Giới thiệu và bán Nhím giống

  • Thread starter Nguyá»…n Huy XÆ°á»›ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n Huy XÆ°á»›ng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Huy Xướng
- Địa chỉ: Thị trấn đà Bắc - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình
- Tel, Fax: 0984821039
- email: xuonghuynguyen@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện nay việc nu&ocirc;i nh&iacute;m sinh sản v&agrave; thương phẩm đ&atilde; v&agrave; đang đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nu&ocirc;i , việc nu&ocirc;i chăm s&oacute;c nh&iacute;m rất đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng , đặc biệt l&agrave; dịch bệnh ở con nh&iacute;m đ&eacute;n nay qua chăn nuoi chua c&oacute; biểu hiện ph&aacute;t sinh tr&ecirc;n Nh&iacute;m nhiều , thức ăn cho nh&iacute;m phong ph&uacute; ( Chủ y&eacute;u l&agrave; rau, củ , quả ) tận dụng phế phẩm v&agrave; sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp của b&agrave; con N&ocirc;ng D&acirc;n .</p><p>Hiện nay ở địa phương t&ocirc;i , lương nh&iacute;m gi&oacute;ng kh&aacute; nhiều trong d&acirc;n v&igrave; vấy , nếu c&aacute; nh&acirc;n , tổ chức n&agrave;o c&oacute; nhu cầu về nh&iacute;m giống , xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số phone v&agrave; mail như tr&ecirc;n , ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp đầy đủ ( Kể cả tư vấn về chăn nu&ocirc;i , sinh sản ) theo kinh nghiệm v&agrave; kỹ thuật đảm bảo việc sinh trưởng &amp; ph&aacute;t triển của lo&agrave;i Nh&iacute;m .</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top