Hạt kê

  • Thread starter alodacsan
  • Ngày gửi
A

alodacsan

Guest
#1
<p align="justify" style="margin-left: 7.1pt"><font size="3"><strong> K&ecirc; l&agrave; t&ecirc;n gọi chung để chỉ một v&agrave;i loại ngũ cốc c&oacute; th&acirc;n cỏ giống l&uacute;a, hạt nhỏ, thoạt nh&igrave;n tương tự cỏ lồng vực nhưng hạt to v&agrave; mẩy hơn. Hạt k&ecirc; l&agrave;m lương thực như gạo cho người ăn hoặc chim ch&oacute;c.</strong></font></p> <p align="justify" style="margin-left: 7.1pt"><font size="3"><strong> Trong 100 gram gạo k&ecirc; th&igrave; c&oacute; 9,7 gram protein (nhiều hơn so với gạo tẻ); 1,7 gram chất b&eacute;o v&agrave; 76,1 gram đường loại 1. C&aacute;c loại thực phẩm ngũ cốc kh&ocirc;ng chứa h&agrave;m lượng caroten tuy nhi&ecirc;n với 100 gram gạo k&ecirc; sẽ c&oacute; 0,12 mg h&agrave;m lượng chất caroten. Đồng thời gạo k&ecirc; cũng chứa h&agrave;m lượng vitamin B1 nhiều nhất trong số c&aacute;c loại ngũ cốc.</strong></font></p> <p align="justify" style="margin-left: 7.1pt"><font size="3"><strong> Gạo k&ecirc; l&agrave; loại thực phẩm bổ dưỡng, bạn c&oacute; thể kết hợp với t&aacute;o đỏ, đỗ đen, đỗ đỏ, hạt sen... xay nhỏ sau đ&oacute; cho v&agrave;o nồi nấu ch&aacute;o cho b&eacute;.</strong></font></p> <p align="justify" style="margin-left: 7.1pt"><font size="3"><strong> Theo &quot;Cương mục thảo mộc&quot; c&oacute; n&oacute;i, ch&aacute;o k&ecirc; &iacute;ch đan điền (v&ugrave;ng bụng dưới rốn), th&ocirc;ng kh&iacute;, nhuận tr&agrave;ng... Ngo&agrave;i ra gạo k&ecirc; v&agrave; mầm l&uacute;a m&igrave; c&oacute; chứa một loại enzim gi&uacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u h&oacute;a, tăng khả năng hấp thụ c&aacute;c dinh dưỡng.</strong></font></p> <p align="justify" style="margin-left: 7.1pt"><font size="3"><strong> Trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển, cơ thể b&eacute; cần được cung cấp một lượng lớn protein v&agrave; hơn 20 loại axit amin. Trong gạo k&ecirc; h&agrave;m lượng vitamin B1, B2 nhiếu gấp 1,5 lần so với l&uacute;a gạo, protein v&agrave; c&aacute;c axit amin cũng nhiều hơn so với c&aacute;c loại ngũ cốc kh&aacute;c. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy với c&aacute;c b&eacute; từ 6 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n ch&aacute;o k&ecirc; l&agrave; sự lựa chọn hợp l&yacute; về dinh dưỡng.</strong></font></p><p align="justify" style="margin-left: 7.1pt">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Alo Đặc Sản
- Địa chỉ: 168/2 Đặng Văn Ngữ F14 Q.Phú Nhuận Tp HCM
- Điện thoại: 0862928950 - Fax: 0862928953
- email: alodacsan@gmail.com
 

Top