HANVINH FLOWERS

  • Thread starter hanvinhflowers
  • Ngày gửi
H

hanvinhflowers

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font face="Tahoma">bạn&nbsp;đang c&oacute; nhu cầu mở shop v&agrave; tư vấn về hoa cũng như nguồn cung cấp hoa?</font></strong></div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font face="Tahoma">bạn t&igrave;m 1 nh&agrave; cung cấp chuy&ecirc;n nghiệp,uy t&iacute;n v&agrave; c&oacute; chất lượng?</font></strong></div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font face="Tahoma">bạn băn khoăn về gi&aacute; cả thi trường hoa?</font></strong></div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font face="Tahoma">v&agrave; c&ograve;n ng&agrave;n lẻ 1 c&acirc;u hỏi nữa.....</font></strong></div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font face="Tahoma">h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để đc cung cấp những dịch vụ tốt nhất m&agrave; k/h&agrave;ng cần v&agrave; mong muốn.</font></strong></div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font face="Tahoma" /></strong></div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font face="Tahoma" /></strong></div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font face="Tahoma" /></strong></div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font face="Tahoma">T</font></strong><strong><font face="Tahoma">el: 0919967068(Vinh)</font></strong><br /><strong><font face="Tahoma">&nbsp;</font></strong><strong><font face="Tahoma">0938945877(H&acirc;n)</font></strong><br /><font face="Tahoma">đ/c1:69 An T&ocirc;n-kp5-p5-tp Đ&agrave; Lạt</font><br /><font face="Tahoma">đ/c2:ng&atilde; ba Vạn Th&agrave;nh v&agrave;o 100m(tại vườn)-tp Đ&agrave; Lạt</font><br /><font face="Tahoma">Email: <a href="mailto:hanvinhflowers@yahoo.com"><font color="#679807">hanvinhflowers@yahoo.com</font></a></font><br /><font face="Tahoma">vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua email hoặc dt trực tiếp để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết</font><br /><br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/70397-cung-cap-hoa-tuoi-khap-cac-tinh-thanh-#ixzz1cqhezPAq">http://agriviet.com/home/threads/70397-cung-cap-hoa-tuoi-khap-cac-tinh-thanh-#ixzz1cqhezPAq</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hanvinh
- Địa chỉ: 69 An Tôn-Đà Lạt
- Điện thoại: 0938945877 - Fax: 0919967068
- email: hanvinhflowers@yahoo.com