ghép cây cảnh

#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>DO HIỆN NAY C&Aacute;C VƯỜN C&Acirc;Y CẢNH THƯỜNG TRỒNG BẰNG GỐC C&Acirc;Y SANH HẠT HOẠC SANH Đ&Aacute;NH Ỏ RỪNG VỀ N&Ecirc;N C&Oacute; PHIẾN L&Aacute; TO ,KO ĐẸP V&Igrave; VẬY ĐỂ C&Oacute; C&Acirc;Y SANH ĐẸP NHƯ &Yacute; CH&Uacute;NG TA CẦN GH&Eacute;P CẢI TẠO BỘ L&Aacute; CHO C&Acirc;Y BẰNG C&Aacute;CH LẤY NHỮNG C&Agrave;NH SANH CỦA NHỮNG C&Acirc;Y SANH L&Aacute; NHỎ RỒI GH&Eacute;P V&Agrave;O .L&Agrave;M NHƯ VẬY KHOẢNG 3 TH&Aacute;NG SAU KHI C&Acirc;Y Đ&Atilde; PH&Aacute;T TRIỂN B&Agrave;NG BỘ L&Aacute; MỚI C&Acirc;Y SẼ RẤT ĐẸP V&Agrave; SẼ N&Acirc;NG GI&Aacute; TRỊ CỦA C&Acirc;Y L&Ecirc;N RẤT CAO&nbsp;</div><div>&nbsp;-GHẾP SANH L&Aacute; TO,SANH QU&Ecirc; SANG TH&Agrave;NH L&Aacute; NHỎ NAM ĐIỀN</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;-GH&Eacute;P ỔI L&Aacute; TO,ỔI TA SANG ỔI T&Agrave;U L&Aacute; NHỎ</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&nbsp;</div><div>&nbsp; NGUYỄN VĂN THANH &nbsp;D/C NH&Acirc;N NGHĨA,L&Yacute; NH&Acirc;N H&Agrave; NAM &nbsp; &nbsp; &nbsp; ĐT &nbsp; 0985277344 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0904797677</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thanh
- Địa chỉ: trai nghien cuu ung dung thuc nghiem cay trong ha nam
- Điện thoại: 0904797677 - Fax: mst 0700318535
- email: nguyen.nguyentuanthanh.thanh1@gmail.com
 

#2
DO HIỆN NAY CÁC VƯỜN CÂY CẢNH THƯỜNG TRỒNG BẰNG GỐC CÂY SANH HẠT HOẠC SANH ĐÁNH Ỏ RỪNG VỀ NÊN CÓ PHIẾN LÁ TO ,KO ĐẸP VÌ VẬY ĐỂ CÓ CÂY SANH ĐẸP NHƯ Ý CHÚNG TA CẦN GHÉP CẢI TẠO BỘ LÁ CHO CÂY BẰNG CÁCH LẤY NHỮNG CÀNH SANH CỦA NHỮNG CÂY SANH LÁ NHỎ RỒI GHÉP VÀO .LÀM NHƯ VẬY KHOẢNG 3 THÁNG SAU KHI CÂY ĐÃ PHÁT TRIỂN BÀNG BỘ LÁ MỚI CÂY SẼ RẤT ĐẸP VÀ SẼ NÂNG GIÁ TRỊ CỦA CÂY LÊN RẤT CAO
-GHẾP SANH LÁ TO,SANH QUÊ SANG THÀNH LÁ NHỎ NAM ĐIỀN

-GHÉP ỔI LÁ TO,ỔI TA SANG ỔI TÀU LÁ NHỎ

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGUYỄN VĂN THANH D/C NHÂN NGHĨA,LÝ NHÂN HÀ NAM ĐT 0985277344 0904797677


Link: http://agriviet.com/home/threads/91540-ghep-cay-canh#ixzz1xxxeprhh
 
#3
O HIỆN NAY CÁC VƯỜN CÂY CẢNH THƯỜNG TRỒNG BẰNG GỐC CÂY SANH HẠT HOẠC SANH ĐÁNH Ỏ RỪNG VỀ NÊN CÓ PHIẾN LÁ TO ,KO ĐẸP VÌ VẬY ĐỂ CÓ CÂY SANH ĐẸP NHƯ Ý CHÚNG TA CẦN GHÉP CẢI TẠO BỘ LÁ CHO CÂY BẰNG CÁCH LẤY NHỮNG CÀNH SANH CỦA NHỮNG CÂY SANH LÁ NHỎ RỒI GHÉP VÀO .LÀM NHƯ VẬY KHOẢNG 3 THÁNG SAU KHI CÂY ĐÃ PHÁT TRIỂN BÀNG BỘ LÁ MỚI CÂY SẼ RẤT ĐẸP VÀ SẼ NÂNG GIÁ TRỊ CỦA CÂY LÊN RẤT CAO
-GHẾP SANH LÁ TO,SANH QUÊ SANG THÀNH LÁ NHỎ NAM ĐIỀN

-GHÉP ỔI LÁ TO,ỔI TA SANG ỔI TÀU LÁ NHỎ

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGUYỄN VĂN THANH D/C NHÂN NGHĨA,LÝ NHÂN HÀ NAM ĐT 0985277344 0904797677


Link: http://agriviet.com/home/threads/91540-ghep-cay-canh#ixzz1yiUweaUu
 
Top