Farm python breeding and snake in vietnamese

polimi

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Ngọc Thiên Ân
- Địa chỉ: Quốc lộ 51, Cây xăng số 06 Hội Bài, Tân Hòa - Tân Thành - Baria _Vũng Tàu
- Tel, Fax: 0643.936.006 _ 0932.774.009 gặp A. Phương
- email: phuong0932774009@yahoo.com.vn
================================

<p>K&iacute;nh thưa b&agrave; con !</p><p>Trong những năm qua, trồng c&acirc;y g&igrave;? vật g&igrave; ? kỷ thuật ra sao? đầu ra cho sản phẩm? thị trường ti&ecirc;u thụ ......&nbsp; lu&ocirc;n l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute; kh&ocirc;ng thể trả lời.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i trại chăn nu&ocirc;i :&nbsp; Huỳnh Ngọc Thi&ecirc;n &Acirc;n xin cam đoan :</p><p>- Tư vấn miễn ph&iacute; kỹ thuật chăn nu&ocirc;i.</p><p>- Cung cấp con giống sạch bệnh : Rắn Ri Voi , Trăn V&agrave;ng</p><p>- Hổ trợ ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với hộ gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o, ho&agrave;n cảnh đặt biệt kh&oacute; khăn :&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30% gi&aacute; trị con giống đối với trăn.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15%&nbsp; gi&aacute; trị con giống đối với rắn ri voi.</p><p>- Hổ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng mua h&agrave;ng ( con giống ) gi&aacute; trị :</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;&nbsp; 30 triệu - 50 triệu&nbsp; l&agrave; 20 % gi&aacute; trị mua h&agrave;ng.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp; 50 triệu - 100 triệu&nbsp;&nbsp; l&agrave; 30 % gi&aacute; trị mua h&agrave;ng.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ&nbsp; 100 triệu trở l&ecirc;n l&agrave;&nbsp; 40 % gi&aacute; trị mua h&agrave;ng.</p><p>- Bao ti&ecirc;u sản phẩm đối với&nbsp; Rắn Ri Voi,&nbsp; Trăn V&agrave;ng.</p><p>*&nbsp; Đồng thời, ch&uacute;ng t&ocirc;i k&ecirc;u gọi tha thiết l&ograve;ng hảo t&acirc;m từ c&aacute;c nh&agrave; từ thiện, c&aacute;c doanh nghiệp, c&aacute;c c&ocirc;ng ty trong v&agrave; ngo&agrave;i nước ........ hợp t&aacute;c king doanh, đầu tư&nbsp;c&aacute;c mặt h&agrave;ng Rắn Ri voi ( chế biến thức ăn), Trăn v&agrave;ng ( c&ocirc;ng nghiệp da, gi&agrave;y, v&iacute; ) ... xuất sang thị trường Ch&acirc;u &Acirc;u,</p><p>&nbsp; Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ : </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quốc lộ 51, c&acirc;y xăng số 6 Hội B&agrave;i, x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a, </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; huyện T&acirc;n Th&agrave;nh tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.</p><p>&nbsp;&nbsp; Điện thoại : 0643.936.006&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0932.774.009&nbsp;&nbsp; gặp A. Phương</p><p>&nbsp;hoặc :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://blog.com.vn/polimi01">http://blog.com.vn/polimi01</a></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Trường Giang

Thành viên rất tích cực
Cám ơn bạn , thật hiếm có người có tâm huyết giúp đỡ bà con nông dân như trang trại của bạn
Vậy nếu giá con giống rẻ, bao tiêu tốt thì bạn cho luôn cái giá trên topic, vd như giá con giống là bao nhiêu ? Giá hợp đồng bao tiêu sản phẩm là bao nhiêu? Cho mọi người dễ tham khảo.
 

phuong_huy

Nhà nông nghiệp dư
Bạn ơi, thấy bạn giúp đỡ người nghèo, một nghĩa cử luôn luôn cao đẹp
Hiện nay còn 1 thực tế nữa là: sinh viên chỉ có sách vở chứ hạn hẹp vấn đền thực tế. Liệu rằng có thể mở lòng tạo điều kiện để sinh viên gần gũi và học tập ko ?

Cảm ơn bạn nhiều
 

Trường Giang

Thành viên rất tích cực
Bác phuong_huy ơi ! Cái vấn đề đó coi bộ vĩ mô quá! Sợ là 1 cá nhân , cá thể khó lòng mà tạo điều kiện sinh viên gần gũi và học tập
 

phuong_huy

Nhà nông nghiệp dư
Đồng ý với bác. Nhưng nếu như có một số cá nhân ham học hỏi, muốn vượt ra khỏi nhà trường tìm hiểu thực tế thì sao ? Nên tạo điều kiện cho sinh viên chứ ?
 

polimi

Lữ khách
chúng tôi đã có hướng đó, kêu gọi vốn đầu tư , hợp tác xuất khẩu hàng hóa ..... nhưng với tư cách là một trang trại, chúng tôi chỉ có thể như vậy thế thôi, mong ban thông cảm.
 


Top