DÔNG(KỲ NHÔNG)ĐẶC SẢN BÌNH THUẬN

  • Thread starter dongkhule
  • Ngày gửi
D

dongkhule

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI DÔNG KHU LÊ(KỲ NHÔNG)
- Địa chỉ: hồng lâm-hòa thắng-bắc bình-bình thuận
- Tel, Fax: ::: FaX 0973724509
- email: long2002lx@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRẠI D&Ocirc;NG KHU L&Ecirc;</p><p>&nbsp; C&Aacute;C B&Aacute;C MUA D&Ocirc;NG GIỐNG TỐT NHẤT TH&Igrave; CHỈ C&Oacute; Ở&nbsp; H&Ograve;A THẮNG-BẮC B&Igrave;NH -BINH THU&Acirc;N M&Agrave; TH&Ocirc;I.TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC KH&Ocirc;NG C&Oacute; CHỔ N&Agrave;O TỐT HƠN NƠI N&Agrave;Y CẢ. C&Aacute;C B&Aacute;C MUA D&Ocirc;NG GIỐNG NƠI Đ&Acirc;Y TH&Igrave; KHỎI PHẢI LO VỀ CHUẤT LƯỢNG CON GIỐNG .T&Ocirc;I SẺ HỔ TRỞ KỸ THUẬT NU&Ocirc;I L&Acirc;U D&Agrave;I CHO C&Aacute;C B&Aacute;C N&Ecirc;N C&Aacute;C B&Aacute;C KH&Ocirc;NG PHẢI LO LẮNG NHIỀU VỀ KỶ THUẬT.</p><p>&nbsp;TRẠI D&Ocirc;NG KHU L&Ecirc; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẺ CUNG CẤP CON GIỐNG CHẤT LƯỢNG V&Agrave; D&Ocirc;NG THỊT CHO C&Aacute;C QU&Aacute;N NHẬU,NH&Agrave; H&Agrave;NG ,KH&Aacute;CH SẠN TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC</p><p>&nbsp;&nbsp; T&Ocirc;I CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ON C&Aacute;C B&Aacute;C .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx