Giúp bà con chọn giống lợn rừng

daobahoa

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dao ba hoa
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
- Tel, Fax: 094.461.3459; 093.648.0939
- email: haihoafarm@yahoo.com.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman">HAIHOAFARM<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">Haihoafarm nhận cung cấp con giống v&agrave; thu mua lợn rừng thịt số lượng kh&ocirc;ng hạn chế cho c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; nhu cầu mua con giống hoặc ti&ecirc;u thụ sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X&atilde; B&igrave;nh Định, Huyện Lương T&agrave;i, Tỉnh Bắc Ninh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: haihoafarm@yahoo.com</font></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx