HCm Quận Bình Tân, trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt

hoangtrieu1

Lữ khách
#1
HCM, Trại Dúi A.Út chuyên Cung cấp Dúi giống và DÚi thịt
Trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt SLL
Bà con nào cần thì liên hệ 0966093096gặp a.Út
Giá rẽ, đảm bảo Dúi đã thuần
Được tư vấn kỹ thuật chăm sóc
Trại Dúi a.Út Quận Bình Tân rất mong nhận được sự ghé thăm của bà con gần xa.
 

Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#2
<table width="100%" class="tablebg" border="0" cellspacing="1"><tbody><tr class="row1"><td style="width: 100%; height: 25px"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gensmall" style="width: 100%"><div style="float: left"><strong>đề b&agrave;i viết:</strong> <a href="#p14806">Quận b&igrave;nh T&acirc;n, Cung Cap Dui giong va Dui thit uy tin, dam bao. </a></div><div style="float: right"><a href="http://agriviet.com/viewtopic.php?p=14806&amp;sid=df65c8c7927637e0b99a7dca293c6c47#p14806"><img width="12" height="9" title="Gửi b&agrave;i" alt="Gửi b&agrave;i" src="http://agriviet.com/styles/slagg/imageset/icon_post_target.gif" border="0" /></a><strong>Đ&atilde; gửi:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 3 02, 2012 9:38 am&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="row1"><td class="profile" valign="top"><table width="170" align="center" border="0" cellspacing="4"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><span class="postdetails"><br /><strong>Ng&agrave;y tham gia:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 1 06, 2012 2:50 pm<br /><strong>B&agrave;i viết:</strong> 3 </span></td><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="5"><tbody><tr><td><div class="postbody"><p><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/3/medium_nwn1330702577.jpg" border="0" />Trại D&uacute;i Quận B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCm</p><p>Trại D&uacute;i Anh &Uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i thịt SLL</p><p>Cung cấp D&uacute;i giống đảm bảo đ&uacute;ng giống, khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bệnh tật.</p><p>Bảng gi&aacute; tham khảo: c&oacute; 2 loại gi&aacute; D&uacute;i giống, D&uacute;i lớn 1kg 700vnd, D&uacute;i nhỏ &gt; 3th&aacute;ng 600/cặp</p><p>D&uacute;i thịt 200ng&agrave;n/kg</p><p>LHệ 0966093096 gặp A.&Uacute;t</p></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table width="100%" class="tablebg" border="0" cellspacing="1"><tbody><tr class="row1"><td style="width: 100%; height: 25px"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gensmall" style="width: 100%"><div style="float: left"><strong>đề b&agrave;i viết:</strong> <a href="#p14806">Quận b&igrave;nh T&acirc;n, Cung Cap Dui giong va Dui thit uy tin, dam bao. </a></div><div style="float: right"><a href="http://agriviet.com/viewtopic.php?p=14806&amp;sid=df65c8c7927637e0b99a7dca293c6c47#p14806"><img width="12" height="9" title="Gửi b&agrave;i" alt="Gửi b&agrave;i" src="http://agriviet.com/styles/slagg/imageset/icon_post_target.gif" border="0" /></a><strong>Đ&atilde; gửi:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 3 02, 2012 9:38 am&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="row1"><td class="profile" valign="top"><table width="170" align="center" border="0" cellspacing="4"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><span class="postdetails"><br /><strong>Ng&agrave;y tham gia:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 1 06, 2012 2:50 pm<br /><strong>B&agrave;i viết:</strong> 3 </span></td><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="5"><tbody><tr><td><div class="postbody"><p><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/3/medium_nwn1330702577.jpg" border="0" />Trại D&uacute;i Quận B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCm</p><p>Trại D&uacute;i Anh &Uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i thịt SLL</p><p>Cung cấp D&uacute;i giống đảm bảo đ&uacute;ng giống, khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bệnh tật.</p><p>Bảng gi&aacute; tham khảo: c&oacute; 2 loại gi&aacute; D&uacute;i giống, D&uacute;i lớn 1kg 700vnd, D&uacute;i nhỏ &gt; 3th&aacute;ng 600/cặp</p><p>D&uacute;i thịt 200ng&agrave;n/kg</p><p>LHệ 0966093096 gặp A.&Uacute;t</p></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table width="100%" class="tablebg" border="0" cellspacing="1"><tbody><tr class="row1"><td style="width: 100%; height: 25px"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gensmall" style="width: 100%"><div style="float: left"><strong>đề b&agrave;i viết:</strong> <a href="#p14806">Quận b&igrave;nh T&acirc;n, Cung Cap Dui giong va Dui thit uy tin, dam bao. </a></div><div style="float: right"><a href="http://agriviet.com/viewtopic.php?p=14806&amp;sid=df65c8c7927637e0b99a7dca293c6c47#p14806"><img width="12" height="9" title="Gửi b&agrave;i" alt="Gửi b&agrave;i" src="http://agriviet.com/styles/slagg/imageset/icon_post_target.gif" border="0" /></a><strong>Đ&atilde; gửi:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 3 02, 2012 9:38 am&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="row1"><td class="profile" valign="top"><table width="170" align="center" border="0" cellspacing="4"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><span class="postdetails"><br /><strong>Ng&agrave;y tham gia:</strong> Thứ 6 Th&aacute;ng 1 06, 2012 2:50 pm<br /><strong>B&agrave;i viết:</strong> 3 </span></td><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="5"><tbody><tr><td><div class="postbody"><p><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/3/medium_nwn1330702577.jpg" border="0" />Trại D&uacute;i Quận B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCm</p><p>Trại D&uacute;i Anh &Uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i thịt SLL</p><p>Cung cấp D&uacute;i giống đảm bảo đ&uacute;ng giống, khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bệnh tật.</p><p>Bảng gi&aacute; tham khảo: c&oacute; 2 loại gi&aacute; D&uacute;i giống, D&uacute;i lớn 1kg 700vnd, D&uacute;i nhỏ &gt; 3th&aacute;ng 600/cặp</p><p>D&uacute;i thịt 200ng&agrave;n/kg</p><p>LHệ 0966093096 gặp A.&Uacute;t</p></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2 class="posttitle icon">HCm Quận B&igrave;nh T&acirc;n, trại D&uacute;i A.&uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt </h2><div class="content"><div id="post_message_251443"><blockquote><font size="4">HCM, Trại D&uacute;i A.&Uacute;t chuy&ecirc;n Cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&Uacute;i thịt <br />Trại D&uacute;i A.&uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt SLL<br />B&agrave; con n&agrave;o cần th&igrave; li&ecirc;n hệ 0966093096 gặp a.&Uacute;t<br />Gi&aacute; rẽ, đảm bảo D&uacute;i đ&atilde; thuần<br />Được tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c<br />Trại D&uacute;i a.&Uacute;t Quận B&igrave;nh T&acirc;n rất mong nhận được sự gh&eacute; thăm của b&agrave; con gần xa.<br /><br /></font></blockquote></div></div><div class="newstitle"><font size="6">Nghề nu&ocirc;i d&uacute;i, Bước&nbsp;đi th&agrave;nh c&ocirc;ng</font>&nbsp; </div><div class="newsimage" style="display: none"><div class="imagecaption"></div></div><div class="newstitle"><div id="ctl00_PlaceHolderMain_Abstract__ControlWrapper_RichHtmlField" style="display: inline"><strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">&nbsp;<font size="4"><em>Lợi nhuận cao, kh&ocirc;ng tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c, kh&ocirc;ng tốn tiền mua thức ăn, kh&ocirc;ng chiếm diện t&iacute;ch chuồng trại. th&igrave; c&ograve;n g&igrave; bằng nữa</em></font></span></strong></div></div><div class="newstitle"><div style="display: inline"><strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></strong></div></div><div class="newstitle"><div style="display: inline"><strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;</span></strong></div><div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" style="display: inline">&nbsp; <font size="3"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Hiện nay, nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt n&ecirc;n hiện nay D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường.</span> </font></div><div class="newsbody"><div class="newscontent"><p><font size="3"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">&nbsp; </span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. Gi&aacute; d&uacute;i thương phẩm (c&ograve;n sống nguy&ecirc;n con) tr&ecirc;n thị trường Việt Nam hiện ở mức 300.000đồng/kg. D&uacute;i rất dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro. D&uacute;i đẻ rất sai, một năm 4 lứa mỗi lứa 3- 6 con. Hiện nay gi&aacute; D&uacute;i giống tr&ecirc;n thị trường l&agrave; từ 700.000 - 1triệu2kg. Trước nhu cầu của thị trường th&igrave; con d&uacute;i đang được b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave;&nbsp;HCM n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; đưa v&agrave;o nu&ocirc;i, tuy nhi&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i xuất hiện chưa nhiều mặc d&ugrave; những m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i mang lại hiệu quả kinh tế cao.</span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Để gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tham khảo v&agrave; c&oacute; thể tổ chức nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản nu&ocirc;i D&uacute;i:<strong> </strong></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">1. Chuồng trại v&agrave; dụng cụ nu&ocirc;i:</font></span></em></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">D&uacute;i th&iacute;ch &aacute;nh s&aacute;ng t&aacute;n xạ, cho n&ecirc;n chuồng nu&ocirc;i n&ecirc;n l&agrave;m nửa s&aacute;ng, nửa tối, kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a v&agrave; nắng n&oacute;ng, đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t. Nền v&agrave; s&acirc;n chuồng n&ecirc;n tr&aacute;ng bằng b&ecirc; t&ocirc;ng dốc 1 - 2%, d&agrave;y 8 - 10cm để d&uacute;i kh&ocirc;ng đ&agrave;o hang chui ra ngo&agrave;i v&agrave; tho&aacute;t nước&hellip; Xung quanh r&agrave;o bằng lưới &ocirc; vu&ocirc;ng hoặc B40, cao 1,0 - 1,5 m, ph&iacute;a trước c&oacute; cửa ra v&agrave;o thuận lợi. Mỗi &ocirc; chuồng nu&ocirc;i 1 - 2 con chỉ cần khoảng 1m&sup2;. Hệ thống cống r&atilde;nh tho&aacute;t nước thiết kế ở ph&iacute;a sau, ngo&agrave;i chuồng.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i hay ở hang n&ecirc;n ta cũng c&oacute; thể l&agrave;m hang nh&acirc;n tạo cho d&uacute;i (bằng t&ocirc;n uốn cong hoặc bằng ống cống đường k&iacute;nh 30 - 40 cm) v&agrave; để ở ngo&agrave;i s&acirc;n chơi để tiện vệ sinh.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">2. Thức ăn:</font></span></em></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Thức ăn của d&uacute;i phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, bao gồm tất cả c&aacute;c loại rau, củ, quả, rễ c&acirc;y, mầm c&acirc;y ngọt b&ugrave;i đắng ch&aacute;t&hellip; thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn bổ sung kho&aacute;ng, sinh tố&hellip;, thức ăn động vật gồm: c&ocirc;n tr&ugrave;ng, ốc, giun đất...</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Về khẩu phần thức ăn trung b&igrave;nh cho 1 con/ng&agrave;y như sau:</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Th&acirc;n c&acirc;y tre v&agrave; m&iacute;a, l&agrave; 2 loại thức ăn kh&ocirc;ng thể thiếu</font></span></em></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /><font size="3"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">Ta c&oacute; thể điều chỉnh lượng thức ăn bằng c&aacute;ch quan s&aacute;t, nếu sau 12 giờ cho ăn thấy d&uacute;i ăn hết th&igrave; bổ sung th&ecirc;m, ngược lại nếu thức ăn c&ograve;n thừa nhiều th&igrave; giảm bớt những lần cho ăn sau. Khi cho ăn đủ thức ăn rau, củ, quả tươi th&igrave; d&uacute;i kh&ocirc;ng cần uống nước hoặc uống &iacute;t nước. Thức ăn c&ograve;n thừa sau 12 giờ, bị &uacute;a v&agrave;ng, chua, mốc phải bỏ đi, đảm bảo cho d&uacute;i thức ăn tươi, xanh, sạch đề ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, d&uacute;i sẽ khỏe mạnh &iacute;t dịch bệnh&hellip;</span><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">D&uacute;i thường chịu r&eacute;t tốt hơn chịu n&oacute;ng, nếu n&oacute;ng tr&ecirc;n 35<sup>0</sup>C, cần c&oacute; quạt th&ocirc;ng gi&oacute; cho tho&aacute;ng m&aacute;t.</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">3. Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; thu hoạch</span></em></strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">.</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">D&uacute;i giống để nu&ocirc;i thường được 2 - 3 th&aacute;ng tuổi, trọng lượng 1,5 - 2,0 kg/con, đ&atilde; quen ăn c&aacute;c thức ăn do con người cung cấp trong điều kiện nu&ocirc;i dưỡng nh&acirc;n tạo.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Trước khi b&aacute;n thịt 30 - 40 ng&agrave;y, vỗ b&eacute;o cho d&uacute;i bằng cơm, tấm gạo, bắp xay 60 - 70% trộn với thức ăn đậm đặc hoặc thức ăn tinh hỗn hợp loại d&ugrave;ng cho g&agrave; con, vịt con 1 th&aacute;ng tuổi 30 - 40%. D&uacute;i tăng trọng rất nhanh v&agrave; b&eacute;o khỏe, c&oacute; thể đạt 0,5 - 0,7 kg/th&aacute;ng, b&aacute;n được gi&aacute;, cho hiệu quả kinh tế cao.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">4. Ph&ograve;ng v&agrave; chữa bệnh</span></em></strong><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></em></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Để ph&ograve;ng bệnh cho d&uacute;i, chuồng trại phải đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a, nắng n&oacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp... con d&uacute;i l&agrave; động vật hoang d&atilde;, mới được thuần h&oacute;a, sức đề kh&aacute;ng rất mạnh n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh. Tuy nhi&ecirc;n, d&uacute;i vẫn bị một số bệnh th&ocirc;ng thường như bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da, bệnh đường ruột&hellip;</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">* Bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da</span></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">. Do ve, m&ograve; (1 lo&agrave;i k&yacute; sinh) cắn g&acirc;y n&ecirc;n ghẻ lở, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng sinh b&ocirc;i hoặc d&uacute;i tự liếm cũng c&oacute; thể khỏi. Để ph&ograve;ng bệnh, ta n&ecirc;n định kỳ vệ sinh s&aacute;t tr&ugrave;ng, tẩy uế chuồng trại v&agrave; xung quanh 1 - 2 lần/th&aacute;ng.</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><font size="3"><em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">* Bệnh đường ruột</span></em><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">. Thường do khẩu phần thức ăn cung cấp kh&ocirc;ng đầy đủ th&agrave;nh phần v&agrave; gi&aacute; trị dinh dưỡng n&ecirc;n d&uacute;i c&oacute; thể bị ti&ecirc;u chảy, trong trường hợp đ&oacute;, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc điều trị ti&ecirc;u chảy hoặc bổ sung th&ecirc;m thức ăn, nước uống đắng, ch&aacute;t như ổi xanh, c&agrave; rốt, rễ cau, rễ dừa... Để ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c loại thức ăn h&ocirc;i thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn phải phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng.<strong> </strong></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 2pt 0cm"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt"><font size="3">Hiện nay trang trại của anh&nbsp;Đo&agrave;n Văn&nbsp;&Uacute;t&nbsp;đang nu&ocirc;i gần &gt;100 đ&ocirc;i d&uacute;i sinh sản, b&igrave;nh qu&acirc;n lợi nhuận &gt; 200triệuđ/năm. Trang trại của anh sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n tiếp b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đến tham quan học tập v&agrave; trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i&nbsp; d&uacute;i cho hiệu quả kinh tế cao v&agrave; cung cấp con giống chất lượng tốt cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i TP.</font></span></p></div><br /><br /><p>&nbsp;</p></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Út
- Địa chỉ: Quận Bình Tân, HCM
- Điện thoại: 0966093096- Fax:
- email: stin_21@yahoo.com
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#3
HCM, Trại Dúi A.Út chuyên Cung cấp Dúi giống và DÚi thịt
Trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt SLL
Bà con nào cần thì liên hệ 0966093096 gặp a.Út
Giá rẽ, đảm bảo Dúi đã thuần
Được tư vấn kỹ thuật chăm sóc
Trại Dúi a.Út Quận Bình Tân rất mong nhận được sự ghé thăm của bà con gần xa.
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#4
Trại Dúi Quận Bình Tân, Tp.HCm

Trại Dúi Anh Út chuyên cung cấp Dúi thịt SLL

Cung cấp Dúi giống đảm bảo đúng giống, khỏe mạnh, không bệnh tật.

LHệ 0966093096 gặp A.Út
 
Last edited:

Hongtue

Thành viên mới
#5
trại dúi quận bình tân, tp.hcm

trại dúi anh út chuyên cung cấp dúi thịt sll

cung cấp dúi giống đảm bảo đúng giống, khỏe mạnh, không bệnh tật.

Lhệ 0932 363372 gặp a.út
anh cho gia vao sms minh nhe
dc toi bat 5 cap ve nuoi
thanks
 

hoangtrieu1

Lữ khách
#6
Trại Dúi Quận Bình Tân, Tp.HCm

Trại Dúi Anh Út chuyên cung cấp Dúi Sinh San & thit SLL

Cung cấp Dúi giống đảm bảo đúng giống, khỏe mạnh, không bệnh tật.

LHệ 0966093096 gặp A.Út
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#7
Trại Dúi Quận Bình Tân, Tp.HCm

HCM Quận Bình Tân, trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt
Cung cấp Dúi giống đảm bảo đúng giống, khỏe mạnh, không bệnh tật.

LHệ 0966093096 gặp A.Út
 

Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#8
Trại Dúi giống Bình Tân, HCM

Trại Dúi giống Quận Bình Tân TpHCM, thân chào bà con gần xa.
Trại Dúi chúng tôi chuyên nuôi và nhân giống Dúi Sinh sản.
Bà con cần liên hệ để biết và được tư vấn.
Đảm bảo Dúi sinh sản tốt, Dúi thuần, khỏe, tốt
Liên Hệ: A.Út 0966093096 Ngã 4 Gò Mây Quận Bình Tân, TpHCM
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#10
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2 class="posttitle icon">HCm Quận B&igrave;nh T&acirc;n, trại D&uacute;i A.&uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt </h2><div class="content"><div id="post_message_252201"><blockquote><font size="5">Trại D&uacute;i Quận B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCm<br /><br />Trại D&uacute;i Anh &Uacute;t chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i thịt SLL<br /><br />Cung cấp D&uacute;i giống đảm bảo đ&uacute;ng giống, khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bệnh tật.<br /><br />LHệ 0966093096 gặp A.&Uacute;t<br /></font></blockquote></div></div><br /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.Út
- Địa chỉ: QUan Binh Tan, TpHCM
- Điện thoại: 0966093096- Fax:
- email:
 
Last edited:

hoangtrieu1

Lữ khách
#11
HCm Quận Bình Tân, trại Dúi giống A.út

HCM, Trại Dúi A.Út chuyên Cung cấp Dúi giống và DÚi thịt
Trại Dúi A.út chuyên cung cấp Dúi giống và Dúi thịt SLL
Bà con nào cần thì liên hệ 01212939585 gặp a.Út
Giá rẽ, đảm bảo Dúi đã thuần
Được tư vấn kỹ thuật chăm sóc
Trại Dúi a.Út Quận Bình Tân rất mong nhận được sự ghé thăm của bà con gần xa[/SIZE]
 
Last edited: