dư lượng cho phép hóa chất bảo vệ thưc vật

Bạn muốn tìm dư lượng cho phép hóa chất BVTV trên loại cây nào? Bán ở đâu? Mỗi thị trường có quy định rất khác nhau. Thị trường EU hoặc UK thì rất nghiêm ngặt, quy định của Codex thì ít nghiêm ngặt hơn. Quy định của Việt Nam thì bạn tìm Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 19/12/1007 "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm"
Còn với những quy định của EU hay Codex, bạn nên xác định loại sản phẩm nào, cây gì và những hóa chất hay phân bón đã sử dụng để canh tác mà tra cứu trên cơ sở dữ liệu của các cơ quan trên vì có hàng ngàn loại hoa màu và hàng trăm loại thuốc BVTV ở trên đó, không thể nào chuyển tải hết vào 1 bảng được.
 


Back
Top