GIỚI THIỆU BÁN SẢN PHẨM KỲ ĐÀ NHỒI BÔNG

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 126/5,Tôn Đức Thắng, K5, Phường 1, TXBL, Bạc Liêu
- Tel, Fax: 0781,2217969 ::: FaX 0781.3959225
- email: htpbio@gmail.com
================================

<p align="center">&nbsp;<strong>TRẠI NU&Ocirc;I KỲ Đ&Agrave; HƯNG TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</strong></p><p>Đ/C: 126/5, T&ocirc;n Đức Thắng, kh&oacute;m 5, phường 1, thị x&atilde; Bạc Li&ecirc;u.</p><p>ĐT: 0781.2217969,Fax: 0781.3959225,DĐ: 0983.544155</p><p>Hiện tại trại nu&ocirc;i ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; kỳ đ&agrave; giống, kỳ đ&agrave; thịt, cung cấp cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i, cung cấp kỳ&nbsp;đ&agrave; thịt cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu.&nbsp;b&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo điện thoại di động, b&agrave; con c&oacute; nhu cầu đến thăm quan t&igrave;m hiểu kỹ thuật xin đến trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp b&agrave; con.</p><p>ĐẶC BIỆT TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CUNG CẤP SẢN PHẨN KỲ Đ&Agrave; NHỒI B&Ocirc;NG TRƯNG B&Agrave;Y VỚI ĐỦ K&Iacute;CH CỠ. QUY KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU QUAN T&Acirc;M&nbsp;ĐẾN SẢN PHẨN XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I THEO SỐ&nbsp;DI&nbsp;ĐỘNG&nbsp;Ơ TR&Ecirc;N.</p><p>RẤT H&Acirc;N HẠNH&nbsp;ĐƯỢC&nbsp;Đ&Oacute;N TIẾP PHỤC VỤ HỢP T&Aacute;C VỚI QU&Yacute; KH&Aacute;CH !&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop