giá cả nhìn vào để đầu tư chăn nuôi đi xa với giá cả thực tế thị trường

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Tòan
- Địa chỉ: Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0977932942
- email: langtu_datinh77992000@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện giờ m&igrave;nh thấy c&oacute; rất nhiều ace chăn nu&ocirc;i nhiều loại(trăn,bồ c&acirc;u,heo rừng,kỳ đ&agrave;,rắn...)m&igrave;nh hỏi tới th&igrave; gi&aacute; cả nằm ngất ng&acirc;y tr&ecirc;n trời,trong khi đ&oacute; l&agrave; những loại m&igrave;nh nu&ocirc;i chất lượng th&igrave; kh&ocirc;ng bằng trong tự nhi&ecirc;n được.</p><p>M&igrave;nh thử tham kh&atilde;o gi&aacute; cả thật tr&ecirc;n thị trường th&igrave; những loại người d&acirc;n bắt được trong tự nhi&ecirc;n gi&aacute; rẽ hơn kho&atilde;ng 20-&gt;25% những loại nu&ocirc;i.</p><p>M&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; ph&ecirc; ph&aacute;n những ae b&aacute;n con giống v&igrave; m&igrave;nh cũng cung cấp con giống nhưng ae h&atilde;y đưa ra một c&aacute;i gi&aacute; thực tế khi cấp con giống ph&iacute; đầu tư trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i l&agrave; bao nhi&ecirc;u,chứ ace chăn nu&ocirc;i khi đến l&uacute;c b&aacute;n ra cứ k&ecirc;u theo gi&aacute; m&agrave; người bỏ con giống n&oacute;i th&igrave; kh&ocirc;ng ai m&agrave; mua nổi hết(vd:gi&aacute; kỳ đ&agrave; nu&ocirc;i m&igrave;nh biết l&agrave; tr&ecirc;n 400 ng&agrave;n/kg.gi&aacute; kỳ đ&agrave; n&uacute;i b&aacute;n ngo&agrave;i thị trường th&igrave; kho&atilde;ng 350 ng&agrave;n/kg thui).M&igrave;nh mong ace n&agrave;o trước khi quyết định nu&ocirc;i một thứ g&igrave; đ&oacute; h&atilde;y xem kĩ gi&aacute; cả đầu ra như vậy m&igrave;nh sẽ y&ecirc;n t&acirc;m hơn,chứ đừnh nghe v&agrave;o một b&ecirc;n b&aacute;n con giống.ch&uacute;t &yacute; kiến ch&acirc;n th&agrave;nh.Ch&uacute;c c&aacute;c b&aacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng</p>
 


Cởm ơn bạn.

Minh xin chân thành cảm ơn lời nhắc nhở và góp ý của bạn, rất thực tế và đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra thất bại trong chăn nuôi.
 


Back
Top