Gà Ta thả đồi - chất lượng giá cả hợp ký

  • Thread starter thanhnienxom
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thanhnienxom

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhnienxom
- Địa chỉ: Vĩnh phúc
- Tel, Fax: 02116271840 ::: FaX
- email: thanhnienxom@gmail.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; font-size: 12px"><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large">Nh&agrave; t&ocirc;i chuy&ecirc;n chăn nu&ocirc;i g&agrave; ta thả đồi, số lượng tương đối nhiều, chất lượng thực sự đảm bảo với y&ecirc;u cầu</span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><br /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large">B&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ với gi&aacute; hợp l&yacute;</span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><br /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large">G&agrave; từ 1,5kg - 3kg M&atilde; đẹp</span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><br /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://vccinews.vn/ckupload/images/Ga-doi-Yen-The.jpg" /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><br /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large">=&gt; c&oacute; thể cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa nếu c&oacute; nhu cầu</span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><br /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><br /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large">Chủ trang trại g&agrave; Tiến Thắng_ Khu 4_ Th&ocirc;n B&igrave;nh Long - X&atilde; Bắc B&igrave;nh - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c</span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><br /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><br /></span><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ff; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large">SĐT: 02116271840 hoặc 01653835612</span></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top