Gà rừng rặc 100%

tandamino

Lữ khách
#1
<div>[COLOR=&quot;Green&quot;]Cặp g&agrave; rừng rặc( trống + m&aacute;i) thuần tr&ecirc;n 8 tuần, ăn th&oacute;c mạnh. gi&aacute; 800k/1 cặp [/COLOR]</div><div>
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;blue&quot;]ace n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua g&agrave; con, m&igrave;nh cũng c&oacute; nh&eacute;. 200k/1 ch&uacute; 3 th&aacute;ng tuổi([COLOR=&quot;Black&quot;]g&agrave; con tạm hết, ai c&oacute; nhu cầu chờ lứa sau nh&eacute;[/COLOR])[/COLOR]</div><div>&nbsp;*hiện tại hết g&agrave; thuần, n&ecirc;n anh chị em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng để lại số phone trong topic lu&ocirc;n nh&eacute;. thanks!</div><div>** Nhiều người muốn giao dịch nhưng ở xa qu&aacute; n&ecirc;n kh&ocirc;ng thực hiện được. Chỉ c&oacute; thể giao dịch ở S&agrave;i g&ograve;n, Ban m&ecirc; thuộc, Đak n&ocirc;ng. mong ace th&ocirc;ng cảm. thanks all:17_002:</div><div></div><div>
</div><div><br /></div><div>
G&agrave; rừng l&agrave; động vật hoang d&atilde;, nh&uacute;t nh&aacute;t rất kh&oacute; nu&ocirc;i, vậy m&agrave; một số &nbsp;cư d&acirc;n tr&ecirc;n n&uacute;i Cấm (An GIang) c&oacute; c&aacute;ch thuần dưỡng độc đ&aacute;o để trở th&agrave;nh &nbsp;g&agrave; nh&agrave; c&oacute; m&atilde; đẹp lộng lẫy v&agrave; tinh kh&ocirc;n.</div><div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nghe người d&acirc;n tr&ecirc;n n&uacute;i Cấm biết c&aacute;ch &nbsp;thuần dưỡng g&agrave; rừng đ&atilde; l&acirc;u, ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết đến để tận mắt nh&igrave;n thấy &nbsp;những ch&uacute; g&agrave; rừng ở chốn non cao n&agrave;y. Được sự chỉ dẫn tận t&igrave;nh của những &nbsp;người g&aacute;nh măng, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&aacute;nh một v&ograve;ng men theo đường n&uacute;i quanh co, &nbsp;uốn lượn.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;Qua khỏi Cao Đ&agrave;i Tự chừng 1km, gặp chị B&iacute;ch đang rải l&uacute;a cho đ&agrave;n g&agrave; &nbsp;ăn, t&ocirc;i gh&eacute; lại bắt chuyện về c&aacute;ch nu&ocirc;i v&agrave; thuần g&agrave; rừng. Chỉ tay về &nbsp;c&aacute;i chuồng đ&atilde; cũ đang nhốt con g&agrave; trống rừng c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng rất đẹp v&agrave; &nbsp;khỏe, chị B&iacute;ch cho biết: &ldquo;Con g&agrave; rừng n&agrave;y chồng t&ocirc;i bẫy được c&aacute;ch &nbsp;nay hơn 2 th&aacute;ng n&ecirc;n c&ograve;n nh&aacute;t. N&oacute; đang trổ m&atilde; gần &ldquo;bo&rdquo; được rồi. Tức l&agrave; &nbsp;đến giai đoạn trưởng th&agrave;nh, g&agrave; chịu m&aacute;i. Trong thời gian n&agrave;y, m&igrave;nh thả &nbsp;g&agrave; nh&agrave; v&agrave;o l&agrave; g&agrave; rừng bắt đầu đạp m&aacute;i. Khi g&agrave; m&aacute;i đẻ trứng ấp nở cho ra &nbsp;đ&agrave;n g&agrave; con lai g&agrave; rừng&hellip;&rdquo;.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;Ngồi một hồi l&acirc;u, chị mới giới thiệu cho ch&uacute;ng t&ocirc;i biết sang b&ecirc;n vồ &nbsp;Chư Thần c&oacute; &ocirc;ng Năm R&acirc;u biết c&aacute;ch nu&ocirc;i g&agrave; rừng nổi tiếng ở n&uacute;i Cấm n&agrave;y.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;
&Ocirc;ng Năm R&acirc;u với con g&agrave; rừng lai tuyệt đẹp của m&igrave;nh
</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i leo h&agrave;ng ngh&igrave;n bậc thang l&ecirc;n n&uacute;i mới đến được nh&agrave; &ocirc;ng năm &nbsp;R&acirc;u. &Ocirc;ng t&ecirc;n l&agrave; Nguyễn Văn &Ocirc;, 67 tuổi, do c&oacute; bộ r&acirc;u d&agrave;i n&ecirc;n được mọi &nbsp;người gọi bằng c&aacute;i t&ecirc;n th&acirc;n mật- &ocirc;ng Năm R&acirc;u.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;Qu&ecirc; gốc ở Chợ Mới, năm 1976 &ocirc;ng Năm R&acirc;u l&ecirc;n n&uacute;i Cấm lập nghiệp. Đến &nbsp;năm 1999, &ocirc;ng chọn vồ Chư Thần l&agrave;m nơi định canh, định cư. Hiện nay, &nbsp;&ocirc;ng mua được hơn 50 c&ocirc;ng vườn, trồng đủ thứ loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i. Gia đ&igrave;nh &nbsp;của &ocirc;ng cũng thuộc v&agrave;o h&agrave;ng kh&aacute; giả tr&ecirc;n n&uacute;i. Trong căn nh&agrave; tựa v&aacute;ch &nbsp;n&uacute;i, &ocirc;ng Năm R&acirc;u nu&ocirc;i nhiều loại chim qu&yacute; như: Bồ c&acirc;u xanh, bồ c&acirc;u n&uacute;i, &nbsp;trĩ,&hellip; Nhưng đặc biệt hơn cả l&agrave; nu&ocirc;i g&agrave; rừng.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;Kh&ocirc;ng như những người d&acirc;n kh&aacute;c tr&ecirc;n n&uacute;i đi bẫy g&agrave; rừng trưởng th&agrave;nh &nbsp;đem về thuần dưỡng, &ocirc;ng Năm R&acirc;u c&oacute; c&aacute;ch l&agrave;m hay hơn, đ&oacute; l&agrave; nhọc c&ocirc;ng đi &nbsp;t&igrave;m ổ trứng của g&agrave; rừng đem về cho g&agrave; nh&agrave; ấp. &Ocirc;ng giải th&iacute;ch: &ldquo;L&agrave;m như &nbsp;vậy khi nở ra, g&agrave; rừng con quen dần với m&ocirc;i trường nu&ocirc;i nhốt gần nh&agrave;. &nbsp;Vậy m&agrave; khi lớn l&ecirc;n, g&agrave; rừng vẫn c&ograve;n mang &ldquo;chất rừng&rdquo; rất nh&uacute;t nh&aacute;t v&agrave; &nbsp;kh&oacute; bắt. L&uacute;c n&agrave;y, m&igrave;nh chọn ra những con g&agrave; trống c&oacute; m&atilde; đẹp, d&aacute;ng tốt &nbsp;đem lai với giống g&agrave; tre T&acirc;n Ch&acirc;u, Bến Tre, Cao L&atilde;nh, B&agrave; Điểm&hellip;&rdquo;. Với &nbsp;c&aacute;ch lai độc đ&aacute;o như vầy, mỗi năm đ&agrave;n g&agrave; của &ocirc;ng Năm R&acirc;u nở ra bao &nbsp;nhi&ecirc;u, khi lớn l&ecirc;n kh&aacute;ch du lịch mua hết bấy nhi&ecirc;u.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;Tiếng l&agrave;nh đồn xa, những tay s&agrave;nh chơi g&agrave; từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh biết &nbsp;&ocirc;ng Năm R&acirc;u c&oacute; giống g&agrave; tốt đ&atilde; bao xe đến tận nơi mua. &Ocirc;ng Năm R&acirc;u tự &nbsp;h&agrave;o: &ldquo;Nếu đem g&agrave; rừng lai chơi kiểng th&igrave; kh&oacute; c&oacute; g&agrave; n&agrave;o địch nổi. C&ograve;n đem &nbsp;đi đ&aacute; th&igrave; g&agrave; rừng lai đ&aacute; nhanh lắm, bởi c&oacute; sẵn &ldquo;chất rừng&rdquo; n&ecirc;n g&agrave; nhanh &nbsp;như cắt,...&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&Ocirc;ng Năm R&acirc;u c&ograve;n cho biết, mỗi lứa đổ m&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng đạt khoảng 70% &nbsp;n&ecirc;n g&agrave; rừng lai cũng hiếm. G&agrave; cỡ bằng cườm tay, c&oacute; gi&aacute; 300.000 đồng/cặp. &nbsp;C&ograve;n g&agrave; lớn khoảng 1kg từ 1-3 triệu đồng, c&oacute; khi đổ tr&uacute;ng g&agrave; trống lai &nbsp;giống hệt g&agrave; rừng d&aacute;ng thon, mắt s&aacute;ng hoắc, mỏ quắm, c&oacute; gi&aacute; l&ecirc;n đến 5 &nbsp;triệu đồng/con.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;C&aacute;i kh&oacute; ở đ&acirc;y l&agrave; đi t&igrave;m nguồn trứng g&agrave; rừng, c&oacute; khi cả ng&agrave;y trời m&agrave; &nbsp;về tay kh&ocirc;ng. Giống như vạch l&aacute; t&igrave;m s&acirc;u vậy. Ngo&agrave;i ra, khi ấp trứng, g&agrave; &nbsp;lớn l&ecirc;n c&ograve;n mang đặc t&iacute;nh hoang d&atilde;, nếu giữ kh&ocirc;ng kỹ g&agrave; chỉ sống một &nbsp;thời gian ch&uacute;ng bay đi mất&rdquo;.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&Ocirc;ng Năm R&acirc;u th&ocirc;ng tin th&ecirc;m, nếu muốn g&agrave; rừng được thuần dưỡng th&agrave;nh &nbsp;thục giống như g&agrave; nh&agrave; phải lai &iacute;t nhất 2 d&ograve;ng đời. Tức l&agrave;, khi đem &nbsp;trứng g&agrave; rừng về ấp, g&agrave; lớn l&ecirc;n phải lai tiếp với g&agrave; nh&agrave;. Tiếp tục cho &nbsp;lai giữa con lai F1 với g&agrave; nh&agrave; ra con lai F2 th&igrave; mới nu&ocirc;i như g&agrave; nh&agrave; &nbsp;được.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;Ban đầu chưa biết hết t&iacute;nh hoang d&atilde; của g&agrave; rừng, đi t&igrave;m trứng về &nbsp;cho g&agrave; rừng ấp, khi nở ra g&agrave; nh&agrave; chăn dắt, độ khoảng bằng cườm tay th&igrave; &nbsp;g&agrave; rừng bay sạch. Hiện nay, &ocirc;ng Năm R&acirc;u c&ograve;n giữ lại 2 cặp g&agrave; rừng lai c&oacute; &nbsp;m&agrave;u sắc v&agrave; v&oacute;c d&aacute;ng rất đẹp. Đặc điểm dễ nhận biết, ph&acirc;n biệt với g&agrave; &nbsp;nh&agrave; l&agrave; nh&igrave;n v&agrave;o 2 c&aacute;i t&iacute;ch gần v&agrave;nh tai c&oacute; m&agrave;u trắng bạc&hellip;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;C&aacute;ch lai tạo v&agrave; thuần dưỡng g&agrave; rừng của cư d&acirc;n tr&ecirc;n n&uacute;i Cấm, hy &nbsp;vọng sẽ được phổ biến rộng, qua đ&oacute; hạn chế được t&igrave;nh trạng r&aacute;o riết săn &nbsp;bắt g&agrave; rừng dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng.</div><div><br /></div><div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
Theo TH&Agrave;NH CHINH (An Giang Online)
</div><div>&nbsp;</div><div>
Rừng rặt m&agrave; thuần r&ugrave;i chỉ với 500k theo m&igrave;nh l&agrave; qu&aacute; rẽ đ&oacute;.</div><div><br /></div><div>Cứ l&agrave;m 1 ph&eacute;p t&iacute;nh: g&agrave; rừng mới bẩy c&oacute; gi&aacute; 180 - 200k. Tỹ lệ chết khi nu&ocirc;i l&agrave; 80%, chưa t&iacute;nh hao tốn c&ocirc;ng sức!
</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div><div>[SIZE=&quot;1&quot;]ADD: 370 Nguễn tri Phương- F4- Q10-HCMC[/SIZE]</div><div><br /></div><div><br /></div><div>[SIZE=&quot;5&quot;][COLOR=&quot;RoyalBlue&quot;]LH: A. T&acirc;n YM: sh_cityboy1207(chat ch&iacute;t thoải m&aacute;i- sms v&ocirc; tư- c&ograve;n h&igrave;nh c&ograve;n g&agrave;)[/COLOR][/SIZE]</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nhật Tân
- Địa chỉ: daknong
- Điện thoại: 0907373806 - Fax:
- email: tandamino1207@gmail.com
 

#4
toi khong biet gi?nhưng ảnh trên gà gà của anh chanhung trước đây gui cho tui và gà anh ấy gửi đúng y như gà trong ảnh.anh này lấy hình của người khác rồi.
 

tandamino

Lữ khách
#5
thành thật xin lỗi ace. ảnh trên là ảnh mượn. vừa up xong thấy thiếu xot nhưng tiếc là không thể chỉnh sửa đc bài viết. thành thật mong ace bỏ qua lỗi lần này.
đây là hình ảnh gà của em. em sẽ up nhiều hơn lần sau

 

di len lam giau

trần văn thủy
Nông dân @
#9
không biết gà rừng có bay cao không các bác nhỉ nuôi gà rừng phải nhốt vào nồng không
hay thả cũng được
 

Nam123

Lữ khách
#12
gà rừng daklak

...Bà con bình luận xem là rặt hay lai nha. Thanks anh em...

--------

...Bà con bình luận xem là rặt hay lai nha. Chỉ cho xem chứ không bán. Thanks anh em...
[/URL][/IMG]
 
Last edited:

Nam123

Lữ khách
#13
gà rừng daklak

anh em bình luận chú này có lai không ha. bắt từ rừng bảo tồn Easô - dak lak. Thanks anh em

vài em chuột bạch con...