Giống cây ăn trái mới lạ

  • Thread starter nguyá»…n quốc việt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn quốc việt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn quốc việt
- Địa chỉ: QL1A, xã Nhị quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Tel, Fax: 0985.933966 ::: FaX
- email: quocviet.telecom@gmail.com
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">Việt nam c&oacute; rất nhiều giống m&iacute;t: M&iacute;t nghệ, M&iacute;t dừa, M&iacute;t r&aacute;o....b&ecirc;n cạnh c&aacute;c giống tr&ecirc;n c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c giống nhập nội như: m&iacute;t Th&aacute;i Lan, M&iacute;t Chan Rai...<span style="color: blue">trong thời gian gần đ&acirc;y c&oacute; xuất hiện th&ecirc;m một giống m&iacute;t mới h&igrave;nh dạng tr&aacute;i m&iacute;t tr&ograve;n, gai nhọn&nbsp;gần giống như&nbsp;tr&aacute;i sầu ri&ecirc;ng v&agrave; đặc biệt hơn nửa l&agrave; hạt&nbsp;cũng ho&agrave;n to&agrave;n l&eacute;p, l&eacute;p đến nổi kh&ocirc;ng c&oacute; hạt hoặc chỉ nhỏ bằng so với hạt đu đủ m&agrave; th&ocirc;i</span>. V&agrave;&nbsp;được&nbsp;đặt với&nbsp;c&aacute;i t&ecirc;n l&agrave; <strong><span style="color: red">M&Iacute;T NGHỆ HẠT L&Eacute;P</span></strong>.&nbsp;Về phẩm chất cơm m&iacute;t rất gi&ograve;n, kh&ocirc; r&aacute;o, m&agrave;u nghệ v&agrave;ng, khi&nbsp;bổ tr&aacute;i ra&nbsp;kh&ocirc;ng hề thấy mủ d&iacute;nh dao hay&nbsp;tay&nbsp;kh&aacute;c với&nbsp;những loại m&iacute;t kh&aacute;c. C&acirc;y trồng khoảng 12-18 th&aacute;ng cho tr&aacute;i, trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n khoảng 8-10kg/tr&aacute;i.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Xu hướng sắp tới sẽ&nbsp;nh&acirc;n giống ra cung cấp rộng r&atilde;i cho nh&agrave; vườn trồng nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả&nbsp;thu nhập trong&nbsp;đời sống&nbsp;n&ocirc;ng nghiệp.</font></p><p><span style="color: red"><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ: QL1A, x&atilde; Nhị Qu&iacute;, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang</font></span></p><p><span style="color: red"><font face="Times New Roman" size="3">Điện Thoại: 0733.829425- 0985.933.966 ( A. Việt)</font></span></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top