Điện hoa hà linh,dịch vụ chuyển hoa quà tặng,toàn quốc

  • Thread starter hoahalinh
  • Ngày gửi
H

hoahalinh

Guest
#1
<p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana; font-size: 19px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana; font-size: 19px"><strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Thương mại v&agrave; Dịch vụ Điện hoa H&agrave; Linh chuy&ecirc;n về hoa cưới, trang tr&iacute; xe cưới, trang tr&iacute; ph&ograve;ng cưới, hoa sinh nhật, hoa khai trương, trang tr&iacute; hội nghị, tổ chức sự kiện, ca nhạc cho c&aacute;c hội nghị lớn, đ&aacute;m cưới. Chuyển hoa tươi v&agrave; qu&agrave; tặng trong nước v&agrave; quốc tế.</strong></span><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana; font-size: 19px">&nbsp;</span> </p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana; font-size: 19px" /><p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;Hoa cưới:</span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp; -<span class="apple-style-span"><a title="Điện hoa h&agrave; linh,hoa cưới đẹp chuy&ecirc;n nghiệp" href="http://www.dienhoahalinh.com/Cat.Hoa_cuoi.136.html">Hoa cầm tay c&ocirc; d&acirc;u</a></span></span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp; -<a title="Điện hoa h&agrave; linh,hoa cưới đẹp chuy&ecirc;n nghiệp" href="http://www.dienhoahalinh.com/Cat.Hoa_cuoi.136.html">Hoa c&agrave;i &aacute;o ch&uacute; rể</a></span></span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp; -<a title="Điện hoa h&agrave; linh,hoa cưới đẹp chuy&ecirc;n nghiệp" href="http://www.dienhoahalinh.com/Cat.Hoa_cuoi.136.html">Xe cưới</a></span></span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp; -<a title="Điện hoa h&agrave; linh,hoa cưới đẹp chuy&ecirc;n nghiệp" href="http://www.dienhoahalinh.com/Cat.Hoa_cuoi.136.html">Trang tr&iacute; ph&ograve;ng t&acirc;n h&ocirc;n</a></span></span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp; -<a title="Điện hoa h&agrave; linh,hoa cưới đẹp chuy&ecirc;n nghiệp" href="http://www.dienhoahalinh.com/Cat.Hoa_cuoi.136.html">Hoa để b&agrave;n tiệc</a></span></span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp; -<a title="Điện hoa h&agrave; linh,hoa cưới đẹp chuy&ecirc;n nghiệp" href="http://www.dienhoahalinh.com/Cat.Hoa_cuoi.136.html">Cổng cưới<span style="font-size: 12pt">.</span></a></span><span style="color: #333333"> </span></span><span style="font-size: 14pt; color: #333333"></span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: red"><a title="Điện hoa h&agrave; linh,dịch vụ hoa tươi,qu&agrave; tặng,chuyển to&agrave;n quốc" href="http://www.dienhoahalinh.com/">Tổ chức sự kiện:</a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Tổ chức trang tr&iacute;, thiết kế s&acirc;n khấu cho c&aacute;c sự kiện lớn.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Tổ chức MC, ca nhạc, d&agrave;n dựng kịch bản khai trương, đ&aacute;m cưới.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: red"><a title="Điện hoa h&agrave; linh,dịch vụ hoa tươi,qu&agrave; tặng,chuyển to&agrave;n quốc" href="http://www.dienhoahalinh.com/">Dịch vụ điện hoa:</a></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333"><br /> <a title="Điện hoa h&agrave; linh,dịch vụ hoa tươi,qu&agrave; tặng,chuyển to&agrave;n quốc" href="http://www.dienhoahalinh.com/">Nhận chuyển c&aacute;c loại danh mục hoa</a></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Điện hoa h&agrave; linh,dịch vụ hoa tươi,qu&agrave; tặng,chuyển to&agrave;n quốc" href="http://dienhoahalinh.com/Cat.Hoa_sinh_nhat.158.html">Hoa sinh nhật,</a></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Điện hoa h&agrave; linh,dịch vụ hoa tươi,qu&agrave; tặng,chuyển to&agrave;n quốc" href="http://dienhoahalinh.com/Cat.Hoa_khai_truong.170.html">Hoa khai trương,</a></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a title="Điện hoa h&agrave; linh,dịch vụ hoa tươi,qu&agrave; tặng,chuyển to&agrave;n quốc" href="http://www.dienhoahalinh.com/">&nbsp;&nbsp;Hoa ph&uacute;ng viếng</a></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.5in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.dienhoahalinh.com/">&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="Điện hoa h&agrave; linh,dịch vụ hoa tươi,qu&agrave; tặng,chuyển to&agrave;n quốc" href="http://www.dienhoahalinh.com/">&nbsp;Q&ugrave;a tặng b&aacute;nh kem</a></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.5in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.5in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">Đến tất cả c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh trong nước c&aacute;c quốc gia tr&ecirc;n thế giới v&agrave; ngược lại</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.5in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.5in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">Đặt c&aacute;c loại hoa theo y&ecirc;u cầu v&agrave; kỹ thuật thẩm mỹ.&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.5in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333"><br /> Tư vấn về hoa, qu&agrave; tặng lưu niệm để bạn c&oacute; thể lựa chọn những m&oacute;n qu&agrave; hay loại hoa để ph&ugrave; hợp với người được tặng.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.5in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333"><br /> </span><span style="font-size: 14pt; color: blue">D&ugrave; bạn ở bất cứ đ&acirc;u v&agrave; trong thời gian n&agrave;o th&igrave; chỉ cần sau 2h đồng hồ, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n tận t&igrave;nh, năng động của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gửi đến tận tay bạn b&egrave; v&agrave; những người th&acirc;n y&ecirc;u của bạn những đ&oacute;a hoa tươi thắm hay những m&oacute;n qu&agrave; đ&aacute;ng y&ecirc;u</span><span style="font-size: 14pt; color: #333333">.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.5in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">C&ocirc;ng ty Cp Điện hoa h&agrave; linh</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: blue">Tại H&agrave; Nội: số 69, phố Vũ Hữu, phường Thanh Xu&acirc;n Bắc, Q. Thanh Xu&acirc;n, HN.</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">Website: <a title="Điện hoa h&agrave; linh,dịch vụ hoa tươi,qu&agrave; tặng,chuyển to&agrave;n quốc" href="http://dienhoahalinh.com/">http://www.dienhoahalinh.com</a><br /> Điện thoại : (04) 35543278 - (04) 22474647 - 0974497257<br /> Email :<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="mailto:flowerhalinh@yahoo.com"><span style="font-family: Verdana">flowerhalinh@yahoo.com</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&ndash;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="mailto:dienhoahalinh@gmail.com"><span style="font-family: Verdana">dienhoahalinh@gmail.com</span></a></span></p> <p style="margin-top: 3.75pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 3.75pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: 14pt; color: #333333">YM: flowerhalinh</span></p> <span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-size: 19px">Skyper: flowerhalinh</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đố thị mai
- Địa chỉ: 69 vũ hữu thanh xuân hà nội
- Tel, Fax: ::0435543278: FaX
- email: dienhoahalinh@gmail.com