Gà nòi - Cung cấp, chăm sóc gà chọi tuyển chọn

trangtraicuchi

Nhà nông nghiệp dư
#1
<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Với hơn ba đời kinh nghiệm cha truyền con nối trong việc: </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">G&acirc;y dựng , bảo tồn gen giống g&agrave; n&ograve;i c&aacute;c loại: g&agrave; &Ocirc;, g&agrave; Ớt, Điều, X&aacute;m, &hellip;. </font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dịch vụ chăm s&oacute;c g&agrave; n&ograve;i từ b&eacute; đến l&uacute;c trưởng th&agrave;nh .</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Huấn luyện , xổ chọi h&agrave;ng tuần với c&aacute;c em g&agrave; phu được tuyển.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Cung cấp con giống nhiều lứa tuổi cho c&aacute;c anh em từ c&aacute;c v&ugrave;ng miền: Bắc, Trung Nam.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm s&oacute;c, bảo tồn, huấn luyện .</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;c anh em c&oacute; c&ugrave;ng niềm đam m&ecirc; v&agrave; quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0122.913.8797 (gặp anh Trung) .</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Trại nu&ocirc;i: Ấp 10, x&atilde; T&acirc;n Thạnh Đ&ocirc;ng, huyện củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p><p class="MsoNormal"><a href="http://www.ganoi.com/image/home/2009/dec1.jpg"><img src="http://www.ganoi.com/image/home/2009/dec1thumb.jpg" border="0" /></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung
- Địa chỉ: ấp 10, Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp. hồ chí Minh
- Điện thoại: 01229138797 - Fax:
- email:
 

Top