Đơn hàng Xuất Khẩu về Sắn Lát, Ngô , Điều, Tiêu cho Doanh Nghệp

  • Thread starter www.vinaexim.vn
  • Ngày gửi
W

www.vinaexim.vn

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty cổ phần đầu tư XNK VINA
- Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Nhaxanh\'s, QL1A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: thanh.do@vinaexim.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 16pt; color: black">C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư XNK VINA,chuy&ecirc;n v&egrave; lĩnh vực Xuất Khẩu. Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều đơn h&agrave;ng về </span></span><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">Sắn L&aacute;t, Ng&ocirc;, Điều, Ti&ecirc;u</span></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 16pt; color: black"> ... từ Kh&aacute;ch h&agrave;ng nước ngo&agrave;i với số lượng lớn.Qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; khả năng cung ứng những sản phẩm tr&ecirc;n( số lượng đặt h&agrave;ng, quy c&aacute;ch ...) xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></span><span style="font-size: 16pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px">Sale Department : Mr.Thanh</span></p> <p class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt">-----------------------------------</span></font></p> <p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px">VINA EXIM JSC</span></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Add: 2nd floor, Nhaxanh's Building, No. 2025, 1A Highway, Dong Hung Thuan Ward,Dist. 12, HCM City, Vietnam</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Tel: +84-8-62591602/3 - Fax: +84-8-62591504 </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Website:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="blocked::http://www.vinaexim.vn/" target="_blank" href="http://www.vinaexim.vn/"><font color="#0000cc"><span style="color: #0000cc">www.vinaexim.vn</span></font></a></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Mobile : 0989.780.847</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">E-mail :<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="blocked::mailto:thanh.do@vinaexim.vn" target="_blank" href="mailto:thanh.do@vinaexim.vn"><font color="#0000cc"><span style="color: #0000cc">thanh.do@vinaexim.vn</span></font></a></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Skype : dohaithanhjp</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Yahoo:d.thanh84</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;</span></font></p>
 

C

candex

Lữ khách
#2
Xuat khau mi lat

Cong ty chung toi Candex Corporation dang kinh doanh mat hang mi lat o Campuchia, cach cua khau Hoa Lu, Tinh Binh Phuoc 8km. Chung toi co kha nang thu mua, san xuat va cung cap tren 1,000 tan moi ngay. Neu co nhu cau so luong lon, xin lien lac voi chung toi qua dia chi email: uniglobe00@gmail.com hoac skype: commtron2007, Dien Thoai: +855-72-638-2266; Mobile: +855-974-664-571 (Mr. Hai)


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty cổ phần đầu tư XNK VINA
- Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Nhaxanh\'s, QL1A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: thanh.do@vinaexim.vn
================================Công ty cổ phần đầu tư XNK VINA,chuyên vè lĩnh vực Xuất Khẩu. Hiện nay công ty chúng tôi có nhiều đơn hàng về Sắn Lát, Ngô, Điều, Tiêu ... từ Khách hàng nước ngoài với số lượng lớn.Quý công ty có khả năng cung ứng những sản phẩm trên( số lượng đặt hàng, quy cách ...) xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Sale Department : Mr.Thanh
-----------------------------------
VINA EXIM JSC
Add: 2nd floor, Nhaxanh's Building, No. 2025, 1A Highway, Dong Hung Thuan Ward,Dist. 12, HCM City, Vietnam
Tel: +84-8-62591602/3 - Fax: +84-8-62591504
Website: www.vinaexim.vn
Mobile : 0989.780.847
E-mail : thanh.do@vinaexim.vn
Skype : dohaithanhjp
Yahoo:d.thanh84
 

Đối tácTop