địa chỉ cung cấp giốn đây

  • Thread starter ht0977
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
<TABLE class=form><TBODY><TR><TD class=td_formheader colSpan=3>Cung Cấp Rắn Ri Voi Giống, Ếch Giống, Lươn Giống, … [tiền Giang]</TD></TR><TR><TD class=td_formcontent_yellow1 width="14%">
</TD><TD class=td_formcontent_yellow1 width="43%">Ngày đăng tin: 14/10/2009
Ngày hết hạn: 14/10/2010</TD><TD class=td_formcontent_yellow1 width="43%">
Liên hệ </TD></TR><TR><TD class=spacer colSpan=3></TD></TR><TR vAlign=top align=middle><TD colSpan=3><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="20%" rowSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff> </TD></TR></TBODY></TABLE><TD width="80%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE class=list cellSpacing=1 align=center><TBODY><TR><TD class=blackbold align=left width="25%">Tiêu đề</TD><TD class=contentblack align=right width="75%">Cung Cấp Rắn Ri Voi Giống, Ếch Giống, Lươn Giống, … [tiền Giang]</TD></TR><TR><TD class=blackbold align=left>Ngành hàng</TD><TD class=contentblack align=right>Thủy sản</TD></TR><TR><TD class=blackbold align=left>Mã sản phẩm</TD><TD class=contentblack align=right>Cung cấp rắn ri voi giống, ếch giống, lươn giống, … [Tiền Giang]</TD></TR><TR><TD class=blackbold align=left>Mô tả chi tiết về sản phẩm</TD><TD class=contentblack style="TEXT-ALIGN: justify">Nguoi gui tin: Đoàn Kim Sơn

Email: woopwoopson@yahoo.com

Dia chi: P107 Khu Rạng Đông- Đại Học Nông Lâm TP.HCM hoặc 100B, Lương Phú C, Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo , Tiền Giang

Tel, Fax: 0903.853.886

Trại thủy sản Sơn Ca

Chúng tôi chuyên cho sinh sản rắn ri voi giống, ếch giống. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp kỳ đà giông, lươn giống, rắn ri voi con và rắn ri voi bố mẹ. Cá nhân , đơn vị nào có nhu cầu xin liên hệ KS. Đoàn Kim Sơn _ Giảng Viên Đại Học Nông Lâm Tp.HCM. Điện thoại: 0903.853.886
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
 P

phungocvo

Thành viên mới
<table class="form"><tbody><tr><td class="td_formheader" colspan="3">Cung Cấp Rắn Ri Voi Giống, Ếch Giống, Lươn Giống, … [tiền Giang]</td></tr><tr><td class="td_formcontent_yellow1" width="14%">
</td><td class="td_formcontent_yellow1" width="43%">Ngày đăng tin: 14/10/2009
Ngày hết hạn: 14/10/2010</td><td class="td_formcontent_yellow1" width="43%">
Liên hệ </td></tr><tr><td class="spacer" colspan="3"></td></tr><tr align="middle" valign="top"><td colspan="3"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td rowspan="2" width="20%"><table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td bgcolor="#ffffff"> </td></tr></tbody></table></td><td width="80%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table class="list" align="center" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="blackbold" align="left" width="25%">Tiêu đề</td><td class="contentblack" align="right" width="75%">Cung Cấp Rắn Ri Voi Giống, Ếch Giống, Lươn Giống, … [tiền Giang]</td></tr><tr><td class="blackbold" align="left">Ngành hàng</td><td class="contentblack" align="right">Thủy sản</td></tr><tr><td class="blackbold" align="left">Mã sản phẩm</td><td class="contentblack" align="right">Cung cấp rắn ri voi giống, ếch giống, lươn giống, … [Tiền Giang]</td></tr><tr><td class="blackbold" align="left">Mô tả chi tiết về sản phẩm</td><td class="contentblack" style="text-align: justify;">Nguoi gui tin: Đoàn Kim Sơn

Email: woopwoopson@yahoo.com

Dia chi: P107 Khu Rạng Đông- Đại Học Nông Lâm TP.HCM hoặc 100B, Lương Phú C, Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo , Tiền Giang

Tel, Fax: 0903.853.886

Trại thủy sản Sơn Ca

Chúng tôi chuyên cho sinh sản rắn ri voi giống, ếch giống. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp kỳ đà giông, lươn giống, rắn ri voi con và rắn ri voi bố mẹ. Cá nhân , đơn vị nào có nhu cầu xin liên hệ KS. Đoàn Kim Sơn _ Giảng Viên Đại Học Nông Lâm Tp.HCM. Điện thoại: 0903.853.886
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
Em thấy bác đến từ Lộc Ninh, Bình Phước; sao lại đăng tin quảng cáo cho Trại Sơn Ca của anh Sơn?????????????
 
H

ht0977

Lữ khách
uh thì em muốn cho mọi người tham khảo ma bác. em up lên cho mọi người tham khảo mà
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáoTop