Giải pháp sinh học nuôi tôm cá không bệnh

  • Thread starter cong ty bien co
  • Ngày gửi
C

cong ty bien co

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CAO VĂN CHINH
- Địa chỉ: 1- Nguyễn Thế Lộc-khu K300- F12- Tân Bình- TP HCM
- Tel, Fax: 08 3 8908206-0919695917 ::: FaX 08309485201
- email: caochinh.bienco@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Nguồn nước &ocirc; nhiễm v&agrave; dịch bệnh l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n chính g&acirc;y thiệt hại lớn về kinh tế cho người nu&ocirc;i trồng thủy sản.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&ocirc;ng ty cổ phần sinh học m&ocirc;i trương Biển Cờ (BIENCO JSC)&nbsp; mong mu&ocirc;́n được giúp khách hàng giải quy&ecirc;́t tri&ecirc;̣t đ&ecirc;̉ v&acirc;́n nạn tr&ecirc;n bằng c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ &nbsp;sinh học thích hợp, thu&acirc;̣n lợi, hi&ecirc;̣u quả cao và giá thành cạnh tranh nh&acirc;́t. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giải ph&aacute;p của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; sử dụng ba chế phẩm sinh học GEM &ndash; P, CTA- T v&agrave; CTA &ndash; 8T. C&aacute;c chế phẩm n&agrave;y l&agrave;&nbsp; t&ocirc;̉ hợp những hệ vi sinh vật có hoạt t&iacute;nh sinh học mạnh, ổn định về số lượng. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">B&ocirc;̣ ba ch&ecirc;́ ph&acirc;̉m sinh học này có tác dụng duy trì nguồn nước v&agrave; đ&aacute;y ao lu&ocirc;n sạch; giúp v&acirc;̣t nu&ocirc;i tăng sức đ&ecirc;̀ kháng, tự phòng ch&ocirc;́ng m&ocirc;̣t số dịch bệnh nguy hiểm&hellip;đưa đ&ecirc;́n cho người&nbsp; nu&ocirc;i &nbsp;những lợi &iacute;ch sau:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19pt"><span style="font-family: Wingdings; color: black">&Oslash;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: black">Bổ sung các loại vitamin C, D, E thi&ecirc;n nhi&ecirc;n vào thức ăn;giúp &nbsp;v&acirc;̣t nu&ocirc;i tăng khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; hấp thụ, k&iacute;ch th&iacute;ch ph&aacute;t triển, tăng trưởng t&ocirc;́t. Vì v&acirc;̣y, giảm được 10%-15% t&ocirc;̉ng lượng chi phí thức ăn cho một vụ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19pt"><span style="font-family: Wingdings; color: black">&Oslash;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: black">Giúp v&acirc;̣t nu&ocirc;i có khả năng ch&ocirc;́ng s&ocirc;́c khi có bi&ecirc;́n đ&ocirc;̣ng mạnh v&ecirc;̀ m&ocirc;i trường (mưa nhi&ecirc;̀u, đ&ocirc;̣ mặn bi&ecirc;́n đ&ocirc;̉i nhanh, lượng &ocirc;xy giảm đ&ocirc;̣t ng&ocirc;̣t&hellip;).</span><span style="font-family: '\'times new roman\''; color: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19pt"><span style="font-family: Wingdings; color: black">&Oslash;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: black">Ph&ograve;ng v&agrave; trị một số bệnh thường gặp như đen mang, đỏ th&acirc;n, ph&acirc;n trắng, ph&aacute;t sáng, đứt đu&ocirc;i.. (t&ocirc;m); loét th&acirc;n, đỏ mang,vi&ecirc;m ru&ocirc;̣t&hellip;( cá) mà kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng đ&ecirc;́n sự phát tri&ecirc;̉n; </span><span style="font-family: '\'times new roman\''; color: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19pt"><span style="font-family: Wingdings; color: black">&Oslash;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: black">Ổn định đ&ocirc;̣ pH, m&agrave;u nước, tăng độ oxy h&ograve;a tan, giảm lượng kh&iacute; độc H<sub>2</sub>S, NH<sub>3..</sub>... trong ao nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19pt"><span style="font-family: Wingdings; color: black">&Oslash;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: black">R&uacute;t ngắn thời gian g&acirc;y tảo; k&iacute;ch th&iacute;ch sinh tảo c&oacute; &iacute;ch; giảm lượng b&ugrave;n t&iacute;ch tụ; khử m&ugrave;i h&ocirc;i cho đ&aacute;y ao.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0.25in; text-align: justify; line-height: 19pt"><span style="font-family: '\'times new roman\''; color: black">BIENCO JSC&nbsp; l&agrave; đơn vị nhận chuyển&nbsp; giao&nbsp; độc quyền c&ocirc;ng nghệ&nbsp; sản xuất&nbsp; c&aacute;c sản phẩm sinh học từ Trung t&acirc;m Tư vấn CTA. Trung t&acirc;m Tư vấn CTA th&agrave;nh lập năm 1995; là đơn vị nghi&ecirc;n cứu khoa học trực thu&ocirc;̣c Li&ecirc;n hi&ecirc;̣p các H&ocirc;̣i Khoa học-Kỹ thu&acirc;̣t Vi&ecirc;̣t Nam (VUSTA). </span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Sản phẩm của BIENCO JSC đ&atilde; đạt c&uacute;p v&agrave;ng Thương hiệu Việt; c&uacute;p v&agrave;ng VÌ SỰ NGHI&Ecirc;̣P BẢO V&Ecirc;̣ M&Ocirc;I TRƯỜNG VI&Ecirc;̣T NAM li&ecirc;n tục trong ba năm 2007, 2008, 2009.</p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span class="apple-style-span"><span style="color: black">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;&nbsp; <strong><em><span style="color: black">Sản phẩm của chúng t&ocirc;i &nbsp;được viện Pasteur kiểm nghiệm rất an to&agrave;n cho người sử dụng v&agrave; m&ocirc;i trường.</span></em></strong></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="color: black">BIEN CO JSC mong muốn được hợp t&aacute;c chặt chẽ v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i nhằm mang lại lợi &iacute;ch kinh tế cao cho qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></em></strong><strong><span style="color: black"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: -14.55pt; text-align: justify; line-height: 150%">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: -14.55pt; text-align: justify; line-height: 150%"><em>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</em>: 0919.695.917 (nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh: Cao Văn Chinh) ;Website: www.biencovn.com.vn</p>
 

Top