Giáo Trình Xử Lý Ra Hoa Của Thầy Trần Văn Hâu

anhmytran

_
Nông dân @
Ra hoa gì hả bạn:
Hoa Lan? Hoa Đào? Hoa Quất? Hoa Mai Vàng?
Hoa Bơ? Hoa Sầu Riêng? Hoa Đu Đủ? Hoa Gấc?

Mấy cái hoa trên, ai mà viết ra bài được
mà các lão nông không phê phán gì cả thì
mới tạm gọi là đã đi thu lượm được kinh
nghiệm của nông dân. Ngoài ra, các bài viết
mà chẳng ai thèm phê phán thì đầy.
 

Greenmountain

Nhà nông nghiệp dư
Ra hoa gì hả bạn:
Hoa Lan? Hoa Đào? Hoa Quất? Hoa Mai Vàng?
Hoa Bơ? Hoa Sầu Riêng? Hoa Đu Đủ? Hoa Gấc?

Mấy cái hoa trên, ai mà viết ra bài được
mà các lão nông không phê phán gì cả thì
mới tạm gọi là đã đi thu lượm được kinh
nghiệm của nông dân. Ngoài ra, các bài viết
mà chẳng ai thèm phê phán thì đầy.
Một cuốn sách khá thiết thực với người trồng trọt, bác nên đọc qua nếu quan tâm, tóm tắt nội dung của cuốn sách đó như sau:
Giáo trình môn học Xử Lý Ra Hoa - Trần Văn Hâu -2005​

MỞ ĐẦU..............................................................................

1.1 Mục tiêu của môn học.................................................................................................1

1.2 Một số khái niệm về sinh học sựp hát triển.................................................................1

1.2.1 Đủ khảnăng ra hoa (Competence)...........................................................................1

1.2.2 Cảm ứng (Induction)................................................................................................2

1.2.3 Sự quyết định (Determination).................................................................................2

1.3 Sự chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang sinh sản......................................................2

1.3.1 Sự thay đổi về hình thái giải phẩu của chồi ngọn.....................................................2

1.3.2 Sự thay đổi về kiểu sắp xếp lá (Change in Phyllotaxis)...........................................3

1.3.3 Sự thay đổi về mặt sinh hóa của mô phân sinh........................................................3

1.4 Sinh học của sự ra hoa.................................................................................................9

1.4.1 Sự khởi phát hoa (initiation)...................................................................................10

1.4.2 Sự phát triển của khối nguyên thủy thành nụ.........................................................10

1.4.3 Sự nở hoa................................................................................................................10

1.5 Yêu cầu dinh dưỡng của sự ra hoa............................................................................11

1.5.1 Yêu cầu về lượng....................................................................................................11

1.5.2 Yêu cầu về chất......................................................................................................11

1.6 Các kiểu ra hoa..........................................................................................................11

1.7 Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................12

1.7.1 Chọn đối tượng nghiên cứu....................................................................................12

1.7.2 Cách thu thập số liệu..............................................................................................12

CHƯƠNG 2 NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ SỰ KÍCH THÍCH VÀ ỨC CHẾ SỰ RA HOA.13

2.1 Lý thuyết kinh điển về sự kích thích sựra hoa.........................................................13

2.2 Thuyết Florigen bổ sung của Chailakhyan................................................................13

2.3 Lý thuyết về sự ức chế sự ra hoa..............................................................................14

2.3.1 Những thí nghiệm chứng minh sự ức chế ra hoa...................................................14

2.3.2 Sự cân bằng giữa chất cản và chất kích thích của sự tượng hoa...........................16

2.4 Gene kiểm soát sự ra hoa..........................................................................................16

2.4.1 Con đường ức chế sự ra hoa..................................................................................18

2.4.2 Con đường thúc đẩy sự ra hoa................................................................................19


Chương 4.............................................................................................................................49

BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH RA HOA................................................................................49

4.1 Biện pháp canh tác.........................................................................................................49

4.1.1 Xông khói...................................................................................................................49

4.1.2 Cắt rễ.........................................................................................................................49

4.1.3 Khấc thân hay khoanh cành.......................................................................................50

4.2 Điều khiển sựra bằng hóa chất....................................................................................53

4.2.1. Sựlưu ý chung..........................................................................................................53

4.2.2 Liều lượng áp dụng các chất ngoại sinh.....................................................................54

4.2.3 Cách và vị trí áp dụng................................................................................................54

4.2.4 Thời gian áp dụng......................................................................................................55

4.3 Các chất kích thích ra hoa.............................................................................................55

4.3.1 Hóa chất có tác dụng phá miên trạng mầmhoa.........................................................55

4.3.2 Chất ức chế quá trình sinh tổng hợp GA...................................................................60

4.3.3 Chlorate kali (KClO3).................................................................................................69

4.3.4 Morphactin (Morphactin formular-MF)....................................................................72

SỰRa Hoa và BiỆn Pháp XỬLý.......................................................................................76

Ra Hoa Nhãn(Dimocarpus LonganLour.).........................................................................76

5.1 Quá trình ra hoa và đậu trái nhãn..................................................................................76

5.1.1 Sựra hoa.....................................................................................................................76

5.1.2 Sự đậu trái và rụng trái non........................................................................................77

5.2 Các yếu tố ảnh hưởng lên sựra hoa..............................................................................79

5.2.1 Môi trường..................................................................................................................79

5.2.2 Giống..........................................................................................................................80

5.2.3 Chất điều hòa sinh trưởng...........................................................................................80

5.2.4 Biện pháp canh tác......................................................................................................81

5.3 Các biện pháp xửlý ra hoa trên cây nhãn......................................................................84


5.3.1 Phương pháp khoanh (xiết) cành................................................................................84

5.3.2 Phương pháp xử lý hóa chất.......................................................................................86

5.4 Qui trình xử lý nhãn ra hoa ở ĐBSCL...........................................................................89

5.4.1 Xử lý nhãn Long ra hoa..............................................................................................90

5.4.2 Xử lý ra hoa nhãn Da Bò............................................................................................91

5.5 Nhãn giồng Vĩnh Châu..................................................................................................93

5.5.1 Đặc điểm giống...........................................................................................................93

5.5.2 Đặc điểmra hoa..........................................................................................................93

5.5.3 Một số yếu tố ảnh hưởng lên năng suất nhãn giồng...................................................94

5.5.4 Biện pháp cải tạo phát triển vùng nhãn Giồng Vĩnh Châu.........................................94

CHƯƠNG 6.........................................................................................................................96

SỰRA HOA VÀ BIỆN PHÁP XỬLÝ RA HOA XOÀI...................................................96

6.1 Đặc điểm ra hoa của cây xoài........................................................................................96

6.2 Yếu tố ảnh hưởng sựra hoa.........................................................................................106

6.2.1 Giống........................................................................................................................106

6.2.2 Tuổi cây và tuổi lá....................................................................................................106

6.2.3 Chất dinh dưỡng và chất đồng hóa hay tỉ sốC/N.....................................................108

6.2.4 Chất điều hòa sinh trưởng.........................................................................................109

6.2.5 Yếu tố môi trường....................................................................................................113

6.2.6 Biện pháp canh tác....................................................................................................117

6.3 Quy trình xửlý xoài ra hoa..........................................................................................119

6.3.1 Giai đoạn sau khi thu hoạch.....................................................................................119

6.3.2 Giai đoạn ra đọt non.................................................................................................120

6.3.3 Xửlý paclobutrazol..................................................................................................120

6.3.4 Kích thích ra hoa.......................................................................................................121

6.3.5 Giai đoạn nởhoa.......................................................................................................123

6.3.6 Giai đoạn phát triển trái............................................................................................123

CHƯƠNG 7 SỰ RA HOA VÀ BIÊN PHÁP XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG..... 124

(Durio zibethinus Murr.) ........................................................................................ 124

7.1 Sựra hoa........................................................................................................... 124

7.2 Sự đậu trái và phát triển trái ............................................................................ 127

7.4 Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa ................................................................ 136

7.5 Các biện pháp xử lý ra hoa .............................................................................. 137

7.6 Qui trình chăm sóc và điều khiển sầu riêng ra hoa .......................................... 139

7.6.1 Tỉa cành..................................................................................................... 139

7.6.3 Nhu cầu dinh dưỡng và phân bón cho sầu riêng....................................... 140

7.6.4 Quản lý nước............................................................................................. 141

7.6.5 Kích thích ra hoa....................................................................................... 141

7.6.6 Tăng đậu trái và hạn chế sự rụng trái non ................................................ 142

7.6.7 Tỉa bông .................................................................................................... 143

7.6.8 Tỉa trái non................................................................................................ 144

CHƯƠNG 8.......................................................................................................................146

ĐIỀU KHIỂN CHO CHÔM CHÔM RA HOA RÃI VỤ..................................................146

8.1 Đặc điểm ra hoa và cấu tạo hoa...................................................................................146

8.2 Sinh lý sựra hoa..........................................................................................................148

8.2.1 Sựra hoa..............................................................................................................148

8.2.2 Sự đậu trái và rụng trái non.................................................................................150

8.3.3 Quá trình phát triển trái chômchôm....................................................................151

8.3 Yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa...................................................................................152

8.3.1 Giống....................................................................................................................152

8.3.2 Tuổi lá...................................................................................................................153

8.3.3 Thời tiết................................................................................................................153

8.3.4 Khả năng dự trữ dinh dưỡng.................................................................................154

8.3.5 Chất điều hoà sinh trưởng.....................................................................................154

8.4 Biện pháp kích thích ra hoa........................................................................................155

8.4.1 Biện pháp canh tác...............................................................................................155

8.4.2 Xửlý ra hoa bằng hoá chất..................................................................................157

8.4.3 Hạn chế sự rụng trái non......................................................................................158

8.4.4 Phân bón cho chôm chôm....................................................................................159

CHƯƠNG 9.......................................................................................................................161

SỰRA HOA VÀ ĐẬU TRÁI CÂY CÓ MÚI..................................................................161

9.1 Đặc điểm thực vật.......................................................................................................161

9.1.1 Sự phân hoá và sựkích thích ra hoa........................................................................162

9.1.2 Sự ra hoa và đậu trái................................................................................................162

9.1.3 Sự rụng trái non.......................................................................................................163

9.1.4 Sự phát triển trái......................................................................................................165

9.1.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đặc tính của trái..........................................................165

9.1.6 Trinh quả sinh (Parthenocarpic)..............................................................................165

9.2 Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa............................................................................167

9.3 Biện pháp kích thích ra hoa.........................................................................................169

9.3.1 Xử lý chanh Tàu ra hoa............................................................................................169

9.3.2 Xửl ý bưởi ra hoa....................................................................................................170
 

anhmytran

_
Nông dân @
Sách lý thuyết suông thì tôi chẳng bao giờ đọc.
Có đọc cũng chẳng làm được việc.

Cụ thể từng cây một có kỹ thuật riêng của nó.
Ví dụ trồng Mai Vàng sao cho nhiều bông và phải
nở đúng dịp Tết. Bộ dễ lắm sao? Mời bác Mục Tử
cho ý kiến có phải đọc sách này mới trồng được
Mai Vàng có lời không?
 

Greenmountain

Nhà nông nghiệp dư
Bác @anhmytran sách chỉ là sách, làm giàu hay không lại là chuyện khác, đã bao người đọc "dạy con làm giàu", "đắc nhân tâm", hay những cuốn tương tự như vậy nhưng thử hỏi có mấy ai làm theo được. Sách kỹ thuật thì lại khác nữa, có người chỉ ngồi viết sách đó là lý thuyết suông, còn những người khác thì viết sách dựa trên lý thuyết và kinh nghiệm thực tế thì rất nên đọc. Từng cây có một có kỹ thuật riêng của nó nhưng cũng cần phải có hiểu biết về lý thuyết cơ bản để có phương hướng giải quyết vấn đề, tránh dò dẫm thử sai.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUOTE="anhmytran, post: 716055, member: 37754"]Sách lý thuyết suông thì tôi chẳng bao giờ đọc.
Có đọc cũng chẳng làm được việc.

Cụ thể từng cây một có kỹ thuật riêng của nó.
Ví dụ trồng Mai Vàng sao cho nhiều bông và phải
nở đúng dịp Tết. Bộ dễ lắm sao? Mời bác Mục Tử
cho ý kiến có phải đọc sách này mới trồng được
Mai Vàng có lời không?[/QUOTE]
Vâng!, nếu nó không phải lý thuyết suông thì chắc bác cũng chả thèm đọc vì nó không thiết thực đối với bác và không phải cái mà bác đang quan tâm, tôi post cái mục lục cuốn sách vì thấy ở trên bác phán có vẻ hơi chủ quan và cảm tính.
xinh lỗi bác vì chưa hiểu ý của bác!
 
Last edited:

Quảng cáo

Top