Giá nhím bố mẹ thua mua bao nhiêu một cặp?

Nam Phong

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email:
================================

<p>Xin ch&agrave;o tất cả c&aacute;c anh chị em tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n. </p><p>Cho t&ocirc;i hỏi gi&aacute; nh&iacute;m bố mẹ đang thu mua hiện nay khoảng bao nhi&ecirc;u một cặp?</p><p>Hiện t&ocirc;i c&oacute; 8 cặp nh&iacute;m bố mẹ đ&atilde; sinh sản lứa thứ 2 - 3 đang định b&aacute;n. Nhưng kh&ocirc;ng biết gi&aacute; cả thế n&agrave;o? Xin mọi người cho em ch&uacute;t &yacute; kiến. Cảm ơn mọi người.</p>
 

Top