Điều trị bệnh cá Rô đầu vuông.

  • Thread starter Cty Thuốc TY Thủy Sản Nam PhÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty Thuốc TY Thủy Sản Nam Phương

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty Thuốc TY Thủy Sản Nam Phương
- Địa chỉ: Thành phố Cần Thơ.
- Tel, Fax: 0918.684862 - 0710.3769584 - 0710.3768407 ::: FaX
- email: nhuynaphuco@gmail.com
================================

<font size="3">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n tư vấn điều trị v&agrave; cung cấp c&aacute;c sản phẩm đặc trị <strong>BỆNH ĐEN M&Igrave;NH, NẤM NHỚT</strong> tr&ecirc;n <strong>c&aacute; R&ocirc; đầu vu&ocirc;ng</strong>.<br /></font><font size="3">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /></font><strong><font size="3">C&ocirc;ng ty Thuốc th&uacute; y Thủy Sản Nam Phương.</font></strong><strong><br /></strong><font size="3">111/14 C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng 8, Ninh Kiều, Th&agrave;nh Phố Cần Thơ.<br />ĐT: 0918.684862 &ndash; 0710.3769584 &ndash; 0710.3768407<br />E.mail: nhuynaphuco@gmail.com</font><br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top