Dúi giống - Dúi giống - Dúi thịt - Dúi thịt

  • Thread starter hiennguyen3112
  • Ngày gửi
H

hiennguyen3112

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">1.Cung cấp D&uacute;i thịt số lượng lớn</span></span></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">2.Cung cấp D&uacute;i giống</span></span></span></strong></p> <ul><li><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Cung cấp D&uacute;i giống đ&atilde; thuần, dễ nu&ocirc;i</span></span></span></li><li><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i - sinh sản của D&uacute;i</span></span></span></li><li><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">D&uacute;i giống đ&atilde; trưởng th&agrave;nh sắp giao phối, đảm bảo sinh sản tốt</span></span></span></li><li><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Cho đổi giống nếu giống kh&ocirc;ng đẻ</span></span></span></li><li><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Xem D&uacute;i Giống tại Đồng Nai</span></span></span></li><li><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Vận chuyển trong khu vực Miền Nam</span></span></span></li><li><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Xin li&ecirc;n hệ để đặt giống nếu c&aacute;c bạn mua số lượng nhiều</span></span></span></li></ul> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp con giống v&agrave; thu mua lại D&uacute;i thương phẩm. Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp D&uacute;i thịt cho hơn 11 nh&agrave; h&agrave;ng trong khu vực Đồng Nai v&agrave; l&acirc;n cận. C&aacute;c bạn đang c&oacute; &yacute; định nu&ocirc;i th&igrave; n&ecirc;n tham khảo th&ecirc;m nhi&ecirc;&ugrave; nơi để tr&aacute;nh mua phải những cặp D&uacute;i giống kh&ocirc;ng mong muốn.T&ocirc;i cũng đ&atilde; chật vật với con D&uacute;i suốt 04 năm nay v&agrave; b&acirc;y giờ t&ocirc;i cũng đ&atilde; tạm ổn..! Thỉnh thoảng lại c&oacute; ngươ&igrave; bạn (trước đ&acirc;y l&acirc;&yacute; D&uacute;i) gọi điện đến hỏi thăm lần n&agrave;o anh ta cũng đ&ecirc;&ugrave; c&oacute; g&igrave; đ&oacute; kh&aacute; vui để kể với t&ocirc;i về con D&uacute;i v&agrave; lần n&agrave;o t&ocirc;i cũng c&oacute; cảm gi&aacute;c anh th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn l&uacute;c trước..tự l&ograve;ng m&igrave;nh th&acirc;&yacute; vui vui!<br /></span></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Đừng qu&aacute; quan t&acirc;m đến chuyện gi&acirc;&yacute; tờ nguồn gốc của D&uacute;i, thời gian đ&acirc;&ugrave; t&ocirc;i cũng lo lắng như c&aacute;c bạn..nhi&ecirc;&ugrave; đ&ecirc;m đắn đo trằn trọc, t&ocirc;i đ&atilde; mang D&uacute;i đến kiểm l&acirc;m, nhưng họ bảo t&ocirc;i l&agrave; h&atilde;y cố gắng lập nghiệp v&agrave; đa dang h&oacute;a chủng loại vật nu&ocirc;i..v&agrave; suốt 04 năm qua chẳng ai hỏi han hay l&agrave;m kh&oacute; g&igrave; t&ocirc;i cả..thế đấy!<br /></span></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Mong c&aacute;c bạn lập nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng với con D&uacute;i.</span></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đừng ngại li&ecirc;n lạc v&agrave; đến tham quan chỗ t&ocirc;i, c&aacute;c bạn sẽ &iacute;t nhi&ecirc;&ugrave; c&oacute; được kinh nghiệm từ chỗ t&ocirc;i.<br /></span></span></span></p> <p><strong><em><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">N&ecirc;&uacute; thắc mắc kỹ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : 0902 300505 (A Hải)</span></span></span></em></strong></p> <span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #ff9900"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Xin ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; cập nhật th&ocirc;ng tin!</span></strong></span></span></span>
 

Top