GIỚI THIỆU THIẾT BỊ TÁCH NƯỚC TỪ CHẤT THẢI

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 29 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 84 8 39952784 ::: FaX 84 8 39954181
- email: tayvinhchung80@yahoo.com
================================

<font face="Arial" size="1"><font face="Arial" size="1"><p align="left">UT</p></font></font><font face="Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman" size="3"><p align="left">Date: September 13, 2010</p></font></font><font face="TimesNewRomanPSMT" size="5"><font face="TimesNewRomanPSMT" size="5"><p align="left">THƯ NGỎ</p></font></font><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">K&iacute;nh g</font></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman" size="3">ởi</font></font><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">: Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty,</font></font></font><font size="3"><font size="3"> <p align="left"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty WAM Vi</font><font face="Times New Roman"><font size="3"><font size="3">ệtnam được th</font></font><font size="3"><font size="3">&agrave;nh l</font></font><font size="3"><font size="3">ập năm 2008, l</font></font><font size="3"><font size="3">&agrave; m</font></font><font size="3"><font size="3">ộ</font></font><font size="3"><font size="3">t th&agrave;nh vi&ecirc;n c</font></font><font size="3"><font size="3">ủa WAMG</font></font></font><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">ROUP ITALI.</font><p align="left"><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung c</font><font size="3"><font face="Times New Roman" size="3">ấp c&aacute;c sản phẩm như: vịt tải trong ng&agrave;nh xi măng, trạm trộn b</font></font><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">&ecirc; t&ocirc;ng, v&iacute;t </font><font face="Times New Roman">t</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3"><font size="3">ải trong ng</font></font><font size="3"><font size="3">&agrave;nh thu gom ch</font></font><font size="3"><font size="3">ất thải trong hệ thống xử l&yacute; nước thải, <strong>thiết b&iacute; t&aacute;ch lọc chất thải trong </strong></font></font></font><strong><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">k</font></font></font><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">ỹ thuật chăn nu&ocirc;i (SEPCOM)</font></font></font></strong></p></font></font></p></font></font><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung c</font></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman" size="3">ấp c&aacute;c loại motor rung, hệ thống lọc bụi, c&aacute;c loại van bướm </font></font><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">trong</font></font></font><font size="3"><font size="3"> <p align="left"><font face="Times New Roman">c&ocirc;ng nghi</font><font size="3"><font face="Times New Roman" size="3">ệp</font></font><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">.</font><p align="left"><font face="Times New Roman">V</font><font face="Times New Roman"><font size="3"><font size="3">ới phương ch&acirc;m &ldquo;C&ugrave;ng hợp t&aacute;c v</font></font><font size="3"><font size="3">&agrave; ph&aacute;t tri</font></font><font size="3"><font size="3">ển&rdquo;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh đem đến cho Qu&yacute; kh&aacute;ch</font></font></font></p></font></font></p></font></font><font size="3"><font size="3"><p align="left"><font face="Times New Roman">h&agrave;ng nh</font><font face="Times New Roman"><font size="3"><font size="3">ững sản phẩm tốt nhất đạt ti</font></font><font size="3"><font size="3">&ecirc;u chu</font></font><font size="3"><font size="3">ẩn Ch&acirc;u &Acirc;u v</font></font><font size="3"><font size="3">&agrave; phong c&aacute;ch ph</font></font><font size="3"><font size="3">ục vụ tận t</font></font><font size="3"><font size="3">&igrave;nh, chu </font></font><font size="3"><font size="3">đ&aacute;o.</font></font></font></p></font></font><font size="3"><font size="3"><p align="left"><font face="Times New Roman">Tr&acirc;n tr</font><font face="Times New Roman"><font size="3"><font size="3">ọng k&iacute;nh ch</font></font><font size="3"><font size="3">&agrave;o.</font></font></font></p></font></font><font color="#000080" size="3"><font color="#000080" size="3"><font color="#000080" size="3"><p align="left"><font face="Times New Roman">Thanks &amp; Best Regard,</font></p><font face="Times New Roman">Chung V</font></font></font></font><font color="#000080" size="3"><font color="#000080" size="3"><font color="#000080" face="Times New Roman" size="3">ĩnh T</font></font></font><font color="#000080" size="3"><font color="#000080" size="3"><font color="#000080" size="3"><font face="Times New Roman">&agrave;y</font></font></font></font><font color="#000080" size="3"><font color="#000080" size="3"><font color="#000080" size="3"> <p align="left"><font face="Times New Roman">Cell: (+84) 909 979 368</font></p><p align="left"><font face="Times New Roman">Email: tayvinhchung80@yahoo.com</font></p></font></font></font><font color="#ff0000" face="Times New Roman" size="2"><font color="#ff0000" face="Times New Roman" size="2"><font color="#ff0000" face="Times New Roman" size="2"><p align="left">********************************************************************************</p></font></font></font><strong><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="2"><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="2"><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="2"><p align="left">WAMGROUP VIENAM</p></font></font></font></strong><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="2"><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="2"><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="2"><p align="left">Unit G6 - Victoria Court,</p><p align="left">29 Huynh Van Banh St., Phu Nhuan Dist., Ward 17, HCMC,VIETNAM.</p><p align="left">Tel : +84 8 39952784</p><p align="left">Fax: +84 8 39954181</p></font></font></font><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="3"><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="3"><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="3"><p align="left">www.wamgroup.com</p><p align="left">www.wamgroup.com.vn</p></font></font></font><font color="#ff0000" face="Times New Roman" size="2"><font color="#ff0000" face="Times New Roman" size="2"><font color="#ff0000" face="Times New Roman" size="2"><p>********************************************************************************</p></font></font></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top