Farmex-MT-Pro Máy đo độ ẩm ngũ cốc (đo độ ẩm các loại hạt)

  • Thread starter chungkim
  • Ngày gửi
C

chungkim

Guest
#1
<table width="98%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td align="left" colspan="2"><div style="overflow: auto; height: auto; width: 758px"><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold" class="producttitle">Farmex-MT-Pro M&aacute;y đo độ ẩm ngũ cốc (đo độ ẩm c&aacute;c loại hạt)</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">M&aacute;y đo độ ẩm ngũ cốc (đo độ ẩm c&aacute;c loại hạt)</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">H&atilde;ng : Agra Tronix &ndash; USA</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span class="hps"><span style="font-weight: bold">Đặc t&iacute;nh sản phẩm</span></span><br /> <span class="hps">&bull;</span> C&oacute; thể đo được tất cả c&aacute;c lọa hạt ngũ cốc (đặc biệt với 40 loại ngũ cốc th&ocirc;ng thường) <br /> <span class="hps">&bull;</span> <span class="hps">Dễ d&agrave;ng</span> sử dụng cho việc đo từng loại sản phẩm với độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao. <br /> <span class="hps">&bull;</span> C&oacute; n&uacute;t nhớ để lưu trữ gi&aacute; trị đo để t&iacute;nh gi&aacute; trị đo trung b&igrave;nh. <br /> <span class="hps">&bull;</span> C&oacute; hiển thị <span class="hps">Backlit</span> <span class="hps">để</span> <span class="hps">sử dụng</span> <span class="hps">v&agrave;o ban đ&ecirc;m</span><br /> <span class="hps">&bull; T&iacute;ch hợp</span> <span class="hps">n&uacute;t</span> <span class="hps">hiệu chuẩn</span><br /> <span class="hps">&bull;</span> N&uacute;t gi&aacute; trị t<span class="hps">rung b&igrave;nh</span> <span class="hps">để hiển thị</span> kết quả trung b&igrave;nh đ&atilde; đo được. <br /> <span class="hps">&bull;</span> <span class="hps">Hiển thị</span> <span class="hps">đa</span> <span class="hps">ng&ocirc;n ngữ -</span> <span class="hps">tiếng Anh</span>, <span class="hps">tiếng T&acirc;y Ban Nha</span>, Ph&aacute;p, <span class="hps">Đức</span>, <span class="hps">&Yacute;,</span> <span class="hps">Bồ Đ&agrave;o Nha v&agrave;</span> <span class="hps">Thụy Điển</span><br /> <span class="hps">&bull;</span> <span class="hps">Tần số</span> <span class="hps">cao sẽ cải thiện</span> <span class="hps">độ ch&iacute;nh x&aacute;c</span> <span class="hps">mạch</span> <span class="hps">điện dung</span><br /> <span class="hps">&bull;</span> C&oacute; thể tự động b&ugrave; nhiệt độ</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">Th&ocirc;ng số kỹ thuật :</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">Khoảng đo độ ẩm : </span>Từ 5 &hellip; 40% (t&ugrave;y thuộc v&agrave;o từng loại hạt)</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c độ ẩm : </span>&plusmn;0.5%</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">Độ ph&acirc;n giải : </span>0,1% độ ẩm</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">Độ lặp lại&nbsp; : </span>&plusmn; 0,5% độ ẩm trong phạm vi b&igrave;nh thường</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">Điều kiện hoạt động : </span>32 &deg; &hellip; 113 &deg; F (0 &deg; &hellip; 45 &deg; C)</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">K&iacute;ch thước : </span><span class="hps">7</span> <span class="hps">&quot;</span>H <span class="hps">x</span> <span class="hps">4</span>&quot; <span class="hps">W</span> <span class="hps">x</span> <span class="hps">3</span> <span class="hps">&quot;</span>D</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">Nguồn : </span>Pin 9V</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-weight: bold">Cung cấp bao gồm: </span>M&aacute;y ch&iacute;nh, hộp đựng, nắp, Pin 9V v&agrave; hướng dẫn sử dụng</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4"><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: 14pt">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: L&ecirc; Thị Kim Chung<br /> C&ocirc;ng ty TNHH FUCO <br /> </span></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4"><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: 14pt"> Điện thoại: 04.66823679 - 0977 675997</span><br /> </span><span style="font-size: 14pt; font-weight: bold">Fax: 0436368975 <br /> </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4"><span style="font-size: 14pt; font-weight: bold"> Email: <a href="mailto:kimchungth@gmail.com">kimchungth@gmail.com</a> / <br /> Chi tiết xem tại webside: <a target="_blank" href="http://www.fuco.com.vn/">www.fuco.com.vn</a><br /> Representative office: No. 102-A3, Ngo 29, Lac Trung st, Ha Noi, Viet Nam.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><font size="4">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; font-weight: bold">&nbsp;</span></font></p></div></td> </tr> <tr> <td class="product_detail_bg_line" colspan="2" style="height: 3px"><font size="4"><br /></font></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 10px"><font size="4"><br /></font></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><font size="4"><img width="354" border="0" id="boxed" alt="Farmex-MT-Pro M&aacute;y đo độ ẩm ngũ cốc v&agrave; c&aacute;c loại hạt" src="http://quangbasanpham.vn/images/picture/6449-63439-farmex-mt-pro-may-do-do-am-ngu-coc-va-cac-loai-hat.jpg" /></font></td></tr></tbody></table>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH FUCO
- Địa chỉ: SỐ 102 -A3 - NGÕ 29- LẠC TRUNG - HÀ NỘI
- Tel, Fax: 0977675997 ::: FaX 0436368975
- email: kimchungth@gmail.com
 

Top