Hà Nội - Nhận cung cấp lợn rừng giống cho người nuôi và lợn rừng thương phẩm cho các nhà hàng

camilia74

Lữ khách
#1
<p>C&ocirc;ng ty TNHH Thương&nbsp;mại &amp; Đầu tư V&acirc;n Anh xin tr&acirc;n trọng c&aacute;m ơn sự ủng hộ v&agrave; quan t&acirc;m của b&agrave; con v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng trong thời gian qua.</p><p>Hiện tại chủng t&ocirc;i vẫn tiếp tục cung cấp lợn rừng giống cho&nbsp;người nu&ocirc;i.&nbsp;C&oacute; đủ loại lứa tuổi v&agrave; trọng lượng theo y&ecirc;u cầu; Đảm bảo về chất lượng con giống; c&oacute;&nbsp;đủ giấy tờ hợp lệ nhanh ch&oacute;ng; th&aacute;i&nbsp;độ phục vụ tận t&igrave;nh, chu&nbsp;đ&aacute;o; gi&aacute; cả hợp l&yacute;, cạnh tranh. Mời b&agrave; con tới thăm trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại th&ocirc;n Thanh Sơn, x&atilde; Minh Ph&uacute;, huyện S&oacute;c Sơn, H&agrave; Nội.</p><p>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp v&agrave; giao h&agrave;ng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng cũng như kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn thưởng thức m&oacute;n lợn rừng. Nhận giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng trong H&agrave; Nội.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; chế độ khuyến m&atilde;i với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng truyền thống hoặc c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng lớn.</p><p>Nhận tư vấn về kỹ thuật, bao ti&ecirc;u sản phẩm của c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; mua h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i; Nhận x&acirc;y dựng dự &aacute;n, li&ecirc;n doanh, li&ecirc;n kết trong việc cung cấp con giống v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm.</p><p>Ch&uacute; &yacute;: Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thay đổi về địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh:</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại &amp; Đầu tư V&acirc;n Anh</p><p>Địa chỉ: số 4, ng&otilde; C&acirc;y Dừa, đường Trần Cung, th&ocirc;n Ho&agrave;ng, x&atilde; Cổ Nhuế, huyện Từ Li&ecirc;m, TP. H&agrave; Nội.</p><p>Tel: (84 - 4) 3755 8785, (84 - 4) 2245 1355</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH T.MẠI & Đ.TƯ VÂN ANH
- Địa chỉ: 4, Ngõ Cây Dừa, xóm 5B, thôn Hoàng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
- Tel, Fax: (84 - 4) 3755 8785 ::: FaX: (84 - 4) 3755 8785
- email: camilia74@yahoo.com; quynhanh@van-anh.com.vn
 

tanphatr07

Nhanong.Com
#12
bán heo rừng thì phải có hình ảnh để người quan tâm có thể so sánh chất lượng con giống, đằng này hỏng có gì hết thiếu thông tin quá...