Dế mèn Lào Cai

  • Thread starter Phamxuan_cong
  • Ngày gửi
P

Phamxuan_cong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Xuân Công
- Địa chỉ: THPT số 2 Bắc Hà - Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai
- Tel, Fax: 0985814011 ::: FaX
- email: Phamxuan_cong@yahoo.com.vn
================================

<font color="#ff0033" size="4">Dế m&egrave;n hiện nay đang l&agrave; một m&oacute;n ăn c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh được nhiều nước ch&acirc;u &Aacute;, Việt Nam, v&agrave; ch&acirc;u &Acirc;u ưa chuộng! Nu&ocirc;i dế m&egrave;n kh&ocirc;ng kh&oacute; thậm ch&iacute; c&oacute;&nbsp;thể n&oacute;i l&agrave; rất dễ!&ecirc;Trang trại dế ch&uacute;ng t&ocirc;i đang muốn nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i v&agrave; nhận bao mua sản phẩm thương phẩm! Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;ch nu&ocirc;i mới chi ph&iacute; ban đầu thầp, nu&ocirc;i nhanh lớn 30 - 35 ng&agrave;y so với b&igrave;nh thường 45 ng&agrave;y. Gi&aacute; dế thương phẩm hiện nay khoảng 180 - 200.000VNĐ. Với gi&aacute; như vậy người&nbsp;nu&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; thể thu l&atilde;i khoảng 100.000/1kg. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số điện thoại 0985814011 hoạc YM:phamxuan_cong@yahoo.com.vn! Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao h&agrave;ng tận nơi v&agrave; hướng dẫn chi tiết nhất c&aacute;ch nu&ocirc;i hiệu quả cao, gi&aacute; chi ph&iacute; thấp nhất! Gi&aacute; dế giống từ 3000 - 4000VNĐ/1 con chuẩn bị đẻ!</font>
 

caremvn

Có kinh nghiệm
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Xuân Công
- Địa chỉ: THPT số 2 Bắc Hà - Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai
- Tel, Fax: 0985814011 ::: FaX
- email: Phamxuan_cong@yahoo.com.vn
================================

Dế mèn hiện nay đang là một món ăn có giá trị dinh dưỡng cao và an toàn vệ sinh được nhiều nước châu Á, Việt Nam, và châu Âu ưa chuộng! Nuôi dế mèn không khó thậm chí có thể nói là rất dễ!êTrang trại dế chúng tôi đang muốn nhân rộng mô hình nuôi và nhận bao mua sản phẩm thương phẩm! Trang trại chúng tôi có cách nuôi mới chi phí ban đầu thầp, nuôi nhanh lớn 30 - 35 ngày so với bình thường 45 ngày. Giá dế thương phẩm hiện nay khoảng 180 - 200.000VNĐ. Với giá như vậy người nuôi đã có thể thu lãi khoảng 100.000/1kg. Ai có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0985814011 hoạc YM:phamxuan_cong@yahoo.com.vn! Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hướng dẫn chi tiết nhất cách nuôi hiệu quả cao, giá chi phí thấp nhất! Giá dế giống từ 3000 - 4000VNĐ/1 con chuẩn bị đẻ!
vậy bạn có bao tiêu sản phẩm cho người nuôi khi mua con giống của bạn không ?
 
Top