Giống Mắc ca, Muồng Hoa đào

  • Thread starter Hien35
  • Ngày gửi
H

Hien35

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Hiển
- Địa chỉ: Thôn 4 - Hòa Thắng - BMT - Đắk Lắk
- Tel, Fax: 05003504859; DĐ:0913 466817, 0983 466817
- email: Giogmquan@yahoo.com.vn
================================

<p align="justify"><font size="4">Cơ sở sản xuất kinh doanh giống c&acirc;y trồng <strong>Anh Qu&acirc;n</strong> k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; giống c&acirc;y Mắc ca gh&eacute;p v&agrave; thực sinh đ&atilde; đủ ti&ecirc;u chuẩn để trồng, chất lượng đảm bảo. Nguồn chồi gh&eacute;p do Dự &aacute;n Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n cung cấp (Dự &aacute;n Mắc ca 037/05/VIE giữa Ch&iacute;nh Phủ Việt Nam v&agrave; Ch&iacute;nh Phủ <span style="font-size: 14pt; font-family: '.VnTime'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong>AUSTRALIA</strong></span>). Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; giống c&acirc;y Muồng Hoa Đ&agrave;o (Cassia javanica), chế phẩm vi sinh đa dụng cải tạo đất, ủ ph&acirc;n b&oacute;n...</font></p><p align="justify"><font size="4">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, c&aacute;c bạn sẽ được tư vấn nhiệt t&igrave;nh v&agrave; được cung cấp t&agrave;i liệu&nbsp; tham khảo đầy đủ, ch&iacute;nh x&aacute;c.</font></p>
 

Đối tácTop