Đôi nét về công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Nhất Trí

  • Thread starter unisonvn
  • Ngày gửi
U

unisonvn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: unison
- Địa chỉ: 115 dinh bo linh f.15 q.binh thanh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: thihiep55@yahoo.com.vn
================================

&nbsp;<br />C&ocirc;ng ty TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n Dịch Vụ Nhất Tr&iacute;&nbsp;(Unison)&nbsp;được th&agrave;nh lập theo quyết định số 4104010640 (MST: 0309172910), do sở kế hoạch v&agrave; đầu tư th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng ở c&aacute;c mảng ch&iacute;nh sau:<br /><br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải ph&aacute;p Website quảng c&aacute;o, Thương mại điện tử cao cấp.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải ph&aacute;p An ninh thương mại điện tử.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải ph&aacute;p Phần mềm quản l&yacute; to&agrave;n diện: ERP (MRP, FRM, SCM, CRM, HRM), v&agrave; c&aacute;c g&oacute;i sản phẩm độc lập: Kế to&aacute;n, nh&acirc;n sự, b&aacute;n h&agrave;ng, địa ốc, nh&agrave; h&agrave;ng, trường học.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Triển khai hệ thống nh&uacute;ng, hệ thống định vị to&agrave;n cầu GPS.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Triển khai hệ thống mạng v&agrave; an ninh mạng.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống t&iacute;ch hợp: truyền h&igrave;nh trực tuyến, đ&agrave;o tạo trực tuyến.<br />&nbsp;<br />Xuất ph&aacute;t từ đội ngũ trẻ, nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; sở hữu đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp tr&igrave;nh độ Đại học v&agrave; Sau đại học, lực lượng cộng t&aacute;c vi&ecirc;n mạnh từ nhiều lĩnh vực, đối t&aacute;c chiến lược l&agrave; những c&ocirc;ng ty lớn của TP.HCM v&agrave; Việt Nam.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; điều m&agrave; Unison tr&acirc;n trọng nhất, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde;, đang, v&agrave; chắc chắn sẽ phục vụ hết sức để mang đến sự h&agrave;i l&ograve;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Theo thống k&ecirc; tr&ecirc;n 70% kh&aacute;ch h&agrave;ng cũ của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; trở lại tiếp tục đặt h&agrave;ng những hệ thống sau đ&oacute;.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Triết l&yacute; của Unison<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển nh&acirc;n lực l&agrave;&nbsp;Nền tảng&nbsp;của Unison.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; Khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;&nbsp;Tr&iacute; tuệ&nbsp;của Unison.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ph&aacute;t triển l&agrave;&nbsp;Phong c&aacute;ch&nbsp;của Unison.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng v&agrave; Tiến độ sản phẩm l&agrave;&nbsp;Sức mạnh&nbsp;của Unison.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo h&agrave;nh, hậu m&atilde;i chu đ&aacute;o l&agrave;&nbsp;Đạo đức&nbsp;của Unison.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đội ngũ của Unison<br />Đội ngũ của ch&uacute;ng t&ocirc;i đa dạng, đến từ nhiều lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n như: phần mềm, phần cứng, bảo mật, an ninh mạng, hệ thống nh&uacute;ng, c&ocirc;ng nghệ tri thức &ndash; l&agrave; điều m&agrave; kh&ocirc;ng nhiều c&ocirc;ng ty CNTT c&oacute; được - đảm bảo cho Unison đủ năng lực cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p tổng thể, to&agrave;n diện cho nhu cầu của c&aacute;c c&ocirc;ng ty, cũng như đủ năng lực hợp t&aacute;c với c&aacute;c c&ocirc;ng ty CNTT trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.<br />&nbsp;<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ph&ograve;ng kỹ thuật<br />&sect;&nbsp;&nbsp;08&nbsp;kỹ sư ph&aacute;t triển phần mềm, mạng nhiều kinh nghiệm đ&atilde; từng l&agrave;m việc trong c&aacute;c cty CNTT h&agrave;ng đầu Việt&nbsp;Nam, v&agrave; c&oacute; t&ecirc;n tuổi tr&ecirc;n thế giới:<br />+ Global Cybershot<br />+ Gameloft<br />+ Athena&nbsp;Security &amp; Training&nbsp;Center<br />&sect;&nbsp;&nbsp;02 designer chuy&ecirc;n nghiệp tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Mỹ thuật.<br />&sect;&nbsp;&nbsp;Tr&ecirc;n 10 kỹ sư trẻ xuất sắc, đến từ khoa CNTT của c&aacute;c trường ĐH h&agrave;ng đầu:<br />+ Bordeaux University,&nbsp;France<br />+ ĐH Khoa Học Tự Nhi&ecirc;n - ĐH Quốc Gia TP.HCM<br />+ ĐH Sư Phạm TP.HCM<br />&nbsp;<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ph&ograve;ng kinh doanh v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng<br />01 trưởng bộ phận kinh doanh.<br />02 nh&acirc;n vi&ecirc;n tư vấn, chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />&nbsp;<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận kế to&aacute;n<br />01 kế to&aacute;n<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mục ti&ecirc;u của Unison<br />Unison c&oacute; kế hoạch ph&aacute;t triển quy m&ocirc; c&ocirc;ng ty l&ecirc;n 30 người trong năm 2010, nhằm nh&acirc;n l&ecirc;n nhiều lần khả năng hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; chất lượng của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang phấn đấu cho kế hoạch 05 năm, Unison sẽ l&agrave; một trong những đơn vị CNTT h&agrave;ng đầu của TP.HCM v&agrave; Việt Nam, g&oacute;p phần khẳng định tiếng n&oacute;i của Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tr&ecirc;n nền Khoa học c&ocirc;ng nghệ Thế giới.<br /><br />Website: http://unisonvn.com<br /><br /><br />Sự h&agrave;i l&ograve;ng của bạn l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br /><br />
 

Quảng cáo

Top