HCm Quận Bình Tân, trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt

hoangtrieu1

Lữ khách
#1
HCM, Trại Dúi A.Út chuyên Cung cấp Dúi giống và DÚi thịt
Trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt SLL
Bà con nào cần thì liên hệ 0966093096gặp a.Út
Giá rẽ, đảm bảo Dúi đã thuần
Được tư vấn kỹ thuật chăm sóc
Trại Dúi a.Út Quận Bình Tân rất mong nhận được sự ghé thăm của bà con gần xa.
 

Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#2
<table width="100%" class="tablebg" border="0" cellspacing="1"><tbody><tr class="row1"><td style="width: 100%; height: 25px"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gensmall" style="width: 100%"><div style="float: left"><strong>đề b&agrave;i viết:</strong> <a href="#p14806">Quận b&igrave;nh T&acirc;n, Cung Cap Dui giong va Dui thit uy tin, dam bao. </a></div><div style="float: right"><a href="http://agriviet.com/viewtopic.php?p=14806&amp;sid=df65c8c7927637e0b99a7dca293c6c47#p14806"><img width="12" height="9" title="Gửi b&agrave;i" alt="Gửi b&agrave;i" src="http://agriviet.com/styles/slagg/imageset/icon_post_target.gif" border="0" /></a><strong>Đ&atilde; gửi:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 3 02, 2012 9:38 am&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="row1"><td class="profile" valign="top"><table width="170" align="center" border="0" cellspacing="4"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><span class="postdetails"><br /><strong>Ng&agrave;y tham gia:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 1 06, 2012 2:50 pm<br /><strong>B&agrave;i viết:</strong> 3 </span></td><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="5"><tbody><tr><td><div class="postbody"><p><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/3/medium_nwn1330702577.jpg" border="0" />Trại D&uacute;i Quận B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCm</p><p>Trại D&uacute;i Anh &Uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i thịt SLL</p><p>Cung cấp D&uacute;i giống đảm bảo đ&uacute;ng giống, khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bệnh tật.</p><p>Bảng gi&aacute; tham khảo: c&oacute; 2 loại gi&aacute; D&uacute;i giống, D&uacute;i lớn 1kg 700vnd, D&uacute;i nhỏ &gt; 3th&aacute;ng 600/cặp</p><p>D&uacute;i thịt 200ng&agrave;n/kg</p><p>LHệ 0966093096 gặp A.&Uacute;t</p></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table width="100%" class="tablebg" border="0" cellspacing="1"><tbody><tr class="row1"><td style="width: 100%; height: 25px"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gensmall" style="width: 100%"><div style="float: left"><strong>đề b&agrave;i viết:</strong> <a href="#p14806">Quận b&igrave;nh T&acirc;n, Cung Cap Dui giong va Dui thit uy tin, dam bao. </a></div><div style="float: right"><a href="http://agriviet.com/viewtopic.php?p=14806&amp;sid=df65c8c7927637e0b99a7dca293c6c47#p14806"><img width="12" height="9" title="Gửi b&agrave;i" alt="Gửi b&agrave;i" src="http://agriviet.com/styles/slagg/imageset/icon_post_target.gif" border="0" /></a><strong>Đ&atilde; gửi:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 3 02, 2012 9:38 am&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="row1"><td class="profile" valign="top"><table width="170" align="center" border="0" cellspacing="4"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><span class="postdetails"><br /><strong>Ng&agrave;y tham gia:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 1 06, 2012 2:50 pm<br /><strong>B&agrave;i viết:</strong> 3 </span></td><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="5"><tbody><tr><td><div class="postbody"><p><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/3/medium_nwn1330702577.jpg" border="0" />Trại D&uacute;i Quận B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCm</p><p>Trại D&uacute;i Anh &Uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i thịt SLL</p><p>Cung cấp D&uacute;i giống đảm bảo đ&uacute;ng giống, khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bệnh tật.</p><p>Bảng gi&aacute; tham khảo: c&oacute; 2 loại gi&aacute; D&uacute;i giống, D&uacute;i lớn 1kg 700vnd, D&uacute;i nhỏ &gt; 3th&aacute;ng 600/cặp</p><p>D&uacute;i thịt 200ng&agrave;n/kg</p><p>LHệ 0966093096 gặp A.&Uacute;t</p></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table width="100%" class="tablebg" border="0" cellspacing="1"><tbody><tr class="row1"><td style="width: 100%; height: 25px"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gensmall" style="width: 100%"><div style="float: left"><strong>đề b&agrave;i viết:</strong> <a href="#p14806">Quận b&igrave;nh T&acirc;n, Cung Cap Dui giong va Dui thit uy tin, dam bao. </a></div><div style="float: right"><a href="http://agriviet.com/viewtopic.php?p=14806&amp;sid=df65c8c7927637e0b99a7dca293c6c47#p14806"><img width="12" height="9" title="Gửi b&agrave;i" alt="Gửi b&agrave;i" src="http://agriviet.com/styles/slagg/imageset/icon_post_target.gif" border="0" /></a><strong>Đ&atilde; gửi:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 3 02, 2012 9:38 am&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="row1"><td class="profile" valign="top"><table width="170" align="center" border="0" cellspacing="4"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><span class="postdetails"><br /><strong>Ng&agrave;y tham gia:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 1 06, 2012 2:50 pm<br /><strong>B&agrave;i viết:</strong> 3 </span></td><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="5"><tbody><tr><td><div class="postbody"><p><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/3/medium_nwn1330702577.jpg" border="0" />Trại D&uacute;i Quận B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCm</p><p>Trại D&uacute;i Anh &Uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i thịt SLL</p><p>Cung cấp D&uacute;i giống đảm bảo đ&uacute;ng giống, khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bệnh tật.</p><p>Bảng gi&aacute; tham khảo: c&oacute; 2 loại gi&aacute; D&uacute;i giống, D&uacute;i lớn 1kg 700vnd, D&uacute;i nhỏ &gt; 3th&aacute;ng 600/cặp</p><p>D&uacute;i thịt 200ng&agrave;n/kg</p><p>LHệ 0966093096 gặp A.&Uacute;t</p></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2 class="posttitle icon">HCm Quận B&igrave;nh T&acirc;n, trại D&uacute;i A.&uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt </h2><div class="content"><div id="post_message_251443"><blockquote><font size="4">HCM, Trại D&uacute;i A.&Uacute;t chuy&ecirc;n Cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&Uacute;i thịt <br />Trại D&uacute;i A.&uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt SLL<br />B&agrave; con n&agrave;o cần th&igrave; li&ecirc;n hệ 0966093096 gặp a.&Uacute;t<br />Gi&aacute; rẽ, đảm bảo D&uacute;i đ&atilde; thuần<br />Được tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c<br />Trại D&uacute;i a.&Uacute;t Quận B&igrave;nh T&acirc;n rất mong nhận được sự gh&eacute; thăm của b&agrave; con gần xa.<br /><br /></font></blockquote></div></div><div class="newstitle"><font size="6">Nghề nu&ocirc;i d&uacute;i, Bước&nbsp;đi th&agrave;nh c&ocirc;ng</font>&nbsp; </div><div class="newsimage" style="display: none"><div class="imagecaption"></div></div><div class="newstitle"><div id="ctl00_PlaceHolderMain_Abstract__ControlWrapper_RichHtmlField" style="display: inline"><strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">&nbsp;<font size="4"><em>Lợi nhuận cao, kh&ocirc;ng tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c, kh&ocirc;ng tốn tiền mua thức ăn, kh&ocirc;ng chiếm diện t&iacute;ch chuồng trại. th&igrave; c&ograve;n g&igrave; bằng nữa</em></font></span></strong></div></div><div class="newstitle"><div style="display: inline"><strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></strong></div></div><div class="newstitle"><div style="display: inline"><strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;</span></strong></div><div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" style="display: inline">&nbsp; <font size="3"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Hiện nay, nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt n&ecirc;n hiện nay D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường.</span> </font></div><div class="newsbody"><div class="newscontent"><p><font size="3"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">&nbsp; </span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. Gi&aacute; d&uacute;i thương phẩm (c&ograve;n sống nguy&ecirc;n con) tr&ecirc;n thị trường Việt Nam hiện ở mức 300.000đồng/kg. D&uacute;i rất dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro. D&uacute;i đẻ rất sai, một năm 4 lứa mỗi lứa 3- 6 con. Hiện nay gi&aacute; D&uacute;i giống tr&ecirc;n thị trường l&agrave; từ 700.000 - 1triệu2kg. Trước nhu cầu của thị trường th&igrave; con d&uacute;i đang được b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave;&nbsp;HCM n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; đưa v&agrave;o nu&ocirc;i, tuy nhi&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i xuất hiện chưa nhiều mặc d&ugrave; những m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i mang lại hiệu quả kinh tế cao.</span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Để gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tham khảo v&agrave; c&oacute; thể tổ chức nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản nu&ocirc;i D&uacute;i:<strong> </strong></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">1. Chuồng trại v&agrave; dụng cụ nu&ocirc;i:</font></span></em></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">D&uacute;i th&iacute;ch &aacute;nh s&aacute;ng t&aacute;n xạ, cho n&ecirc;n chuồng nu&ocirc;i n&ecirc;n l&agrave;m nửa s&aacute;ng, nửa tối, kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a v&agrave; nắng n&oacute;ng, đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t. Nền v&agrave; s&acirc;n chuồng n&ecirc;n tr&aacute;ng bằng b&ecirc; t&ocirc;ng dốc 1 - 2%, d&agrave;y 8 - 10cm để d&uacute;i kh&ocirc;ng đ&agrave;o hang chui ra ngo&agrave;i v&agrave; tho&aacute;t nước&hellip; Xung quanh r&agrave;o bằng lưới &ocirc; vu&ocirc;ng hoặc B40, cao 1,0 - 1,5 m, ph&iacute;a trước c&oacute; cửa ra v&agrave;o thuận lợi. Mỗi &ocirc; chuồng nu&ocirc;i 1 - 2 con chỉ cần khoảng 1m&sup2;. Hệ thống cống r&atilde;nh tho&aacute;t nước thiết kế ở ph&iacute;a sau, ngo&agrave;i chuồng.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i hay ở hang n&ecirc;n ta cũng c&oacute; thể l&agrave;m hang nh&acirc;n tạo cho d&uacute;i (bằng t&ocirc;n uốn cong hoặc bằng ống cống đường k&iacute;nh 30 - 40 cm) v&agrave; để ở ngo&agrave;i s&acirc;n chơi để tiện vệ sinh.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">2. Thức ăn:</font></span></em></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Thức ăn của d&uacute;i phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, bao gồm tất cả c&aacute;c loại rau, củ, quả, rễ c&acirc;y, mầm c&acirc;y ngọt b&ugrave;i đắng ch&aacute;t&hellip; thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn bổ sung kho&aacute;ng, sinh tố&hellip;, thức ăn động vật gồm: c&ocirc;n tr&ugrave;ng, ốc, giun đất...</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Về khẩu phần thức ăn trung b&igrave;nh cho 1 con/ng&agrave;y như sau:</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Th&acirc;n c&acirc;y tre v&agrave; m&iacute;a, l&agrave; 2 loại thức ăn kh&ocirc;ng thể thiếu</font></span></em></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /><font size="3"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Ta c&oacute; thể điều chỉnh lượng thức ăn bằng c&aacute;ch quan s&aacute;t, nếu sau 12 giờ cho ăn thấy d&uacute;i ăn hết th&igrave; bổ sung th&ecirc;m, ngược lại nếu thức ăn c&ograve;n thừa nhiều th&igrave; giảm bớt những lần cho ăn sau. Khi cho ăn đủ thức ăn rau, củ, quả tươi th&igrave; d&uacute;i kh&ocirc;ng cần uống nước hoặc uống &iacute;t nước. Thức ăn c&ograve;n thừa sau 12 giờ, bị &uacute;a v&agrave;ng, chua, mốc phải bỏ đi, đảm bảo cho d&uacute;i thức ăn tươi, xanh, sạch đề ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, d&uacute;i sẽ khỏe mạnh &iacute;t dịch bệnh&hellip;</span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i thường chịu r&eacute;t tốt hơn chịu n&oacute;ng, nếu n&oacute;ng tr&ecirc;n 35<sup>0</sup>C, cần c&oacute; quạt th&ocirc;ng gi&oacute; cho tho&aacute;ng m&aacute;t.</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">3. Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; thu hoạch</span></em></strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">.</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">D&uacute;i giống để nu&ocirc;i thường được 2 - 3 th&aacute;ng tuổi, trọng lượng 1,5 - 2,0 kg/con, đ&atilde; quen ăn c&aacute;c thức ăn do con người cung cấp trong điều kiện nu&ocirc;i dưỡng nh&acirc;n tạo.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Trước khi b&aacute;n thịt 30 - 40 ng&agrave;y, vỗ b&eacute;o cho d&uacute;i bằng cơm, tấm gạo, bắp xay 60 - 70% trộn với thức ăn đậm đặc hoặc thức ăn tinh hỗn hợp loại d&ugrave;ng cho g&agrave; con, vịt con 1 th&aacute;ng tuổi 30 - 40%. D&uacute;i tăng trọng rất nhanh v&agrave; b&eacute;o khỏe, c&oacute; thể đạt 0,5 - 0,7 kg/th&aacute;ng, b&aacute;n được gi&aacute;, cho hiệu quả kinh tế cao.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">4. Ph&ograve;ng v&agrave; chữa bệnh</span></em></strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></em></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Để ph&ograve;ng bệnh cho d&uacute;i, chuồng trại phải đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a, nắng n&oacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp... con d&uacute;i l&agrave; động vật hoang d&atilde;, mới được thuần h&oacute;a, sức đề kh&aacute;ng rất mạnh n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh. Tuy nhi&ecirc;n, d&uacute;i vẫn bị một số bệnh th&ocirc;ng thường như bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da, bệnh đường ruột&hellip;</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">* Bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da</span></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">. Do ve, m&ograve; (1 lo&agrave;i k&yacute; sinh) cắn g&acirc;y n&ecirc;n ghẻ lở, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng sinh b&ocirc;i hoặc d&uacute;i tự liếm cũng c&oacute; thể khỏi. Để ph&ograve;ng bệnh, ta n&ecirc;n định kỳ vệ sinh s&aacute;t tr&ugrave;ng, tẩy uế chuồng trại v&agrave; xung quanh 1 - 2 lần/th&aacute;ng.</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">* Bệnh đường ruột</span></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">. Thường do khẩu phần thức ăn cung cấp kh&ocirc;ng đầy đủ th&agrave;nh phần v&agrave; gi&aacute; trị dinh dưỡng n&ecirc;n d&uacute;i c&oacute; thể bị ti&ecirc;u chảy, trong trường hợp đ&oacute;, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc điều trị ti&ecirc;u chảy hoặc bổ sung th&ecirc;m thức ăn, nước uống đắng, ch&aacute;t như ổi xanh, c&agrave; rốt, rễ cau, rễ dừa... Để ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c loại thức ăn h&ocirc;i thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn phải phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng.<strong> </strong></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Hiện nay trang trại của anh&nbsp;Đo&agrave;n Văn&nbsp;&Uacute;t&nbsp;đang nu&ocirc;i gần &gt;100 đ&ocirc;i d&uacute;i sinh sản, b&igrave;nh qu&acirc;n lợi nhuận &gt; 200triệuđ/năm. Trang trại của anh sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n tiếp b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đến tham quan học tập v&agrave; trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i&nbsp; d&uacute;i cho hiệu quả kinh tế cao v&agrave; cung cấp con giống chất lượng tốt cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i TP.</font></span></p></div><br /><br /><p>&nbsp;</p></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Út
- Địa chỉ: Quận Bình Tân, HCM
- Điện thoại: 0966093096- Fax:
- email: stin_21@yahoo.com
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#3
HCM, Trại Dúi A.Út chuyên Cung cấp Dúi giống và DÚi thịt
Trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt SLL
Bà con nào cần thì liên hệ 0966093096 gặp a.Út
Giá rẽ, đảm bảo Dúi đã thuần
Được tư vấn kỹ thuật chăm sóc
Trại Dúi a.Út Quận Bình Tân rất mong nhận được sự ghé thăm của bà con gần xa.
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#4
Trại Dúi Quận Bình Tân, Tp.HCm

Trại Dúi Anh Út chuyên cung cấp Dúi thịt SLL

Cung cấp Dúi giống đảm bảo đúng giống, khỏe mạnh, không bệnh tật.

LHệ 0966093096 gặp A.Út
 
Last edited:

Hongtue

Thành viên mới
#5
trại dúi quận bình tân, tp.hcm

trại dúi anh út chuyên cung cấp dúi thịt sll

cung cấp dúi giống đảm bảo đúng giống, khỏe mạnh, không bệnh tật.

Lhệ 0932 363372 gặp a.út
anh cho gia vao sms minh nhe
dc toi bat 5 cap ve nuoi
thanks
 

hoangtrieu1

Lữ khách
#6
Trại Dúi Quận Bình Tân, Tp.HCm

Trại Dúi Anh Út chuyên cung cấp Dúi Sinh San & thit SLL

Cung cấp Dúi giống đảm bảo đúng giống, khỏe mạnh, không bệnh tật.

LHệ 0966093096 gặp A.Út
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#7
Trại Dúi Quận Bình Tân, Tp.HCm

HCM Quận Bình Tân, trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt
Cung cấp Dúi giống đảm bảo đúng giống, khỏe mạnh, không bệnh tật.

LHệ 0966093096 gặp A.Út
 

Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#8
Trại Dúi giống Bình Tân, HCM

Trại Dúi giống Quận Bình Tân TpHCM, thân chào bà con gần xa.
Trại Dúi chúng tôi chuyên nuôi và nhân giống Dúi Sinh sản.
Bà con cần liên hệ để biết và được tư vấn.
Đảm bảo Dúi sinh sản tốt, Dúi thuần, khỏe, tốt
Liên Hệ: A.Út 0966093096 Ngã 4 Gò Mây Quận Bình Tân, TpHCM
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#10
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2 class="posttitle icon">HCm Quận B&igrave;nh T&acirc;n, trại D&uacute;i A.&uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt </h2><div class="content"><div id="post_message_252201"><blockquote><font size="5">Trại D&uacute;i Quận B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCm<br /><br />Trại D&uacute;i Anh &Uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i thịt SLL<br /><br />Cung cấp D&uacute;i giống đảm bảo đ&uacute;ng giống, khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bệnh tật.<br /><br />LHệ 0966093096 gặp A.&Uacute;t<br /></font></blockquote></div></div><br /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.Út
- Địa chỉ: QUan Binh Tan, TpHCM
- Điện thoại: 0966093096- Fax:
- email:
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#11
HCm Quận Bình Tân, trại Dúi giống A.út

HCM, Trại Dúi A.Út chuyên Cung cấp Dúi giống và DÚi thịt
Trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt SLL
Bà con nào cần thì liên hệ 01212939585 gặp a.Út
Giá rẽ, đảm bảo Dúi đã thuần
Được tư vấn kỹ thuật chăm sóc
Trại Dúi a.Út Quận Bình Tân rất mong nhận được sự ghé thăm của bà con gần xa[/SIZE]
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#12
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="6">HCM, Trại D&uacute;i A.&Uacute;t chuy&ecirc;n Cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&Uacute;i thịt <br />Trại D&uacute;i A.&uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt SLL<br />B&agrave; con n&agrave;o cần th&igrave; li&ecirc;n hệ 0966093096 gặp a.&Uacute;t<br />Gi&aacute; rẽ, đảm bảo D&uacute;i đ&atilde; thuần<br />Được tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c<br />Trại D&uacute;i a.&Uacute;t Quận B&igrave;nh T&acirc;n rất mong nhận được sự gh&eacute; thăm của b&agrave; con gần xa</font><br /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.Út
- Địa chỉ: HCm, Quan Binh Tân, Lê Trọng Tấn
- Điện thoại: 0966093096 - Fax:
- email:
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#13
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="6">Trại D&uacute;i A.&uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt SLL<br />B&agrave; con n&agrave;o cần th&igrave; li&ecirc;n hệ 0966093096 gặp a.&Uacute;t<br />Gi&aacute; rẽ, đảm bảo D&uacute;i đ&atilde; thuần<br />Được tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c<br />Trại D&uacute;i a.&Uacute;t tại&nbsp;Quận B&igrave;nh T&acirc;n rất mong nhận được sự gh&eacute; thăm của b&agrave; con gần xa.</font><br /><br /><br /></div>
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#14
HCM, Trại Dúi A.Út chuyên Cung cấp Dúi giống và DÚi thịt
Trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt SLL
Bà con nào cần thì liên hệ 0966093096 gặp a.Út
Giá rẽ, đảm bảo Dúi đã thuần
Được tư vấn kỹ thuật chăm sóc
Trại Dúi a.Út Quận Bình Tân rất mong nhận được sự ghé thăm của bà con gần xa

Trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt SLL
Bà con nào cần thì liên hệ 0966093096 gặp a.Út
Giá rẽ, đảm bảo Dúi đã thuần
Được tư vấn kỹ thuật chăm sóc
Trại Dúi a.Út Quận Bình Tân rất mong nhận được sự ghé thăm của bà con gần xa
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#15
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="6">HCM, Trại D&uacute;i A.&Uacute;t chuy&ecirc;n Cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&Uacute;i thịt <br />Trại D&uacute;i A.&uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt SLL<br />B&agrave; con n&agrave;o cần th&igrave; li&ecirc;n hệ 0966093096gặp a.&Uacute;t<br />Gi&aacute; rẽ, đảm bảo D&uacute;i đ&atilde; thuần<br />Được tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c<br />Trại D&uacute;i a.&Uacute;t Quận B&igrave;nh T&acirc;n rất mong nhận được sự gh&eacute; thăm của b&agrave; con gần xa</font><br /><br /><br /></div>
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#16
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 Nghề vững chắc.</font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u, Trại D&uacute;i A.Th&agrave;nh chuy&ecirc;n Cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt <br />B&agrave; con li&ecirc;n hệ 0983171897 gặp a.Th&agrave;nh<br />Gi&aacute; rẽ, đảm bảo D&uacute;i đ&atilde; thuần</font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">D&uacute;i sinh sản tốt, kỹ thuật nu&ocirc;i thi&ecirc;n về sinh sản.<br />Được tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c, đ&atilde; được đ&uacute;c kết qua nhiều năm kinh nghiệm.<br />Trại D&uacute;i A.Th&agrave;nh X&atilde; Bưng Riềng Vũng T&agrave;u&nbsp;rất mong nhận được sự gh&eacute; thăm của b&agrave; con gần xa.</font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">B&agrave; con ở HCM li&ecirc;n hệ A.&Uacute;t 0966.093.096
.</font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5" /></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5"><div class="newstitle">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghề nu&ocirc;i d&uacute;i&nbsp;&nbsp; </div><div class="newsbody"><div class="newsimage" style="display: none"><div class="imagecaption"></div></div><div class="newsabstract"><div id="ctl00_PlaceHolderMain_Abstract__ControlWrapper_RichHtmlField" style="display: inline"><strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;</span></strong></div><div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" style="display: inline">&nbsp; <span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Hiện nay, nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt n&ecirc;n hiện nay D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường.</span> </div><div class="newscontent"><p><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><img align="left" style="width: 204px; height: 157px; border: 0px solid" src="http://agriviet.com/sites/sokhcn/Tintucsukien/tinnoibo/PublishingImages/dui.jpg" border="0" vspace="2" hspace="5" />&nbsp; </span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. Gi&aacute; d&uacute;i thương phẩm (c&ograve;n sống nguy&ecirc;n con) tr&ecirc;n thị trường Việt Nam hiện ở mức 400.000 đồng/kg. D&uacute;i rất dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro. D&uacute;i đẻ rất sai, một năm 4 lứa mỗi lứa 3- 6 con. Hiện nay gi&aacute; D&uacute;i giống tr&ecirc;n thị trường l&agrave; từ 600.000 - 1.200.000đ/kg. Trước nhu cầu của thị trường th&igrave; con d&uacute;i đang được b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave; Vũng T&agrave;u&nbsp;n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; đưa v&agrave;o nu&ocirc;i, tuy nhi&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i xuất hiện chưa nhiều mặc d&ugrave; những m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i mang lại hiệu quả kinh tế cao.</span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Để gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tham khảo v&agrave; c&oacute; thể tổ chức nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản nu&ocirc;i D&uacute;i:<strong> </strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">1. Chuồng trại v&agrave; dụng cụ nu&ocirc;i:</span></em></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i th&iacute;ch &aacute;nh s&aacute;ng t&aacute;n xạ, cho n&ecirc;n chuồng nu&ocirc;i n&ecirc;n l&agrave;m nửa s&aacute;ng, nửa tối, kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a v&agrave; nắng n&oacute;ng, đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t. Nền v&agrave; s&acirc;n chuồng n&ecirc;n tr&aacute;ng bằng b&ecirc; t&ocirc;ng dốc 1 - 2%, d&agrave;y 8 - 10cm để d&uacute;i kh&ocirc;ng đ&agrave;o hang chui ra ngo&agrave;i v&agrave; tho&aacute;t nước&hellip; Xung quanh r&agrave;o bằng lưới &ocirc; vu&ocirc;ng hoặc B40, cao 1,0 - 1,5 m, ph&iacute;a trước c&oacute; cửa ra v&agrave;o thuận lợi. Mỗi &ocirc; chuồng nu&ocirc;i 1 - 2 con chỉ cần khoảng 1m&sup2;. Hệ thống cống r&atilde;nh tho&aacute;t nước thiết kế ở ph&iacute;a sau, ngo&agrave;i chuồng.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i hay ở hang n&ecirc;n ta cũng c&oacute; thể l&agrave;m hang nh&acirc;n tạo cho d&uacute;i (bằng t&ocirc;n uốn cong hoặc bằng ống cống đường k&iacute;nh 30 - 40 cm) v&agrave; để ở ngo&agrave;i s&acirc;n chơi để tiện vệ sinh.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">2. Thức ăn:</span></em></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Thức ăn của d&uacute;i phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, bao gồm tất cả c&aacute;c loại rau, củ, quả, rễ c&acirc;y, mầm c&acirc;y ngọt b&ugrave;i đắng ch&aacute;t&hellip; thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn bổ sung kho&aacute;ng, sinh tố&hellip;, thức ăn động vật gồm: c&ocirc;n tr&ugrave;ng, ốc, giun đất...</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Về khẩu phần thức ăn trung b&igrave;nh cho 1 con/ng&agrave;y như sau:</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">- D&uacute;i chỉ ăn 2 loại thức ăn l&agrave; Tre v&agrave; m&iacute;a</span></em></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></em><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i l&uacute;c mang thai c&oacute; thể cho ăn th&ecirc;m Bắp </span></em></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">d&uacute;i kh&ocirc;ng cần uống nước hoặc uống &iacute;t nước. Thức ăn c&ograve;n thừa sau 12 giờ, bị &uacute;a v&agrave;ng, chua, mốc phải bỏ đi, đảm bảo cho d&uacute;i thức ăn tươi, xanh, sạch đề ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, d&uacute;i sẽ khỏe mạnh &iacute;t dịch bệnh&hellip;</span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i thường chịu r&eacute;t tốt hơn chịu n&oacute;ng, nếu n&oacute;ng tr&ecirc;n 35<sup>0</sup>C, cần c&oacute; quạt th&ocirc;ng gi&oacute; cho tho&aacute;ng m&aacute;t.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">3. Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; thu hoạch</span></em></strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i giống để nu&ocirc;i thường được 2 - 3 th&aacute;ng tuổi, trọng lượng 1,5 - 2,0 kg/con, đ&atilde; quen ăn c&aacute;c thức ăn do con người cung cấp trong điều kiện nu&ocirc;i dưỡng nh&acirc;n tạo.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Trước khi b&aacute;n thịt 30 - 40 ng&agrave;y, vỗ b&eacute;o cho d&uacute;i bằng cơm, tấm gạo, bắp xay 60 - 70% trộn với thức ăn đậm đặc hoặc thức ăn tinh hỗn hợp loại d&ugrave;ng cho g&agrave; con, vịt con 1 th&aacute;ng tuổi 30 - 40%. D&uacute;i tăng trọng rất nhanh v&agrave; b&eacute;o khỏe, c&oacute; thể đạt 0,5 - 0,7 kg/th&aacute;ng, b&aacute;n được gi&aacute;, cho hiệu quả kinh tế cao.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">4. Ph&ograve;ng v&agrave; chữa bệnh</span></em></strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></em></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Để ph&ograve;ng bệnh cho d&uacute;i, chuồng trại phải đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a, nắng n&oacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp... con d&uacute;i l&agrave; động vật hoang d&atilde;, mới được thuần h&oacute;a, sức đề kh&aacute;ng rất mạnh n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh. Tuy nhi&ecirc;n, d&uacute;i vẫn bị một số bệnh th&ocirc;ng thường như bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da, bệnh đường ruột&hellip;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">* Bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da</span></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">. Do ve, m&ograve; (1 lo&agrave;i k&yacute; sinh) cắn g&acirc;y n&ecirc;n ghẻ lở, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng sinh b&ocirc;i hoặc d&uacute;i tự liếm cũng c&oacute; thể khỏi. Để ph&ograve;ng bệnh, ta n&ecirc;n định kỳ vệ sinh s&aacute;t tr&ugrave;ng, tẩy uế chuồng trại v&agrave; xung quanh 1 - 2 lần/th&aacute;ng.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">* Bệnh đường ruột</span></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">. Thường do khẩu phần thức ăn cung cấp kh&ocirc;ng đầy đủ th&agrave;nh phần v&agrave; gi&aacute; trị dinh dưỡng n&ecirc;n d&uacute;i c&oacute; thể bị ti&ecirc;u chảy, trong trường hợp đ&oacute;, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc điều trị ti&ecirc;u chảy hoặc bổ sung th&ecirc;m thức ăn, nước uống đắng, ch&aacute;t như ổi xanh, c&agrave; rốt, rễ cau, rễ dừa... Để ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c loại thức ăn h&ocirc;i thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn phải phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng.<strong> </strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Hiện nay tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c c&oacute; trang trại của anh Dương Văn Phương -Th&ocirc;n L&acirc;m Xuy&ecirc;n &ndash; Tam Hồng &ndash; Y&ecirc;n Lạc &ndash; Vĩnh Ph&uacute;c đang nu&ocirc;i gần 100 đ&ocirc;i d&uacute;i sinh sản. Trang trại của anh sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n tiếp b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đến tham quan học tập v&agrave; trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i&nbsp; d&uacute;i cho hiệu quả kinh tế cao v&agrave; cung cấp con giống chất lượng tốt cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh.</span></p></div></div><div class="newsAuthor"><br /><br /></div></div></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Thành
- Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0983171897 - Fax:
- email: anhtuantd@yahoo.com
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#17
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">1 Nghề vững chắc.</font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u, Trại D&uacute;i A.Th&agrave;nh chuy&ecirc;n Cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt <br />B&agrave; con li&ecirc;n hệ 0983171897 gặp a.Th&agrave;nh<br />Gi&aacute; rẽ, đảm bảo D&uacute;i đ&atilde; thuần</font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">D&uacute;i sinh sản tốt, kỹ thuật nu&ocirc;i thi&ecirc;n về sinh sản.<br />Được tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c, đ&atilde; được đ&uacute;c kết qua nhiều năm kinh nghiệm.<br />Trại D&uacute;i A.Th&agrave;nh X&atilde; Bưng Riềng Vũng T&agrave;u&nbsp;rất mong nhận được sự gh&eacute; thăm của b&agrave; con gần xa.</font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">B&agrave; con ở HCM li&ecirc;n hệ A.&Uacute;t 0966093096.</font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5"><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5"><div class="newstitle">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghề nu&ocirc;i d&uacute;i&nbsp;&nbsp; </div><div class="newsbody"><div class="newsimage" style="display: none"></div><div class="newsabstract"><div id="ctl00_PlaceHolderMain_Abstract__ControlWrapper_Ric hHtmlField" style="display: inline"><strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;</span></strong></div><div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_Rich HtmlField" style="display: inline">&nbsp; <span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Hiện nay, nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt n&ecirc;n hiện nay D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường.</span> </div><div class="newscontent"><p><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><img align="left" style="width: 204px; height: 157px; border: 0px solid" src="http://agriviet.com/sites/sokhcn/Tintucsukien/tinnoibo/PublishingImages/dui.jpg" border="0" vspace="2" hspace="5" />&nbsp; </span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. Gi&aacute; d&uacute;i thương phẩm (c&ograve;n sống nguy&ecirc;n con) tr&ecirc;n thị trường Việt Nam hiện ở mức 400.000 đồng/kg. D&uacute;i rất dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro. D&uacute;i đẻ rất sai, một năm 4 lứa mỗi lứa 3- 6 con. Hiện nay gi&aacute; D&uacute;i giống tr&ecirc;n thị trường l&agrave; từ 600.000 - 1.200.000đ/kg. Trước nhu cầu của thị trường th&igrave; con d&uacute;i đang được b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave; Vũng T&agrave;u&nbsp;n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; đưa v&agrave;o nu&ocirc;i, tuy nhi&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i xuất hiện chưa nhiều mặc d&ugrave; những m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i mang lại hiệu quả kinh tế cao.</span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Để gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tham khảo v&agrave; c&oacute; thể tổ chức nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản nu&ocirc;i D&uacute;i:<strong> </strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">1. Chuồng trại v&agrave; dụng cụ nu&ocirc;i:</span></em></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i th&iacute;ch &aacute;nh s&aacute;ng t&aacute;n xạ, cho n&ecirc;n chuồng nu&ocirc;i n&ecirc;n l&agrave;m nửa s&aacute;ng, nửa tối, kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a v&agrave; nắng n&oacute;ng, đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t. Nền v&agrave; s&acirc;n chuồng n&ecirc;n tr&aacute;ng bằng b&ecirc; t&ocirc;ng dốc 1 - 2%, d&agrave;y 8 - 10cm để d&uacute;i kh&ocirc;ng đ&agrave;o hang chui ra ngo&agrave;i v&agrave; tho&aacute;t nước&hellip; Xung quanh r&agrave;o bằng lưới &ocirc; vu&ocirc;ng hoặc B40, cao 1,0 - 1,5 m, ph&iacute;a trước c&oacute; cửa ra v&agrave;o thuận lợi. Mỗi &ocirc; chuồng nu&ocirc;i 1 - 2 con chỉ cần khoảng 1m&sup2;. Hệ thống cống r&atilde;nh tho&aacute;t nước thiết kế ở ph&iacute;a sau, ngo&agrave;i chuồng.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i hay ở hang n&ecirc;n ta cũng c&oacute; thể l&agrave;m hang nh&acirc;n tạo cho d&uacute;i (bằng t&ocirc;n uốn cong hoặc bằng ống cống đường k&iacute;nh 30 - 40 cm) v&agrave; để ở ngo&agrave;i s&acirc;n chơi để tiện vệ sinh.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">2. Thức ăn:</span></em></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Thức ăn của d&uacute;i phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, bao gồm tất cả c&aacute;c loại rau, củ, quả, rễ c&acirc;y, mầm c&acirc;y ngọt b&ugrave;i đắng ch&aacute;t&hellip; thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn bổ sung kho&aacute;ng, sinh tố&hellip;, thức ăn động vật gồm: c&ocirc;n tr&ugrave;ng, ốc, giun đất...</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Về khẩu phần thức ăn trung b&igrave;nh cho 1 con/ng&agrave;y như sau:</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">- D&uacute;i chỉ ăn 2 loại thức ăn l&agrave; Tre v&agrave; m&iacute;a</span></em></p><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i l&uacute;c mang thai c&oacute; thể cho ăn th&ecirc;m Bắp </span></em></span></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">d&uacute;i kh&ocirc;ng cần uống nước hoặc uống &iacute;t nước. Thức ăn c&ograve;n thừa sau 12 giờ, bị &uacute;a v&agrave;ng, chua, mốc phải bỏ đi, đảm bảo cho d&uacute;i thức ăn tươi, xanh, sạch đề ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, d&uacute;i sẽ khỏe mạnh &iacute;t dịch bệnh&hellip;</span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i thường chịu r&eacute;t tốt hơn chịu n&oacute;ng, nếu n&oacute;ng tr&ecirc;n 35<sup>0</sup>C, cần c&oacute; quạt th&ocirc;ng gi&oacute; cho tho&aacute;ng m&aacute;t.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">3. Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; thu hoạch</span></em></strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i giống để nu&ocirc;i thường được 2 - 3 th&aacute;ng tuổi, trọng lượng 1,5 - 2,0 kg/con, đ&atilde; quen ăn c&aacute;c thức ăn do con người cung cấp trong điều kiện nu&ocirc;i dưỡng nh&acirc;n tạo.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Trước khi b&aacute;n thịt 30 - 40 ng&agrave;y, vỗ b&eacute;o cho d&uacute;i bằng cơm, tấm gạo, bắp xay 60 - 70% trộn với thức ăn đậm đặc hoặc thức ăn tinh hỗn hợp loại d&ugrave;ng cho g&agrave; con, vịt con 1 th&aacute;ng tuổi 30 - 40%. D&uacute;i tăng trọng rất nhanh v&agrave; b&eacute;o khỏe, c&oacute; thể đạt 0,5 - 0,7 kg/th&aacute;ng, b&aacute;n được gi&aacute;, cho hiệu quả kinh tế cao.</span></p><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">4. Ph&ograve;ng v&agrave; chữa bệnh</span></em></strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Để ph&ograve;ng bệnh cho d&uacute;i, chuồng trại phải đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a, nắng n&oacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp... con d&uacute;i l&agrave; động vật hoang d&atilde;, mới được thuần h&oacute;a, sức đề kh&aacute;ng rất mạnh n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh. Tuy nhi&ecirc;n, d&uacute;i vẫn bị một số bệnh th&ocirc;ng thường như bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da, bệnh đường ruột&hellip;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">* Bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da</span></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">. Do ve, m&ograve; (1 lo&agrave;i k&yacute; sinh) cắn g&acirc;y n&ecirc;n ghẻ lở, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng sinh b&ocirc;i hoặc d&uacute;i tự liếm cũng c&oacute; thể khỏi. Để ph&ograve;ng bệnh, ta n&ecirc;n định kỳ vệ sinh s&aacute;t tr&ugrave;ng, tẩy uế chuồng trại v&agrave; xung quanh 1 - 2 lần/th&aacute;ng.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">* Bệnh đường ruột</span></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">. Thường do khẩu phần thức ăn cung cấp kh&ocirc;ng đầy đủ th&agrave;nh phần v&agrave; gi&aacute; trị dinh dưỡng n&ecirc;n d&uacute;i c&oacute; thể bị ti&ecirc;u chảy, trong trường hợp đ&oacute;, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc điều trị ti&ecirc;u chảy hoặc bổ sung th&ecirc;m thức ăn, nước uống đắng, ch&aacute;t như ổi xanh, c&agrave; rốt, rễ cau, rễ dừa... Để ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c loại thức ăn h&ocirc;i thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn phải phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng.<strong> </strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Hiện nay trang trại&nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n&nbsp;Vũng T&agrave;u&nbsp;đang nu&ocirc;i gần 100 đ&ocirc;i d&uacute;i sinh sản. Trang trại của anh sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n tiếp b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đến tham quan học tập v&agrave; trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i&nbsp; d&uacute;i cho hiệu quả kinh tế cao v&agrave; cung cấp con giống chất lượng tốt cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh.</span></p><div class="newsAuthor"><br /></div></span></span></div></div></div></font></div></font></div><br /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A. Thành
- Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0983171897 - Fax:
- email: anhtuantd@yahoo.com
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#18
<table class="form_table" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="form_name">Th&ocirc;ng tin chi tiết</td><td class="link_show_hide"><a title="Ẩn/Hiện nội dung chi tiết" class="button_show_hide hide" id="show_hide_raovat_content" href="javascript:;">Ẩn/Hiện nội dung chi tiết</a> </td></tr></tbody></table><div id="raovat_description"><div class="raovat_description"><p class="p_first"><a class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/3/jay1332424986.jpg" target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE"><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/3/medium_jay1332424986.jpg" border="0" /></a></p><p><span style="font-size: large"><font size="4">1 Nghề vững chắc. </font></span></p><p><span style="font-size: large"><font size="4">B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u, Trại D&uacute;i A.Th&agrave;nh chuy&ecirc;n Cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt <br />B&agrave; con li&ecirc;n hệ 0983171897 gặp a.Th&agrave;nh<br />Gi&aacute; rẽ, đảm bảo D&uacute;i đ&atilde; thuần D&uacute;i sinh sản tốt, kỹ thuật nu&ocirc;i thi&ecirc;n về sinh sản.<br />Được tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c, đ&atilde; được đ&uacute;c kết qua nhiều năm kinh nghiệm.<br />Trại D&uacute;i A.Th&agrave;nh X&atilde; Bưng Riềng Vũng T&agrave;u&nbsp;rất mong nhận được sự gh&eacute; thăm của b&agrave; con gần xa. B&agrave; con ở HCM li&ecirc;n hệ A.&Uacute;t 0966093096.</font></span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: x-large"><font size="5">&nbsp;&nbsp; Nghề nu&ocirc;i d&uacute;i&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font></span></p><p>&nbsp;&nbsp; Hiện nay, nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt n&ecirc;n hiện nay D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường.</p><p>&nbsp; D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. Gi&aacute; d&uacute;i thương phẩm (c&ograve;n sống nguy&ecirc;n con) tr&ecirc;n thị trường Việt Nam hiện ở mức 400.000 đồng/kg. D&uacute;i rất dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro. D&uacute;i đẻ rất sai, một năm 4 lứa mỗi lứa 3- 6 con. Hiện nay gi&aacute; D&uacute;i giống tr&ecirc;n thị trường l&agrave; từ 600.000 - 1.200.000đ/kg. Trước nhu cầu của thị trường th&igrave; con d&uacute;i đang được b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave; Vũng T&agrave;u&nbsp;n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; đưa v&agrave;o nu&ocirc;i, tuy nhi&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i xuất hiện chưa nhiều mặc d&ugrave; những m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i mang lại hiệu quả kinh tế cao.Để gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tham khảo v&agrave; c&oacute; thể tổ chức nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản nu&ocirc;i D&uacute;i:<strong> </strong></p><p><strong><em>1. Chuồng trại v&agrave; dụng cụ nu&ocirc;i:</em></strong></p><p>D&uacute;i th&iacute;ch &aacute;nh s&aacute;ng t&aacute;n xạ, cho n&ecirc;n chuồng nu&ocirc;i n&ecirc;n l&agrave;m nửa s&aacute;ng, nửa tối, kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a v&agrave; nắng n&oacute;ng, đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t. Nền v&agrave; s&acirc;n chuồng n&ecirc;n tr&aacute;ng bằng b&ecirc; t&ocirc;ng dốc 1 - 2%, d&agrave;y 8 - 10cm để d&uacute;i kh&ocirc;ng đ&agrave;o hang chui ra ngo&agrave;i v&agrave; tho&aacute;t nước&hellip; Xung quanh r&agrave;o bằng lưới &ocirc; vu&ocirc;ng hoặc B40, cao 1,0 - 1,5 m, ph&iacute;a trước c&oacute; cửa ra v&agrave;o thuận lợi. Mỗi &ocirc; chuồng nu&ocirc;i 1 - 2 con chỉ cần khoảng 1m&sup2;. Hệ thống cống r&atilde;nh tho&aacute;t nước thiết kế ở ph&iacute;a sau, ngo&agrave;i chuồng.</p><p>Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i hay ở hang n&ecirc;n ta cũng c&oacute; thể l&agrave;m hang nh&acirc;n tạo cho d&uacute;i (bằng t&ocirc;n uốn cong hoặc bằng ống cống đường k&iacute;nh 30 - 40 cm) v&agrave; để ở ngo&agrave;i s&acirc;n chơi để tiện vệ sinh.</p><p><strong><em>2. Thức ăn:</em></strong></p><p>Thức ăn của d&uacute;i phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, bao gồm tất cả c&aacute;c loại rau, củ, quả, rễ c&acirc;y, mầm c&acirc;y ngọt b&ugrave;i đắng ch&aacute;t&hellip; thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn bổ sung kho&aacute;ng, sinh tố&hellip;, thức ăn động vật gồm: c&ocirc;n tr&ugrave;ng, ốc, giun đất...</p><p>Về khẩu phần thức ăn trung b&igrave;nh cho 1 con/ng&agrave;y như sau:</p><p><em>- D&uacute;i chỉ ăn 2 loại thức ăn l&agrave; Tre v&agrave; m&iacute;a</em></p><p><em>D&uacute;i l&uacute;c mang thai c&oacute; thể cho ăn th&ecirc;m Bắp </em></p><p>d&uacute;i kh&ocirc;ng cần uống nước hoặc uống &iacute;t nước. Thức ăn c&ograve;n thừa sau 12 giờ, bị &uacute;a v&agrave;ng, chua, mốc phải bỏ đi, đảm bảo cho d&uacute;i thức ăn tươi, xanh, sạch đề ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, d&uacute;i sẽ khỏe mạnh &iacute;t dịch bệnh&hellip;D&uacute;i thường chịu r&eacute;t tốt hơn chịu n&oacute;ng, nếu n&oacute;ng tr&ecirc;n 35<sup><font size="2">0</font></sup>C, cần c&oacute; quạt th&ocirc;ng gi&oacute; cho tho&aacute;ng m&aacute;t.</p><p><strong><em>3. Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; thu hoạch</em></strong>.</p><p>D&uacute;i giống để nu&ocirc;i thường được 2 - 3 th&aacute;ng tuổi, trọng lượng 1,5 - 2,0 kg/con, đ&atilde; quen ăn c&aacute;c thức ăn do con người cung cấp trong điều kiện nu&ocirc;i dưỡng nh&acirc;n tạo.</p><p>Trước khi b&aacute;n thịt 30 - 40 ng&agrave;y, vỗ b&eacute;o cho d&uacute;i bằng cơm, tấm gạo, bắp xay 60 - 70% trộn với thức ăn đậm đặc hoặc thức ăn tinh hỗn hợp loại d&ugrave;ng cho g&agrave; con, vịt con 1 th&aacute;ng tuổi 30 - 40%. D&uacute;i tăng trọng rất nhanh v&agrave; b&eacute;o khỏe, c&oacute; thể đạt 0,5 - 0,7 kg/th&aacute;ng, b&aacute;n được gi&aacute;, cho hiệu quả kinh tế cao.</p><p><strong><em>4. Ph&ograve;ng v&agrave; chữa bệnh</em></strong></p><p>Để ph&ograve;ng bệnh cho d&uacute;i, chuồng trại phải đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a, nắng n&oacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp... con d&uacute;i l&agrave; động vật hoang d&atilde;, mới được thuần h&oacute;a, sức đề kh&aacute;ng rất mạnh n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh. Tuy nhi&ecirc;n, d&uacute;i vẫn bị một số bệnh th&ocirc;ng thường như bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da, bệnh đường ruột&hellip;</p><p><em>* Bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da</em>. Do ve, m&ograve; (1 lo&agrave;i k&yacute; sinh) cắn g&acirc;y n&ecirc;n ghẻ lở, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng sinh b&ocirc;i hoặc d&uacute;i tự liếm cũng c&oacute; thể khỏi. Để ph&ograve;ng bệnh, ta n&ecirc;n định kỳ vệ sinh s&aacute;t tr&ugrave;ng, tẩy uế chuồng trại v&agrave; xung quanh 1 - 2 lần/th&aacute;ng.</p><p class="p_last"><em>* Bệnh đường ruột</em>. Thường do khẩu phần thức ăn cung cấp kh&ocirc;ng đầy đủ th&agrave;nh phần v&agrave; gi&aacute; trị dinh dưỡng n&ecirc;n d&uacute;i c&oacute; thể bị ti&ecirc;u chảy, trong trường hợp đ&oacute;, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc điều trị ti&ecirc;u chảy hoặc bổ sung th&ecirc;m thức ăn, nước uống đắng, ch&aacute;t như ổi xanh, c&agrave; rốt, rễ cau, rễ dừa... Để ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c loại thức ăn h&ocirc;i thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn phải phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng.<strong> </strong></p></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Dúi Gióng
- Địa chỉ: Bung Riềng - Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 0983171897 - Fax:
- email:
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#19
Thông tin chi tiết Ẩn/Hiện nội dung chi tiết


1 Nghề vững chắc.

Bà Rịa Vũng Tàu, Trại Dúi A.Thành chuyên Cung cấp Dúi giống và Dúi thịt
Bà con liên hệ 0983171897 gặp a.Thành
Giá rẽ, đảm bảo Dúi đã thuần Dúi sinh sản tốt, kỹ thuật nuôi thiên về sinh sản.
Được tư vấn kỹ thuật chăm sóc, đã được đúc kết qua nhiều năm kinh nghiệm.
Trại Dúi A.Thành Xã Bưng Riềng Vũng Tàu rất mong nhận được sự ghé thăm của bà con gần xa. Bà con ở HCM liên hệ A.Út 0966093096

Nghề nuôi dúi

Hiện nay, nuôi Dúi là một mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Dúi trong tự nhiên đang khan hiếm dần do săn bắt nên hiện nay Dúi không đủ cung cấp cho thị trường.

Dúi được xếp vào loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, mát, giàu đạm. Giá dúi thương phẩm (còn sống nguyên con) trên thị trường Việt Nam hiện ở mức 400.000 đồng/kg. Dúi rất dễ nuôi, chi phí đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), ít nhân công, vòng xoay vốn nhanh, ít rủi ro. Dúi đẻ rất sai, một năm 4 lứa mỗi lứa 3- 6 con. Hiện nay giá Dúi giống trên thị trường là từ 600.000 - 1.200.000đ/kg. Trước nhu cầu của thị trường thì con dúi đang được bà con nông dân trên cả nước nói chung và Vũng Tàu nói riêng đã đưa vào nuôi, tuy nhiên mô hình nuôi Dúi xuất hiện chưa nhiều mặc dù những mô hình nuôi Dúi mang lại hiệu quả kinh tế cao.Để giúp bà con nông dân tham khảo và có thể tổ chức nuôi, chúng tôi xin giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản nuôi Dúi:

1. Chuồng trại và dụng cụ nuôi:

Dúi thích ánh sáng tán xạ, cho nên chuồng nuôi nên làm nửa sáng, nửa tối, không cần ánh sáng trực tiếp, tránh mưa tạt, gió lùa và nắng nóng, đảm bảo khô ráo, sạch sẽ và thoáng mát. Nền và sân chuồng nên tráng bằng bê tông dốc 1 - 2%, dày 8 - 10cm để dúi không đào hang chui ra ngoài và thoát nước… Xung quanh rào bằng lưới ô vuông hoặc B40, cao 1,0 - 1,5 m, phía trước có cửa ra vào thuận lợi. Mỗi ô chuồng nuôi 1 - 2 con chỉ cần khoảng 1m². Hệ thống cống rãnh thoát nước thiết kế ở phía sau, ngoài chuồng.

Trong tự nhiên, dúi hay ở hang nên ta cũng có thể làm hang nhân tạo cho dúi (bằng tôn uốn cong hoặc bằng ống cống đường kính 30 - 40 cm) và để ở ngoài sân chơi để tiện vệ sinh.

2. Thức ăn:

Thức ăn của dúi phong phú và đa dạng, bao gồm tất cả các loại rau, củ, quả, rễ cây, mầm cây ngọt bùi đắng chát… thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn bổ sung khoáng, sinh tố…, thức ăn động vật gồm: côn trùng, ốc, giun đất...

Về khẩu phần thức ăn trung bình cho 1 con/ngày như sau:

- Dúi chỉ ăn 2 loại thức ăn là Tre và mía

Dúi lúc mang thai có thể cho ăn thêm Bắp

dúi không cần uống nước hoặc uống ít nước. Thức ăn còn thừa sau 12 giờ, bị úa vàng, chua, mốc phải bỏ đi, đảm bảo cho dúi thức ăn tươi, xanh, sạch đề phòng bệnh tiêu chảy, dúi sẽ khỏe mạnh ít dịch bệnh…Dúi thường chịu rét tốt hơn chịu nóng, nếu nóng trên 350C, cần có quạt thông gió cho thoáng mát.

3. Chăm sóc nuôi dưỡng và thu hoạch.

Dúi giống để nuôi thường được 2 - 3 tháng tuổi, trọng lượng 1,5 - 2,0 kg/con, đã quen ăn các thức ăn do con người cung cấp trong điều kiện nuôi dưỡng nhân tạo.

Trước khi bán thịt 30 - 40 ngày, vỗ béo cho dúi bằng cơm, tấm gạo, bắp xay 60 - 70% trộn với thức ăn đậm đặc hoặc thức ăn tinh hỗn hợp loại dùng cho gà con, vịt con 1 tháng tuổi 30 - 40%. Dúi tăng trọng rất nhanh và béo khỏe, có thể đạt 0,5 - 0,7 kg/tháng, bán được giá, cho hiệu quả kinh tế cao.

4. Phòng và chữa bệnh
Để phòng bệnh cho dúi, chuồng trại phải đảm bảo khô ráo, sạch sẽ và thoáng mát, tránh mưa tạt, gió lùa, nắng nóng và không cần ánh sáng trực tiếp... con dúi là động vật hoang dã, mới được thuần hóa, sức đề kháng rất mạnh nên ít dịch bệnh. Tuy nhiên, dúi vẫn bị một số bệnh thông thường như bệnh ký sinh trùng ngoài da, bệnh đường ruột…

* Bệnh ký sinh trùng ngoài da. Do ve, mò (1 loài ký sinh) cắn gây nên ghẻ lở, ta có thể dùng thuốc kháng sinh bôi hoặc dúi tự liếm cũng có thể khỏi. Để phòng bệnh, ta nên định kỳ vệ sinh sát trùng, tẩy uế chuồng trại và xung quanh 1 - 2 lần/tháng.

* Bệnh đường ruột. Thường do khẩu phần thức ăn cung cấp không đầy đủ thành phần và giá trị dinh dưỡng nên dúi có thể bị tiêu chảy, trong trường hợp đó, ta có thể dùng thuốc điều trị tiêu chảy hoặc bổ sung thêm thức ăn, nước uống đắng, chát như ổi xanh, cà rốt, rễ cau, rễ dừa... Để phòng bệnh tiêu chảy, không nên sử dụng các loại thức ăn hôi thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn phải phong phú và đa dạng.
 
Last edited: