoảng 150.000đ th&ocirc;i. Xin cảm ơn qu&yacute; vị v&agrave; c&aacute;c bạn!</span></strong></span> <strong><span class="c4"><span class="c1">Quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i dế</span></span></strong></font> </p><font size="2"><span class="c1" /></font><p class="MsoNormal c5"><font size="2"><strong><span class="c1"><span class="c4">1. Chuẩn bị dụng cụ nu&ocirc;i:</span> C&oacute; thể nu&ocirc;i bằng chậu, th&ugrave;ng nhựa, hộp b&igrave;a c&aacute;t t&ocirc;ng( hộp ti vi, tủ lạnh,&hellip;) hộp xốp, th&ugrave;ng gỗ,&hellip; theo t&ocirc;i th&igrave; nu&ocirc;i bằng hộp xốp, th&ugrave;ng giấy l&agrave; rẻ hơn cả c&ograve;n việ dế cắn giấy v&agrave; xốp th&igrave; an t&acirc;m t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;ch khắc phục ho&agrave;n to&agrave;n: Nếu nu&ocirc;i bằng chậu chi ph&iacute; cho nu&ocirc;i được 0.5kg dế phải mất 1 chậu v&agrave; 1 lồng b&agrave;n gi&aacute; hiện nay cũng tới khoảng 100.000đ nhưng nu&ocirc;i bằng th&ugrave;ng giấy hoặc xốp chi ph&iacute; chỉ hết 50 &ndash; 60.000đ l&agrave; nu&ocirc;i được 1kg rồi.</span></strong></font></p><font size="2"> <strong><span class="c1"><img width="500" height="375" border="0" title="sam_0176_500" alt="sam_0176_500" src="http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/740994/sam_0176_500.jpg" /></span></strong></font> <p class="MsoNormal c5"><font size="2"><strong><span class="c1"><span class="c4">2. Giống dế:</span> Qu&yacute; vị c&oacute; thể chọn một trong c&aacute;c c&aacute;ch l&agrave; mua dế trứng về ấp, dế con hoặc mua dế bố mẹ về cho đẻ. Theo kinh nghiệm của t&ocirc;i nếu mua th&igrave; n&ecirc;n mua dế bố mẹ th&igrave; thường giẻ hơn.</span></strong></font></p><font size="2"> <strong><span class="c1"><img width="500" height="375" border="0" title="sam_0179_500" alt="sam_0179_500" src="http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/740994/sam_0179_500.jpg" /></span></strong><strong><span class="c1"><span class="c4">3. Cho dế bố mẹ đẻ:</span> Nu&ocirc;i tốt nhất với tỉ lệ 1 trống/2 m&aacute;i. Một th&ugrave;ng nền thả khoảng 100 trống với 200 m&aacute;i (th&ugrave;ng c&oacute; diện t&iacute;ch đ&aacute;y khoảng 0.7m<sup>2</sup>). Cho một khay đất pha c&aacute;t mịn, ẩm v&agrave;o để cho dế đẻ v&agrave; khoảng từ 1 đến 2 ng&agrave;y th&igrave; lấy ra đi ấp.</span></strong></font> <p class="MsoNormal c5"><font size="2"><strong><span class="c1"><span class="c4">4. Ấp trứng:</span> Chỉ cần cho khay trứng ẩm trong th&ugrave;ng tr&ecirc;n 20<sup>0</sup>c trong khoảng 8 đến 9 ng&agrave;y l&agrave; trứng nở.</span></strong></font></p><font size="2"> <strong><span class="c1"><img width="500" height="375" border="0" title="sam_0180_500" alt="sam_0180_500" src="http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/740994/sam_0180_500.jpg" /></span></strong></font> <p class="MsoNormal c5"><font size="2"><strong><span class="c1"><span class="c4">5. Nu&ocirc;i dế mới nở:</span> Chỉ cần cho v&agrave;o th&ugrave;ng một số b&igrave;a hộp để dế leo tr&egrave;o v&agrave; cho ăn bằng rau xanh như: cải ngọt, muống, m&ugrave;ng tơi, cỏ non &hellip; v&agrave; một &iacute;t c&aacute;m ng&ocirc;, gạo nghiền nhỏ tr&ecirc;n một tấm b&igrave;a.</span></strong></font></p> <p><font size="2"><strong><span class="c1"><img width="500" height="375" border="0" title="sam_0177_500" alt="sam_0177_500" src="http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/740994/sam_0177_500.jpg" /></span></strong><strong><span class="c1"><span class="c4">6. Nu&ocirc;i dế tr&ecirc;n 10 ng&agrave;y tuổi:</span> Chỉ cần cho th&ecirc;m một khay nước nhỏ v&agrave;o hộp</span></strong><strong><span class="c1"><span class="c4">7. Thu hoạch dế:</span> Dế nh&uacute; c&aacute;nh ngắn th&igrave; dọn sạch th&ugrave;ng nu&ocirc;i hoặc bắt chọn sang th&ugrave;ng nhựa kh&ocirc;ng cho ăn từ 2 đến 3 ng&agrave;y cho sạch sau đ&oacute; rửa sạch bằng nước, đ&oacute;ng g&oacute;i, bảo quản lạnh.</span></strong><strong><span class="c1"><span class="c4">8. Chế biến m&oacute;n ăn:</span> c&oacute; rất nhiều m&oacute;n ăn từ dế nhưng c&oacute; lẽ chi&ecirc;n gi&ograve;n uống với bia vẫn l&agrave; số 1</span></strong><strong><em><span class="c4"><span class="c1">Ch&uacute;c qu&yacute; vị v&agrave; c&aacute;c bạn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ngon miệng với m&oacute;n dế!</span></span></em></strong></font></p><font size="2"> &nbsp;<img width="500" height="375" border="0" title="sam_0344_500" alt="sam_0344_500" src="http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/740994/sam_0344_500.jpg" /></font><img width="500" height="375" border="0" title="sam_0345_500" alt="sam_0345_500" src="http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/740994/sam_0345_500.jpg" />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm xuân công
- Địa chỉ: Trường THPT số 2 Bắc Hà, Bảo Tân 1, Bảo Nhai, Bắc Hà, Lào Cai
- Tel, Fax: 0985814011 ::: FaX
- email: Phamcongbh2@gmail.com
 

Top