Giống Macadamia, giống cam Mỹ V2

  • Thread starter Hien35
  • Ngày gửi
H

Hien35

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Hiển
- Địa chỉ: Thôn 4 Hòa Thắng BMT Đắk Kắk
- Tel, Fax: 0913466817, 0983466817
- email: Giogmquan@yahô.com.vn
================================

<p align="justify"><font size="4">Cơ sở Giống Anh Qu&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; giống c&acirc;y Macadamia c&aacute;c loại. Nguồn chồi gh&eacute;p do Dự &aacute;n 037/05/VIE thuộc Chương tr&igrave;nh Hợp t&aacute;c v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n (CARD) giữa Ch&iacute;nh phủ AUSTRALIA cung cấp. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đến với uy t&iacute;n, chất lượng, c&aacute;c b&aacute;c, c&aacute;c anh, c&aacute;c chị khi đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ được sẽ được tư vấn đầy đủ kỹ thuật trồng, chăm s&oacute;c v&agrave; ti&ecirc;u thụ sản phẩm.</font></p>
 

Đối tác


Top