em cần mua ít tùng la hán

nhà n

Thành viên mới
#1
<p>chuyện l&agrave; thế n&agrave;y, em cũng l&agrave; người đam m&ecirc; c&acirc;y, nhưng thực chất em lại l&agrave; d&acirc;n c&ocirc;ng nghệ, nay c&oacute; ch&uacute;t x &iacute;u muốn đầu tư &iacute;t c&acirc;y ph&ocirc;i về trồng ở vườn, em th&iacute;ch t&ugrave;ng la h&aacute;n. b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; th&igrave; email cho em nh&eacute;. gi&aacute; cả v&agrave; ảnh&nbsp; nữa. em định trồng c&acirc;y ở &Yacute; Y&ecirc;n - Nam Định n&ecirc;n anh em n&agrave;o ở gần gần th&igrave; b&aacute;o nh&eacute;, chứ xa qu&aacute; th&igrave; chắc l&agrave; chịu <br />, y&ecirc;u cầu của em l&agrave; chỉ lấy c&acirc;y ph&ocirc;i, nhưng phải c&oacute; k&iacute;ch thước to to ch&uacute;t, em chỉ c&oacute; 60 triệu th&ocirc;i, v&agrave; kh&ocirc;ng muốn đầu tư lo&atilde;ng qu&aacute;, chỉ muốn đầu tư khoảng 15 c&acirc;y th&ocirc;i. v&agrave; trong khoảng 60 triệu cho 15 c&acirc;y, b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; m&agrave; thanh l&yacute; đủ số lượng cho em l&agrave; tốt nhất chứ mua cuả nhiều người th&igrave; cũng mất nhi&ecirc;u thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức. </p><p>li&ecirc;n hệ với em sớm sớm nh&eacute;. thanks anh c e quan t&acirc;m <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phùng Giáp
- Địa chỉ: Ý Yên Nam Đinh
- Điện thoại: 0984418550 - Fax:
- email: hoanggiap8484@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx