[Hà Nội] Bán lưới chắn côn trùng, lưới che nắng

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Truong ngoc quy
- Địa chỉ: 24 BT 3 Phap Van
- Tel, Fax: 0436830461
- email: quyvnico@yahoo.com.vn
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty CP TVĐT&nbsp; Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ cao Minh Dương</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ: 24 &ndash; Biệt Thự 3 Ph&aacute;p V&acirc;n - Ho&agrave;ng Mai &ndash; H&agrave; Nội</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Điện Thoại: 043 6830461; fax: 043 6830685 </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Website: </font><a href="http://www.luoichenang.net/"><font face="Times New Roman" size="3">www.luoichenang.net</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> ; </font><a href="http://www.luoinongnghiep.net/"><font face="Times New Roman" size="3">www.luoinongnghiep.net</font></a></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong>C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng của qu&aacute; tr&igrave;nh hiện đại ho&aacute; n&ocirc;ng nghiệp Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng cung cấp đến tay người n&ocirc;ng d&acirc;n lao động những sản phẩm&nbsp; chất lượng cao được sản xuất tại c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y lớn c&oacute; uy t&iacute;n l&acirc;u năm trong nước v&agrave; tr&ecirc;n thế giới. Một trong số đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c sản phẩm về lưới che nắng, lưới đ&aacute;nh c&aacute;, lưới che chắn c&ocirc;n trung, lưới cước cho c&acirc;y leo, lưới che chắn c&ocirc;ng trinh&hellip;..</font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>&nbsp; * </em></strong>Lưới che nắng Việt Nam <br />&nbsp;Rộng: 1,2 ; 1,5m;&nbsp; 2,5m; 3m <br />&nbsp; * Lưới che nắng Th&aacute;i lan <br />&nbsp;Qui c&aacute;ch :2m x 100m<br />&nbsp; *Lưới chắn c&ocirc;n tr&ugrave;ng<br />&nbsp;Qui c&aacute;ch:1.2m &ndash; 2m x 50m <br />&nbsp;Qui c&aacute;ch :1m-4m x50m <br />&nbsp;Qui c&aacute;ch:1m x100m <br />&nbsp; * Lưới đ&aacute;nh c&aacute;<br />&nbsp;Lưới PE:Qui c&aacute;ch sợi:380/6<br />&nbsp;Lưới PE:Qui c&aacute;ch sợi:380/9<br />&nbsp; *Lưới che chắn c&ocirc;ng tr&igrave;nh<br />&nbsp;Qui c&aacute;ch:4m x 50m<br />&nbsp;Qui c&aacute;ch:1m-2m x 50m<br />&nbsp;&nbsp;*Lưới cước cho c&acirc;y leo <br />&nbsp;Qui c&aacute;ch: 18cm x 1.8 x5m<br />&nbsp;Qui c&aacute;ch: 20m x 60m</font></font></p><span /><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết:<br /></font></font></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Mr Qu&yacute;:0912.762.049;<br /></font></font></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;043.6830461; 01686461843;<br /></font></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman" size="3">Ms Thảo: 0974338423</font></em></strong><em><br /></em>
 

viktor

Nhà nông nghiệp dư
#5
Up!:lol:

Bác cho xin ít hình + giá (tham khảo thôi - vào thời điểm này) thì sẽ hiệu quả hơn!
 
Top