HẠT MÀU TRẮNG SỬA ( White Masterbatch )

  • Thread starter vuhoangpa
  • Ngày gửi
V

vuhoangpa

Guest
#1
<div><br /></div><h3 align="center" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-align: center; line-height: 19.5pt"><span style="font-size: 18pt; color: #424242; font-weight: normal">Hạt m&agrave;u trắng sửa TLPA</span></h3><p>&nbsp;</p> <p style="margin: 3.75pt 0cm; line-height: 13.5pt"><span style="color: #585858">Đặc biệt được sử dụng cho m&agrave;ng thổi chất lượng cao v&agrave;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>c&aacute;c sản phẩm &eacute;p phun PE masterbatch trắng.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #585858"></span></p> <p style="margin: 3.75pt 0cm; line-height: 13.5pt"><span style="color: #585858">M&agrave;u trắng<strong> </strong></span><span style="color: #585858">đem lại cho m&agrave;ng thổi độ b&oacute;ng cao, th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c loại m&agrave;ng film chất lượng cao v&agrave; khả năng in ấn tuyệt vời. N&oacute; cũng c&oacute; thể sử dụng cho c&aacute;c sản phẩm &eacute;p phun v&agrave; thổi khu&ocirc;n m&agrave;u.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #585858"></span></p> <p style="margin: 3.75pt 0cm; line-height: 13.5pt"><span style="color: #585858">Sản phẩm n&agrave;y đạt ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n của Ch&acirc;u &Acirc;u đối với vật liệu tiếp x&uacute;c với thực phẩm.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #585858"></span></p> <p style="margin: 3.75pt 0cm; line-height: 13.5pt"><span style="color: #585858">M&agrave;u</span><span style="color: #585858"> dễ ph&acirc;n t&aacute;n, v&igrave; vậy n&oacute; ph&ugrave; hợp để trộn trực tiếp với hỗn hợp nhựa, hoặc dễ d&agrave;ng phối trộn trong c&aacute;c m&aacute;y trộn hợp.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #585858"></span></p> <p style="margin: 3.75pt 0cm; line-height: 13.5pt"><strong><span style="color: #585858">Tỷ lệ sử dụng:</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #585858"></span></p> <p style="margin: 3.75pt 0cm; line-height: 13.5pt"><span style="color: #585858">T&ugrave;y thuộc v&agrave;o y&ecirc;u cầu của sản phẩm.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #585858"></span></p> <p style="margin: 3.75pt 0cm; line-height: 13.5pt"><span style="color: #585858">Th&ocirc;ng thường: Đối với sản phẩm dạng &eacute;p phun : 1 &ndash; 2 %</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #585858"></span></p> <p style="margin: 3.75pt 0cm; line-height: 13.5pt">Đối với sản phẩm m&agrave;ng mỏng: c&oacute; thể d&ugrave;ng đến 10%<span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #585858"></span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100.14%"> <tbody><tr style="height: 30.15pt"> <td style="padding: 0cm; height: 30.15pt"> <h1 align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 30pt"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial; color: #3b3b3b">White Masterbatch</span></h1></td></tr><tr style="height: 159.6pt"><td style="padding: 0cm; height: 159.6pt"><p class="MsoNormal" style="line-height: 18.75pt"><br /></p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0" align="left" width="410.55pt" style="border: 1.5pt outset"> <tbody><tr style="height: 15.45pt"> <td colspan="4" style="width: 543px; border: none; padding: 1.5pt; height: 15.45pt"> <h2 align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Technical Data Sheet</h2> </td> </tr> <tr style="height: 13.95pt"> <td style="width: 229px; padding: 1.5pt; height: 13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>Product</strong></p> </td> <td style="width: 106px; padding: 1.5pt; height: 13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>Code</strong></p> </td> <td style="width: 116px; padding: 1.5pt; height: 13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>TiO2&nbsp;Cotent</strong></p> </td> <td style="width: 87px; padding: 1.5pt; height: 13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>Carrier</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td style="width: 229px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">White Masterbatch</p> </td> <td style="width: 106px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">PE6080</p> </td> <td style="width: 116px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">60%</p> </td> <td style="width: 87px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">LLDPE</p> </td> </tr> <tr style="height: 13.95pt"> <td style="width: 229px; padding: 1.5pt; height: 13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">White Masterbatch</p> </td> <td style="width: 106px; padding: 1.5pt; height: 13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">TLPA-108</p> </td> <td style="width: 116px; padding: 1.5pt; height: 13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">50%</p> </td> <td style="width: 87px; padding: 1.5pt; height: 13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">LLDPE</p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td style="width: 229px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">White Masterbatch</p> </td> <td style="width: 106px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">TLPA-103</p> </td> <td style="width: 116px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">40%</p> </td> <td style="width: 87px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">LLDPE</p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td style="width: 229px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">White Masterbatch</p> </td> <td style="width: 106px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">TLPA-1901</p> </td> <td style="width: 116px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">30%</p> </td> <td style="width: 87px; padding: 1.5pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">LLDPE</p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18.75pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #3b3b3b">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH PHỤ GIA NHỰA THÀNH LỘC
- Địa chỉ: 404/2/2 QUANG TRUNG, P. 10, GÒ VẤP. TP.HCM
- Điện thoại: 08. 54462360 - Fax: 08. 54462361
- email: hoang@phugianhua.net
 

Top